English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01043/2019
Első irat érkezett: 06/18/2019
.
Az ügy tárgya: A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Szombathelyi Törvényszék Bv.1055/2018/2. számú végzése és a Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó kártalanítási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be, mivel fogvatartására alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között került sor. A bíróság részére kártalanítást állapított meg, a másodfokú bíróság a döntést megváltoztatta és a kártalanítás összegét megemelte.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga és a kínzás tilalma, mivel a bírságok a tényállás megfelelő felderítése nélkül, indokolási kötelezettségüket megsértve jártak el. A kártalanítási kérelem tárgyává tett egyéb sérelmek kivizsgálására vonatkozó pontos adatok nélkül a végzések indokolása az ügy tényállásának lényegi elemeit nélkülözi..
.
Támadott jogi aktus:
  Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1043_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1043_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3321/2021. (VII. 23.) AB határozat
  .
  Az ABH 2021 tárgymutatója: kártalanítás; fogvatartottak elhelyezése; jogbiztonság mint visszaható hatályú jogalkalmazás tilalma
  .
  A döntés kelte: Budapest, 07/06/2021
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  B) cikk (1) bekezdés
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
  Szombathelyi Törvényszék és a Szombathelyi Törvényszék Büntetés-végrehajtási
  Csoportja fogvatartás körülményei miatti kártalanítás tárgyában hozott
  végzéseit. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó az alapvető
  jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártalanítási kérelmet terjesztett
  elő 2017-ben. Az elsőfokú bíróság végzésével, amelyet a másodfokú bíróság is
  helybenhagyott, érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kártalanítási kérelmet a
  fogvatartás 2006–2010 közötti időszaka tekintetében, arra való hivatkozással,
  hogy az indítványozó számára ez idő alatt többször is 30 napot meghaladóan
  biztosítva voltak a jogszabályban előírt fogvatartási körülmények. Ezzel, mivel
  akkor megszűntek az alapjogsértő fogvatartási körülmények, a 2017-ben beadott
  kérelme nem felelt meg a büntetés-végrehajtási törvényben foglalt, utóbb előírt
  beadási határidővel kapcsolatos követelményeknek. Az indítványozó alkotmányjogi
  panaszában kifejtette, hogy az igényérvényesítésre előírt 30 napos törvényi
  jogvesztő határidő (amelyet az alapjogsértő fogvatartási körülmények
  megszűnésétől kell számítani) akkor, amikor egy időre megszűntek az
  alapjogsértő elhelyezési körülményei, még nem volt hatályban, az ezzel
  kapcsolatosan beiktatott átmeneti rendelkezéseket ugyanis 2017. január 1.
  napjától kellett alkalmazni. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította,
  hogy az eljáró bíróságok a büntetés-végrehajtási törvény átmeneti
  rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva olyan körülményt értékeltek az
  indítványozó terhére, amelyet 2017. január 1. napját megelőzően nem
  ismerhetett, azt teljesíteni nem tudta. Az eljáró bíróságok tehát a vizsgált
  időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével döntöttek
  az indítványozó számára hátrányosan a kártalanítási igényről, ami a visszaható
  hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, így az Alkotmánybíróság a támadott
  végzéseket megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.07.06 9:30:00 2. öttagú tanács
  2021.09.21 11:30:00 2. öttagú tanács

  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3321_2021 AB határozat.pdf3321_2021 AB határozat.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   h a t á r o z a t o t:

   Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Szombathelyi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.1055/2018/2. számú végzése és a Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisíti.
   I n d o k o l á s
   I.

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Karsai Dániel András ügyvéd) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását.

   [2] 1.1. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó fogvatartottként 2017. március 2. napján kártalanítás iránt kérelmet nyújtott be az illetékes büntetés-végrehajtási intézetnél, alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekre hivatkozva. A sérelmesnek vélt időszakot kérelmében 2006. április 18. napjától kezdődően jelölte meg, a vizsgált időszak záródátuma (a kialakított gyakorlatának megfelelően) a kérelem keltjének időpontja, azaz 2017. március 2. napja volt. Kérelmével együtt az indítványozó arról is nyilatkozott, hogy az alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények miatt korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságához (a továbbiakban: EJEB) is terjesztett elő kérelmet 2015. július 20. napján, amelyet az EJEB nyilvántartásba is vett.

