Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00642/2018
Első irat érkezett: 04/06/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.348/2017/3. számú végzése és a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) a) pontja elleni alkotmányjogi panasz (HÖK tisztség időtartama)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/22/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Schanda Balázs Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.Kpk.45.055/2017/9. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.348/2017/3. számú végzése és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó hallgatói önkormányzati tisztségének időtartama a négy évet meghaladta, így az Ftv. sérelmezett rendelkezésére hivatkozással a Szegedi Tudományegyetem Rektora a választmányi határozatot, mint jogszabálysértő döntést megsemmisítette. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelmet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény X. cikk (1) bekezdése szerinti tanulás szabadáságának elvét, illetve e XI. cikk (1) bekezdése szerinti művelődéshez való jogát..
.
Indítványozó:
  Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Támadott jogi aktus:
  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdés a) pont
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.Kpk.45.055/2017/9. számú végzés, Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.348/2017/3. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_642_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_642_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_642_3_2018_indkieg_anonim.pdfIV_642_3_2018_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3287/2018. (VII. 20.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 07/10/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.07.10 16:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3287_2018 AB végzés.pdf3287_2018 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.Kpk.45.055/2017/9. számú végzése, valamint a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 9.Kpkf.670.348/2017/3. sorszámú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (6722 Szeged, Szentháromság utca 34.) jogi képviselővel (dr. Pörzse Tamás ügyvéd, 1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 6. I/3.) eljárva, alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
  [2] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-ára, valamint a 26. § (1) bekezdésére alapított alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybírósághoz, melyben kérte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.Kpk.45.055/2017/9. számú végzése, valamint a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 9.Kpkf.670.348/2017/3. sorszámú végzése, valamint a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, mivel álláspontja szerint az indítvánnyal támadott bírósági végzések, és a kifogásolt jogszabályi rendelkezés sértik az Alaptörvény I. cikkét, a X. cikkét, a XI. cikkét, valamint a T) cikkét.

  [3] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 50. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján jelen ügyben tanácsban jár el. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról dönt, ennek során a tanács megvizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket. Az Abtv. 56. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a befogadás visszautasítása esetén a tanács rövidített indokolással ellátott végzést hoz, amelyben megjelöli a visszautasítás indokát.
  [4] Mind az Abtv. 26. § (1) bekezdése, mind a 27. §-a alapján alkotmányjogi panasz benyújtására akkor van lehetőség, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
  [5] Az indítványozó az alkotmányjogi panasz benyújtásakor úgy nyilatkozott, hogy a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, ugyanakkor a konkrét bírósági ügyekben sem felülvizsgálati, sem perújítási eljárás nincs folyamatban.
  [6] Ezt követően az indítványozó jogi képviselője rövid úton értesítette az Alkotmánybíróságot, hogy az alapul szolgáló ügyben felülvizsgálati eljárás van folyamatban, melyet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – az Alkotmánybíróság megkeresésére – 2018. június 19-én kelt tájékoztatásában megerősített.
  [7] Az Ügyrend 32. § (3) bekezdése alapján az Abtv. 26. § (1) bekezdésére és 27. §-ára alapított alkotmányjogi panasz benyújtásának nincs helye, ha – többek között – a Kúria a felülvizsgálati kérelmet, illetve indítványt még nem bírálta el. Ezen esetekben a benyújtott alkotmányjogi panasz soron kívül, az egyéb feltételek vizsgálata nélkül visszautasítható.
  [8] Mivel a jelen alkotmányjogi panasz a törvényi feltételeknek nem felel meg, mert a felülvizsgálati eljárás folyamatban van, így az Ügyrend 32. § (3) bekezdés értelmében annak érdemi elbírálására nincs lehetőség. Tájékoztatja az Alkotmánybíróság az indítványozót, mindez nem akadálya annak, hogy a felülvizsgálati eljárást követően ismételten alkotmányjogi panasszal forduljon az Alkotmánybírósághoz.

  [9] 3. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdései alapján eljárva, – az Ügyrend 32. § (3) bekezdésére figyelemmel – az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.

   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   tanácsvezető,
   előadó alkotmánybíró

   .
   Dr. Pokol Béla s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Stumpf István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   04/06/2018
   Subject of the case:
   .
   constitutional complaint against the ruling No. 9.Kpkf.670.348/2017/3 of the Budapest-Capital Regional Court and Section 60(2a) of the Act CCIV of 2011 on Higher Education (duration of holding an office in the student union)
   Number of the Decision:
   .
   3287/2018. (VII. 20.)
   Date of the decision:
   .
   07/10/2018
   .
   .