Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01279/2022
Első irat érkezett: 05/26/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.057/2022/2. számú végzése, a Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.869/2021/5. számú ítélete és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1) bekezdéseelleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsönszerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Hörcherné Dr. Marosi Ildikó Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Gfv.VI.30.057/2022/2. számú végzése és a Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.869/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (DH2 tv.) 37. § (1) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapítását kéri.
Az indítványozó szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt nyújtott be keresetet, melyet az elsőfokú bíróság elutasított akként, hogy a szerződés érvénytelenségének megállapítása nélkül a szerződést kamat pótlásával érvényesség nyilvánította. A fellebbezés folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és új határozat meghozatalára utasította. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság a kölcsönszerződést az ítélethozatal napjáig hatályosság nyilvánította és pénzösszeg megfizetésére kötelezte a felperest. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét annak főtárgyát tekintve azzal a megállapítással hagyta helyben, hogy a 2007. május 2-án kelt szerződés érvénytelen. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, hivatkozással arra, hogy a pertárgyérték a 3 millió forintot nem éri el.
A jelen perben a bíróságok úgy marasztalják indítványozót a pénzösszeg megfizetésére, hogy sem alperestől viszontkereset nem került előterjesztésre, sem felperes nem kért ilyet a kereseti kérelmében. Az indítványozó kereseti kérelmének tehát hiába ad helyt a bíróság a szerződés érvénytelenségének megállapításával, mégis pervesztesként kerül ki marasztalási összeggel a perből, ami a megszűnt ügylet során fel sem merült, illetőleg akkora összegű a marasztalás, mint a szerződés teljes terjedelmében érvényes lett volna. A DH2 tv. sérelmezett rendelkezése alapján nem engedi - az uniós joggal ellentétesen - azt, hogy a szerződés érvénytelensége esetén a felek az eredeti állapotot állítsák helyre, vagy jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint járjanak el, így az rPtk. 237. §-t is mellőzik.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság döntései alapján sérült azon garancia, miszerint a Magyar Állam védi a fogyasztók jogait, továbbá az az alkotmányos joga, miszerint a jogszabályokhoz mindenki, de jogalkalmazói szerepben eljáró bíróság különösen kötve van. A tisztességes eljáráshoz való jogának sérelmén túl a bíróságok contra legem és contra constitutionem döntést hoztak. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1) bekezdése
  a Kúria Gfv.VI.30.057/2022/2. számú végzése, a Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.869/2021/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
T) cikk (4) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1279_2_2022_ind_egys_anonim.pdfIV_1279_2_2022_ind_egys_anonim.pdf
.
A döntés száma: 3495/2022. (XII. 20.) AB végzés
.
Az ABH 2022 tárgymutatója: alkotmányjogi panasz a Kúria felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasító végzése ellen
.
A döntés kelte: Budapest, 11/29/2022
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.29 14:00:00 3. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3495_2022 AB végzés.pdf3495_2022 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Gfv.VI.30.057/2022/2. számú végzése, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője útján (dr. Csitos Eszter ügyvéd) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyben a Kúria Gfv.VI.30.057/2022/2. számú végzése, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Tv.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése, Q) cikk (2)–(3) bekezdései, T) cikke, I. cikk (1), (3)–(4) bekezdései, XV. cikk (1) bekezdése, XXVIII. cikk (1) bekezdése, 25. cikk (1)–(2) bekezdései, 26. cikk (1) bekezdése és 28. cikke sérelmére hivatkozással.
  [2] Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy lényege szerint az indítványozó keresetében elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy a gépkocsi megvásárlása céljából 2007-ben kötött deviza alapú kölcsönszerződés nem jött létre, másodlagos kérelme a szerződés érvénytelenségének megállapítására irányult. A Kecskeméti Járásbíróság 8.P.20.505/2020/26. számú elsőfokú ítéletével – hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban – a kölcsönszerződést az ítélethozatal napjáig hatályossá nyilvánította, és kötelezte az indítványozót, hogy fizessen meg az alperesnek 2 612 439 forintot. A Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.869/2021/5. számú másodfokú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgyát tekintve annak megállapításával hagyta helyben, hogy a kölcsönszerződés érvénytelen. A Kúria Gfv.VI.30.057/2022/2. számú végzésével az indítványozó felülvizsgálati kérelmét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 271. § (2) bekezdésére hivatkozással (felülvizsgálati értékhatár) a 273. § (2) bekezdés a) pontja alapján hivatalból el­utasította.
  [3] Az indítványozó ezt követően benyújtott alkotmányjogi panaszában sérelmezte egyebek mellett, hogy a szerződés érvénytelenségének megállapítása ellenére mégis fizetésre kötelezte őt a bíróság. A marasztalási összeg ráadásul olyan mértékű, mintha a szerződés teljes terjedelmében érvényes lett volna. Úgy véli, nem lehetett volna a semmisséget a hiányzó szerződési rendelkezés – a kamat – pótlásával orvosolni. A bíróság szerinte jogszabály- és alaptörvény-ellenesen a „hatályossá nyilvánítás és az eredeti állapot helyreállításának felperest diszkrimináló megoldását alkalmazta” az ügyben. A Tv. 37. § (1) bekezdése elsősorban azért alaptörvény-ellenes az indítványozó véleménye szerint, mert kötelezően előírja a jogkövetkezmény iránti igény előterjesztését, viszont korlátozza a kérhető jogkövetkezmények körét, ami „diszkriminatív jogkorlátozásként” ellentétben áll a Polgári Törvénykönyv sarkalatos rendelkezéseivel, az 5/2013. Polgári jogegységi határozattal és az Európai Unió Bíróságának döntéseivel is.
  [4] Az Alkotmánybíróság hiánypótlási felhívása nyomán – amelyben tájékoztatást kapott arról, hogy a hiánypótlásnak a Kúria végzése tekintetében is meg kell felelnie az Abtv. 52. § (1b) bekezdése szerinti határozott kérelem feltételeinek – az indítványozó a megsemmisítési kérelmet kiterjesztette a Kúria végzésére is, indokolást azonban nem fűzött ehhez az indítványi elemhez.