   [3] 1.2. A Szombathelyi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.1055/2018/2. számú elsőfokú végzésében az indítványozó kérelmét részben alaposnak találta és részére 2010. június 14. napja és 2016. február 15. napja közötti 2128 nap szabadságvesztésben töltött időszak tekintetében 1588 nap után 2 223 200 forint kártalanítást állapított meg az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények által előidézett sérelem miatt. A 2010. június 14. napját megelőző időszak tekintetében a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította a bíróság.
   [4] Az elsőfokú végzés egyrészt azzal indokolta a 2010. június 14. napjáig tartó fogvatartási időszakot érintő érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntését, hogy 2007. február 28. és 2007. június 8. közötti időszakban, valamint 2008. augusztus 18. és 2008. december 12. közötti időszakban az elítélt nem volt fogvatartásban.
   [5] Az elsőfokú bíróság megállapította ezzel kapcsolatosan, hogy az indítványozó a fogvatartási körülmények miatt 2015. július 20. napján nyújtott be kérelmet az EJEB-hez. Mindez pedig – az elsőfokú bíróság indokolása szerint – a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 10/A. § (4) bekezdésének alkalmazásával azt jelenti, hogy a Bv. tv. 436. § (10) bekezdés b) pontjának értelmében a 2007. február 28. napjával és 2008. augusztus 18. napjával megszűnt fogvatartás és az EJEB-hez benyújtott kérelem között több mint hat hónap telt el. Erre ­figyelemmel a bíróság ezen időszakok vonatkozásában a kérelmet elkésettnek tekintette.
   [6] A bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján, az alapvető jogokat sértő elhelyezésnek a harminc napot meghaladóan történő megszakadásának vizsgálata során megállapította, hogy az elítélt alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményei 2010. április 26. napján megszűntek, mivel az elítélt számára 2010. április 26. napjától 2010. június 13. napjáig biztosítva volt (több mint 30 napon keresztül) a megfelelő mozgástér, tehát ezen időpont vonatkozásában a kártalanítási kérelem, a Bv. tv. 10/A. § (4) bekezdésére tekintettel elkésettnek minősül. A bíróság az érdemi vizsgálatot ezek alapján 2010. június 14. napjától kezdődően végezte és állapította meg a kártalanítást a fogvatartott részére.
   [7] Az indítványozó jogi képviselőjén keresztül fellebbezéssel élt, amelyben kifejtésre került, hogy álláspontja alapján az elsőfokú döntés jogszabálysértő, megalapozatlan, az túl alacsony kártalanítási összeget állapított meg részére, valamint részben felderítetlennek tartja a megállapított tényállást, mert véleménye szerint az téves adatokon alapult. Előadta, hogy hibás az a megállapítása a bíróságnak, miszerint 2007. február 28. napjától 2007. július 8. napjáig, valamint 2008. augusztus 18. napjától 2008. december 18. napjáig nem volt fogvatartásban. Hivatkozott még az eljáró bíróság téves jogértelmezésére is, arra tekintettel, hogy szerinte a Bv. tv. 436. § (1) bekezdésének a Bv. tv. 10/A. § (4) bekezdésével történő együtt alkalmazása törvénysértő. Mindezekre figyelemmel kérte elsődlegesen a végzés megváltoztatását, valamennyi napra kártalanítás megállapítását és a napi kártalanítási tétel magasabb összegben történő meghatározását, másodlagosan a végzés hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását. A Szombathelyi Törvényszék mint másodfokú bíróság Bpkf.100/2019/3. számú végzésével a megítélt kártalanítás összegét megemelte, egyebekben a fellebbezést nem találta alaposnak és helybenhagyta az elsőfokú bíróság ismertetett végzését.

   [8] 2. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz.
   [9] Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági végzésekben kifejtett jogértelmezés, amelynek következtében az említett időszak tekintetében érdemi vizsgálat nélkül elutasították a kérelmét, az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét, a III. cikk (1) bekezdésében rögzített embertelen bánásmód tilalmát, ­valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésében deklarált tisztességes bírósági eljárásához való jogát sérti.

   [10] 2.1. Az indítványozó a jogállamiság sérelmét abban látta, hogy az eljáró bíróságok a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütköző jogértelmezést fejtettek ki az ügyben, ugyanis a jogalkotó a Bv. tv. 436. § (11) bekezdésében egyértelművé tette, hogy a bíróságok által végzéseikben felhívott Bv. tv. 10/A. § (4) bekezdésében meghatározott határidőt és ahhoz kapcsolódó értelmező rendelkezést csak a jogszabály hatálybalépésétől lehet alkalmazni. Azzal tehát, hogy az eljáró bíróságok az említett rendelkezést jogszabály hatálybalépését megelőző fogvatartási időszak tekintetében is alkalmazták, visszaható jelleggel olyan követelményt állítottak a jogérvényesítésre, amelynek megfelelni utólag már nem lehet.

   [11] 2.2. Az embertelen bánásmód tilalmának a sérelmével kapcsolatban az indítványozó kifejtette, hogy az eljáró bíróságok az érdemben nem vizsgált időszak tekintetében kizárólag a jogszabályban meghatározott mozgásteret figyelembe véve állapították meg az alapjogokat sértő körülmények hiányát, holott a kártalanítás minden olyan napra jár, amelyet az elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között tölt. Nem vizsgálták az egyéb, szintén az embertelen bánásmód körében relevanciával bíró körülményeket, úgy mint a rossz higiéniai körülményeket, a mellékhelyiség nem megfelelő elkülönítését, a zuhanyzási lehetőség ritkaságát vagy a szabad levegőn tartózkodás mennyiségének és gyakoriságának lehetőségét. Mindezzel pedig az indítványozót – ezen időszak vonatkozásában – megfosztották a kompenzációtól.

   [12] 2.3. Az indítványozó a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának megsértésébe körében azzal érvelt, hogy a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütköző jogértelmezés egyúttal az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését is sérti, hiszen a bírói jogalkalmazás visszamenőlegesen olyan követelményt támaszt az indítványozó jogérvényesítéséhez, amelynek nem tud megfelelni. Véleménye szerint a Bv. tv. 436. § (10) bekezdés b) pontjának a Bv. tv. 10/A. § (4) bekezdésével való együtt alkalmazása ellentétes a jogszabály céljával és nincs összhangban az Alaptörvénnyel. Ezenkívül e körben hivatkozott az indítványozó arra is, hogy az eljáró bíróságok indokolási kötelezettségüket sem teljesítették megfelelően, illetve sérült a fegyveregyenlőséghez való joga, ­valamint a hatékony bírói jogvédelem követelménye is. Az indítványozó szerint aránytalanul nehezebb helyzetben volt a bizonyítékok beszerzése, majd az azokhoz való hozzáférés során a bírósággal szemben, ezáltal a kártalanítási kérelem tárgyává tett egyéb sérelmek kivizsgálására vonatkozó pontos adatok nélkül a végzések indokolása az ügy tényállásának lényegi elemeit nélkülözi. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Bv. tv. helyes – Alaptörvénnyel összhangban álló – értelmezése szerint, a Bv. tv. 436. § (11) bekezdése egyértelművé tette, hogy a Bv. tv. 10/A. § (4) bekezdését csak a jogszabály hatálybalépésétől kezdődően lehet alkalmazni, ennek ellenére az eljáró bíróságok ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyták.
   [13] Utalt arra is az indítványozó, hogy ha volt is olyan időszak a fogvatartása során, amikor valóban nem sérültek az alapjogai, abban az esetben erre az időszakra nem volt jogosult kártalanításra, de önmagában ez a körülmény nem zárhatja ki a kérelem fogvatartási időszak kezdetétől történő vizsgálatát, hasonlóan ahhoz, ahogy ez jelen ügyben is történt.
   [14] Az indítványozó álláspontjának és sérelmeinek alátámasztásául hivatkozott az ügyéhez kapcsolódóan releváns, több korábbi alkotmánybírósági döntésre, valamint az EJEB esetjogára is.
   [15] Mindezekre figyelemmel az indítványozó kérte a Szombathelyi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.1055/2018/2. számú végzésének és a Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
   II.

   [16] 1. Az Alaptörvény indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”

   „III. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.”

   „XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.”

   [17] 2. A Bv. tv. ügyben érintett rendelkezései:

   „10/A. § (1) Kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelelő szellőztetés, világítás, fűtés vagy rovarirtás (a továbbiakban együtt: alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények) által előidézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár. A kártalanítás megfizetésére az állam köteles.
   (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen további kártérítésnek vagy sérelemdíjnak helye nincs, de az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott jogosult az ezt meghaladó igényét polgári bíróság előtt érvényesíteni.
   (3) A kártalanítás egy napra eső összege legalább ezerkettőszáz forint, de legfeljebb ezerhatszáz forint.
   (4) A kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthető, amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek. E határidő elmulasztása jogvesztő. E bekezdés alkalmazásában nem tekinthető az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény megszűnésének, ha e körülmény fennállása rövid időtartamra, de legfeljebb harminc napra megszakad azért, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt.”

   „436. § (10) E törvénynek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2016. évi CX. törvény 22. §-ával megállapított 10/A. § szerinti kártalanítási igény benyújtására az az elítélt és egyéb jogcímen fogvatartott is jogosult,
   a) akinek az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelme a módosítás hatálybalépése előtt egy éven belül szűnt meg,
   b) aki az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB-hez nyújtott be kérelmet, ha a kérelmet az EJEB a módosítás hatálybalépésének napjáig nyilvántartásba vette, kivéve, ha a fogvatartott az EJEB-hez címzett kérelmét 2015. június 10. napját követően nyújtotta be és a kérelem benyújtásakor a jogsértés megszűnésétől számítottan több mint hat hónap telt el.
   (11) A (10) bekezdés esetén a 10/A. § (4) bekezdésben meghatározott jogvesztő határidő e rendelkezés hatálybalépésének napjával kezdődik. […]”
   III.

   [18] 1. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie.

   [19] 2. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó alkotmányjogi panaszát határidőn belül terjesztette elő.
   [20] Az alkotmányjogi panasz a határozott kérelem Abtv. 52. § (1b) bekezdésében előírt feltételeinek az alábbiak szerint felel meg. Az indítvány az Alkotmánybíróság hatáskörére és az indítványozók jogosultságára vonatkozó hivatkozást tartalmaz, megjelöli az Alaptörvényben biztosított jogok sérelmének lényegét, az Alaptörvény megsértett rendelkezéseit és megfelelő indokolást is tartalmaz. Ezenkívül megjelöli a sérelmezett bírói döntéseket és kifejezetten kéri azok megsemmisítését.

   [21] 3. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban azt vizsgálta meg, hogy az Abtv. 27. §-ában, valamint az Abtv. 29–31. §-aiban foglalt tartalmi feltételeket az alkotmányjogi panasz kimeríti-e.
   [22] Az egyedi ügyben való érintettség megállapítható, mivel az indítványozó a panasszal támadott ügyben – elítéltként – kártalanítás megállapítása iránti kérelme alapján indult eljárásban vett részt. Megállapítható továbbá, hogy az indítványozónak a támadott határozatokkal szemben további jogorvoslati lehetősége nem állt fenn.
   [23] Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság további tartalmi feltételeként nevesíti, hogy a panasznak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést kell tartalmaznia.
   [24] Az Alkotmánybíróság e körben megállapította, hogy az alkotmányjogi panaszban a visszaható hatályú jogalkalmazás sérelmével összefüggésben állított alapjogi sérelem a bírói döntést érdemben befolyásolhatta, ami ­felveti a bírói döntés alaptörvény-ellenességének kételyét.
   [25] A fentiek alapján az Alkotmánybíróság a panaszt – az Ügyrend 31. § (6) bekezdését alkalmazva, külön befogadási eljárás mellőzésével – érdemben bírálta el.
   IV.

   [26] Az indítvány megalapozott.

   [27] 1. Az Alkotmánybíróság korábban – hasonló ügyben eljárva – megállapította, hogy az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt igénybe vehető kártalanítás lehetőségét a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2016. évi CX. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) teremtette meg, a Bv. tv. szabályainak kiegészítésével. A rendelkezések 2017. január 1. napjától léptek hatályba, ezt követően lehet tehát kártalanítási igényt előterjeszteni {lásd: 3154/2019. (VII. 3.) AB határozat (a továbbiakban: Abh.), ­Indokolás [27], [28]}.
   [28] Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a Bv. tv. 10/A. §-a 2021. január 1. napján hatályát veszítette, jelen ügyben azonban még kétségtelenül irányadó volt. A – támadott végzések meghozatalakor hatályos – leglényegesebb szabályok értelmében kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthető, amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek, a határidő elmulasztása jogvesztő. Nem tekinthető az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény megszűnésének, ha e körülmény fennállása rövid időtartamra, de legfeljebb harminc napra megszakad azért, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt [Bv. tv. 10/A. § (4) bekezdés]. Ebből az is következik, hogy a kártalanítási igény megállapítása szempontjából – az ismertetett rendelkezés tekintetében – az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény megszűnésének minősül, ha az több mint harminc nap időtartamra azért szakad meg, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt számára. Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban azonban azt is ­hangsúlyozta, hogy a rendelkezés természetesen nem azt jelenti, hogy a kártalanítási igényt a megelőző időszakra ne érvényesíthetné az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott. Az értelmező rendelkezés csupán annyit mond, hogy amennyiben a fogvatartás során harminc napot meghaladó időszakra olyan körülmények között volt az érintett elhelyezve, hogy a jogszabályban előírt élettér biztosítása következtében nem sérültek az alapvető jogai, akkor az azt megelőző időszakra vonatkozó kártalanítási igény érvényesítésére biztosított hat hónapos jogvesztő határidő ettől az időponttól veszi kezdetét, a további fogvatartás időtartamától és az elhelyezési ­körülmények további alakulásától függetlenül (lásd: Abh., Indokolás [29]–[31]).
   [29] Az Alkotmánybíróság azt is hangsúlyozta, hogy a jogalkotó a Bv. tv. átmeneti rendelkezéseinek Módtv. általi – a támadott végzések meghozatalakor hatályos – kiegészítésével a kártalanítási igény lehetőségét kiterjesztette azokra az elítéltekre, illetve az egyéb jogcímen fogvatartottakra is, akiknek az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő korábban bekövetkező sérelme a módosítás hatálybalépése előtt egy éven belül megszűnt vagy akik az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB-hez nyújtottak be kérelmet, ha a kérelmet az EJEB a módosítás hatálybalépésének napjáig nyilvántartásba vette, kivéve, ha a fogvatartott az EJEB-hez címzett kérelmét 2015. június 10. napját követően nyújtotta be és a kérelem benyújtásakor a jogsértés megszűnésétől számítottan több, mint hat hónap telt el. E különleges esetekre a kártalanítás általános szabályaihoz képest bizonyos körben – értelemszerűen – eltérő rendelkezések megállapítására volt szükség, így a jogalkotó egyértelművé tette, hogy utóbbi esetkörben az igény benyújtására nyitva álló jogvesztő határidő egységesen a módosítás hatálybalépésének időpontjától, azaz 2017. január 1. napjától kezdődik (lásd: Abh., Indokolás [33]).

   [30] 2. Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok végzései – más alaptörvényi rendelkezések mellett – sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét, mivel a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütköznek annak következtében, hogy a bíróságok olyan követelményeket állítottak az indítványozó jogainak érvényesítéséhez, amelynek megfelelni nem tudott, hiszen a bírósági döntésekben felhívott és terhére értékelt, az igényérvényesítésre előírt jogvesztő határidő a vizsgált időszakban még nem is létezett, nem volt hatályban. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság mindenekelőtt a visszaható hatályú jogalkotás és jogalkalmazás tilalmával kapcsolatos gyakorlatát vázolja fel.

   [31] 2.1. Az Alkotmánybíróság korábban rögzítette, hogy az ad malam partem visszaható hatály tilalma elsősorban a normaalkotással szemben megfogalmazott elvárás, hiszen a jogbiztonság elvéből vezethető le a visszaható hatályú jogalkotás tilalma is, amelynek magját a jogalkotási törvényben is megfogalmazott azon tilalom adja, mely szerint a jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé {30/2014. (IX. 30.) AB határozat, Indokolás [106]; 3051/2016. (III. 22.) AB határozat, Indokolás [15]}. Az Alkotmánybíróság megállapította azonban azt is, hogy alaptörvény-ellenesség nemcsak a jogalkotással, hanem a visszaható hatályú szabályalkalmazással összefüggésben is felvethető, ha a jogviszony vagy a jogvita létrejöttekor még nem létező – vagy nem hatályos – előírás alapján bírálnak el egy ügyet {3051/2016. (III. 22.) AB határozat, Indokolás [16]; 3314/2017. (XI. 30.) AB határozat, Indokolás [32]}.

   [32] 2.2. Az Alkotmánybíróság korábban – az Abh.-ban – kifejtette, hogy a Bv. tv. 10/A. § (4) bekezdés utolsó mondata nyilvánvalóan az új kártalanítási jogintézmény hatálybalépését – azaz 2017. január 1. napját – követően előforduló megszakadási körülmények tekintetében alkalmazandó. Ez a jogszabály szövegéből is egyértelműen következik, hiszen az értelmező rendelkezés alkalmazási körét egyértelműen a 10/A. § (4) bekezdés – a rendelkezés szóhasználata szerint: „[e] bekezdés”– vonatkozásában állapítja meg. A Bv. tv. – jelen ügy indítványozójára is – irányadó átmeneti szabályai, így a 436. § (10) és (11) bekezdései azonban nem tartalmazzák a fenti, megszakadásra vonatkozó előírást, sőt kifejezetten rögzítik, hogy a jogvesztő határidő 2017. január 1. napjától indul. Magától értetődő ugyanis, hogy a fentiekben említett időszakban még nem is létező jogintézmény vonatkozásában előírt kötelezettség (igényérvényesítési határidő) betartása fogalmilag kizárt a jogintézmény hatálybalépését megelőzően. Amennyiben tehát az eljáró bíróság a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos jogszabály alkalmazásával dönt a kérelmező számára hátrányosan a kártalanítási igényről, abban az esetben ezzel a jogértelmezéssel megsérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében garantált visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát (lásd: Abh., Indokolás [37]–[39]).

   [33] 3. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó az alapul fekvő kártalanítási eljárás kapcsán 2006. április 18. napjától 2017. március 2. napjáig (a kérelmének keltéig) terjedően, folyamatos büntetés-végrehajtási intézetben töltött időszak tekintetében nyújtott be kártalanítási kérelmet alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt és 2015. július 20. napján kérelmet nyújtott be az EJEB-hez. Az indítványozó a Bv. tv. szerinti kártalanítási kérelmét 2017. március 2. napján – tehát a Bv. tv. 436. § (11) bekezdésében előírt határidőn belül nyújtotta be. Az eljáró bíróságok a fentiekben ismertetett fogvatartási időszakból a 2010. június 14. napját megelőző időre nem tartották megállapíthatónak a kártalanítást, mivel 2010. április 26. napja és 2010. június 13. napja közötti időintervallumban – több mint 30 napig – megszűntek a jogsértő elhelyezési körülmények.
   [34] Az Alkotmánybíróság észlelte, hogy a bíróságok a kifogásolt döntéseikben egyértelműen a Bv. tv. 10/A. § (4) bekezdésének utolsó mondatában található értelmező rendelkezést alkalmazva döntöttek az ismertetett módon, annak ellenére, hogy – amint ezt az Alkotmánybíróság korábban megállapította – a szóban forgó értelmező rendelkezés nyilvánvalóan az új kártalanítási jogintézmény hatálybalépését – azaz 2017. január 1. napját – ­követően előforduló megszakadási körülmények tekintetében alkalmazandó (vö. Abh., Indokolás [37]).

   [35] 4. A fentiek alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy az eljáró bíróságok – az átmeneti rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva – a Bv. tv. 10. § (4) bekezdésének alkalmazásával olyan körülményt értékeltek az indítványozó terhére, amelyet 2017. január 1. napját megelőzően nem ismerhetett, annak eleget nem tehetett. Az eljáró bíróságok említett jogértelmezése tehát a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos jogszabály alkalmazásával döntött az indítványozó számára hátrányosan a kártalanítási igényről és ezzel megsértette a az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében garantált visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát.

   [36] 5. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Szombathelyi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.1055/2018/2. számú és a Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú, az alkotmányjogi panaszban megsemmisíteni kért végzéseikben az eljáró bíróságok az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének sérelmét eredményező jogértelmezést fejtettek ki, ezért az említett végzéseket megsemmisítette.
   [37] Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság az ügyben az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének a sérelmét megállapította – állandó gyakorlatának megfelelően – a támadott bírói döntések alkotmányosságát az Alaptörvény további, sérülni vélt rendelkezéseivel összefüggésben nem vizsgálta.

   [38] 6. Az Alkotmánybíróság mindezekkel együtt hangsúlyozza, hogy jelen döntése nem eredményezi azt, hogy az ismételt eljárás során minden sérelmesnek vélt körülmények között töltött fogvatartási napra helyt kell adni az indítványozó kártalanítási kérelmének. Jelen döntés következménye ugyanis csupán annyi, hogy a jogállamiság követelményének megfelelően a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmának betartásával az indítványozó által sérelmesnek vélt fogvatartási időszakot a fentebb leírtaknak ismeretében kell vizsgálni az Alaptörvény és az irányadó alkotmánybírósági gyakorlat alapján.
     Dr. Handó Tünde s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Handó Tünde s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Márki Zoltán

     alkotmánybíró helyett

     Dr. Handó Tünde s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Schanda Balázs

     alkotmánybíró helyett
     .
     Dr. Handó Tünde s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Pokol Béla

     alkotmánybíró helyett

     Dr. Handó Tünde s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Szívós Mária

     előadó alkotmánybíró helyett
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     06/18/2019
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the ruling No. Bpkf.100/2019/3 of the Szombathely Regional Court (compensation due to detention conditions)
     Number of the Decision:
     .
     3321/2021. (VII. 23.)
     Date of the decision:
     .
     07/06/2021
     .
     .