Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00139/2017
Első irat érkezett: 01/17/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vallási közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jogok megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
05/30/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint felperes keresetet nyújtott be az alperes kiadó ellen személyiségi jogai megsértése miatt, mert az alperes hetilapjának címlapján a katolikus, keresztény közösséget sértő módon, Gerard Von Honthorst: A pásztorok imádása (1622) című festményének átalakított változatát ábrázolta, melyen az eredeti szereplők arca helyére közszereplők arca került, a gyermek Jézus képét pedig egy rakás aranypénzzel cserélte ki. Keresetében arra hivatkozott, hogy a jogsérelmet a keresztény, katolikus közösséghez tartozásával összefüggésben szenvedte el. Keresetét az első- és másodfokú bíróság elutasította. A felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete sérti az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltósághoz való jogát, a VII. cikk (1) bekezdésében foglalt vallásszabadságot, a vallása szimbólumainak és liturgiájának tiszteletben tartására, közösségi térben való háborítatlan gyakorlására vonatkozó alapvető jogát, mivel a Kúria (és az eljáró bíróságok) kritika nélkül elfogadták az alperes azon érvelését, hogy a sérelmezett közlés az érintett politikusok kritikáját célozta, és annak nem volt vallásellenes célzata. Ugyanakkor - érvel az indítványozó - a bíróságok figyelmen kívül hagyták, hogy a " Nagy Harácsony" címmel megjelentettet címlap gyűlölet keltésére alkalmas módon használt keresztény jelképeket, mely a katolikus közösséghez tartozó személyként sértette az indítványozó emberi méltóságát és vallásszabadsághoz való jogát. Kifogásolja, hogy a Kúria elmulasztotta a kérdés társadalmi-történelmi kontextus keretében való vizsgálatát.
Az indítványozó szerint a Kúria ítélete sérti az Alaptörvény IX. cikk (4) és (5) bekezdését (véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása vallási közösségek méltóságának védelme érdekében) is, mert figyelmen kívül hagyja a közösségek méltósághoz való alkotmányos jogát.
Végül kifejti, hogy az ítélet ellentétes a Ptk. 2:54. § (5) bekezdésével..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.862/2015/5. számú ítélete
    Fővárosi Törvényszék 22.P.20.171/2015/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VII. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés
IX. cikk (5) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_139_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_139_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_139_3_2017_amicus curiae.pdfIV_139_3_2017_amicus curiae.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.05.30 17:00:00 2. öttagú tanács
2020.05.26 10:00:00 Teljes ülés
2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the conflict with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Pfv.IV.20.636/2016/4 of the Curia (violation of personality rights related to being affiliated with a religious community)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.