  [5] 2. Az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján megvizsgálva a befogadhatóság feltételeit jelen ügyben a következőket lehetett megállapítani.
  [6] A kúriai végzést az indítványozó 2022. március 18-án vette át, a panaszt május 17-én – az Abtv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott hatvan napos határidőn belül – nyújtotta be elektronikus úton. Az indítvány, illetve annak kiegészítése csak a Kúria döntésének kézhezvételéhez képest tekinthető határidőben benyújtottnak, mivel a jogerős döntést 2021. november 10-én kézbesítették. A jogi képviselő meghatalmazását csatolták.
  [7] Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a Kúriának az a végzése, amely a felülvizsgálati indítványt mint törvényben kizártat utasítja el, eljárást befejező bírói döntésnek minősül, amely az Abtv. 27. §-án alapuló törvényi feltételek alapján alkotmányjogi panasszal megtámadható {lásd például: 3310/2020. (VII. 24.) AB végzés, Indokolás [19]}. Megállapítható mindazonáltal az is, hogy az alkotmányjogi panasz a kúriai végzés alaptörvény-­ellenessége tekintetében csak megsemmisítési kérelmet tartalmaz, indokolást egyáltalán nem. Az Alkotmány­bíróság jelen ügyben is hangsúlyozza, hogy indokolás hiányában a kérelem nem felel meg határozottság Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) és e) pontjában írt követelményének, és annak elbírálására nincs lehetőség {lásd például: 3377/2022. (VII. 25.) AB végzés, Indokolás [12]}. A Kúria Gfv.VI.30.057/2022/2. számú végzésével összefüggésben érdemi vizsgálatra ebből következően nincs mód.
  [8] Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az indítványozónak az első- és a másodfokú ítéletre, valamint a Tv.-nek az ítéletekben alkalmazott 37. § (1) bekezdésére vonatkozó kérelme vizsgálatára a Kúria döntésén keresztül jelen eljárásban nincs lehetőség. A Kúria ugyanis nem mérlegelési hatáskörben hozta meg a végzését a felülvizsgálati kérelem elutasításáról: az ügyben a felülvizsgálati kérelem benyújtásának lehetőségét a régi Pp. kógens rendelkezése zárta ki. Az indítványozó pedig a jogerős másodfokú ítéletet követően határidőben nem élt alkotmányjogi panasszal [Ügyrend 32. § (4) bekezdés]. Ebből következően az indítványozónak a Kecskeméti Törvény­szék 6.Pf.20.869/2021/5. számú másodfokú ítéletével és a Kecskeméti Járásbíróság 8.P.20.505/2020/26. számú elsőfokú ítéletével, valamint az azokban alkalmazott jogszabályi rendelkezéssel kapcsolatos érveit az Alkotmánybíróság ebben az ügyben nem mérlegelhette {lásd hasonlóan például: 3063/2021. (II. 19.) AB végzés, Indokolás [15]–[17]}.

  [9] 3. A fentiek szerint az alkotmányjogi panasz nem felel meg az indítványokkal szemben támasztott törvényi feltételeknek, ezért azt az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdése alapján eljárva, az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Salamon László s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Horváth Attila s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró
    .

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    05/26/2022
    .
    Number of the Decision:
    .
    3495/2022. (XII. 20.)
    Date of the decision:
    .
    11/29/2022
    .
    .