Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01551/2018
Első irat érkezett: 10/13/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.077/2017/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/06/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.IV.21.077/2017/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy egy országos napilap és a hozzá kapcsolódó internetes portál vele kapcsolatos tudósítást tett közzé, amelyben hozzájárulása nélkül hozta nyilvánosságra az indítványozó nevét, korábbi munkahelyeinek megnevezését, élettársi kapcsolatának tényét, élettársának nevét. Ezért személyiségi jogsértés iránti keresetet nyújtott be a napilap ellen. Keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, és megállapította, hogy a napilap megsértette az indítványozó személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jogát, a per főtárgya - a magánélet és a jó hírnév megsértése - tekintetében pedig az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria Pfv.IV.21.077/2017/6. számú végzésével az indítványozó felülvizsgálati kérelmét a Pp. 272. § (2) bekezdése alapján hivatalból elutasította. A Kúria ugyanakkor az alperes napilap felülvizsgálati kérelme tárgyában is eljárt, Pfv.IV.21.077/2017/9. számú ítéletével a jogerős ítéletet részben hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a fenti közlésekkel a magánélethez, illetve személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jogai sérültek, a jogsérelmet nézete szerint nem indokolta a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő alapjog. A bíróságok a szükségesség-arányosság vizsgálatát nem végezték el, a bírói és alapjogi gyakorlat elveit alkalmazva helytelen, alaptörvényellenes következtetésre jutottak, ezáltal az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése sérelmét okozták, illetve a VI. cikk (1) bekezdése szerinti jó hírnévhez, valamint magánélethez való joga is sérelmet szenvedett. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.IV.21.077/2017/9. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1551_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1551_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
  Kúria személyiségi jog megsértése tárgyában hozott ítéletét. Az alkotmányjogi
  panasz alapjául szolgáló ügyben az internetes honlap alperes meghatározott
  időpontokban közölt cikkei, valamint a szintén az alperes által üzemeltetett
  internetes oldalon tárolt egyik televíziós csatorna által sugárzott híradó
  meghatározott adásai, az indítványozó hozzájárulása nélkül hozták
  nyilvánosságra az indítványozó nevét, korábbi munkahelyeinek megnevezését,
  élettársi kapcsolatának tényét és élettársának nevét, valamint élettársa
  családi kapcsolatait, ezen keresztül az indítványozó tágabb értelemben vett
  családjával kapcsolatos adatokat. A kúriai döntés a jogerős ítéletnek az
  alperest marasztaló részét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság
  ítéletét (a kereset teljes elutasítását) helyben hagyta. Az indítványozó a
  jogerős döntés ellen beadott felülvizsgálati kérelmét a Kúria a kérelem
  hiányosságai miatt hivatalból elutasította, az alperes felülvizsgálati kérelmét
  megalapozottnak találta, és az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta. A
  Kúria ítéletében megállapította, hogy az ügy, amelynek kapcsán az indítványozó
  adatait közzétették, kiemelt közérdeklődésre számot tartó ügynek minősült, és a
  bíróságoknak abban kellett dönteniük, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való
  jog, a sajtószabadság, az előadott ügyről való tájékoztatás elsőbbséget élvez-e
  a felperes személyes adatainak védelméhez képest. Az indítványozó alkotmányjogi
  panaszában kifejtette, hogy a Kúria nem vette figyelembe, hogy ő nem részese az
  ítélet által hivatkozott közügynek, büntetőeljárás nem indult ellene, de még
  tanúként sem hallgatták meg; álláspontja szerint személyes kapcsolatainak ténye
  önmagában nem képez közérdeklődésre számot tartó körülményt. Az
  Alkotmánybíróság a felperes nevének hozzájárulása nélküli nyilvánosságra
  hozatalával összefüggésben arra a következtetésre jutott, hogy a kiemelt
  jelentőségű ügyben történő tájékoztatás mint a véleménynyilvánítás joga más, az
  indítványozó magánszféráját kímélő, azt nem sértő módon, például a név nélkül
  történő tudósítással is elérhető lett volna, figyelemmel különösen az
  indítványozó nem közszereplő voltára; a Kúria döntése meghozatala során tehát
  az alapjogok kíméletes kiegyenlítését nem biztosította. Alkotmánybíróság úgy
  ítélte meg, hogy helytelen a kúriai döntés azon érvelése, amely szerint egy hír
  hitelessége, illetve annak megítélése önmagában egy adott személy nevének a
  nyilvánosságra hozatalával lenne megerősíthető; ezért az Alkotmánybíróság arra
  a következtetésre jutott, hogy a kúriai döntés sértette az indítványozó
  magánszférához való jogát, így az ítélet megsemmisítéséről döntött.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.04.09 10:00:00 Teljes ülés
  2020.02.25 10:00:00 Teljes ülés
  2020.05.12 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Pfv.IV.21.077/2017/9 of the Curia (violation of personality right)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .