Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01975/2014
Első irat érkezett: 11/27/2014
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7045/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás vétsége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/17/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Balsai István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7045/2014/3. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 8.B.10.417/2014/2. számú végzése alaptörvény-elleneségének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ismeretlen tettes ellen feljelentést tett rágalmazás vétségének a gyanúja miatt különböző fantázianevű internetes felhasználók ellen. a Az elsőfokú bíróság a büntetőeljárást joghatályos magánindítvány hiányában megszüntette, mivel a magánindíványt elkséetten terjesztették elő. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint ezzel sérült - többek között - az Alaptörvény XXVIII. cikke szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, mivel a magánindítvány előterjesztésére előírt 30 napoos határidő - álláspontja szerint a bíróság felhívásával veszi kezdetét..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7045/2014/3. számú végzése, Pesti Központi Kerületi Bíróság 8.B.10.417/2014/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
IX. cikk (4) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1975_0_2014_inditvany.pdfIV_1975_0_2014_inditvany.pdfIV_1975_4_2014_ind_kieg.pdfIV_1975_4_2014_ind_kieg.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3204/2015. (X. 27.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 10/12/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.09.29 8:30:00 1. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta az alábbi
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7045/2014/3. számú végzése, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság 8.B.10.417/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal élt a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7045/2014/3. számú végzése, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság 8.B.10.417/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt.
   [2] Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó ismeretlen tettes ellen tett feljelentést rágalmazás vétségének gyanúja miatt különböző fantázianevű internetes felhasználók ellen. Az elsőfokú bíróság a büntetőeljárást joghatályos magánindítvány hiányában megszüntette, mivel a magánindítványt elkésetten terjesztették elő. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
   [3] Az indítványozó szerint ezzel sérült – többek között – az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, mivel a magánindítvány előterjesztésére előírt 30 napos határidő – álláspontja szerint a bíróság felhívásával veszi kezdetét.
   [4] A főtitkárság hiánypótlásra felhívását követően az indítványozó jogi képviselője bejelentette, hogy a sérelmezett bírói döntést – a tértivevény szerint – 2014. szeptember 26-án vette át, míg alkotmányjogi panaszát 2014. november 25-én adta postára közvetlenül az Alkotmánybíróságnak címezve. Az indokolásra vonatkozó újabb hiánypótlásra felhívást követően az indítványozó 2015. március 19-én érkezett beadványában kiegészítette indítványát, amelyben továbbra sem terjesztett elő alapjogsérelmet alátámasztó indokolást.
   [5] Az Alkotmánybíróság megvizsgálta az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényi feltételeit.
   [6] Az Abtv. 27. §-a értelmében az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az indítványozó az első fokon hozott végzés ellen fellebbezéssel élt, tehát jogorvoslati lehetőségét kimerítette.
   [7] Az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében az alkotmányjogi panasz benyújtására a sérelmezett végzés kézbesítésétől számított hatvan napon belül van lehetőség. A Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7045/2014/3. számú végzésének kézbesítése – a jogi képviselő tájékoztatása szerint – 2014. szeptember 26-án történt, az alkotmányjogi panaszt 2014. november 25-én adta postára. Az alkotmányjogi panasz előterjesztésére tehát a törvényes határidőn belül került sor.
   [8] Az Abtv. 52. §-a értelmében az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában megjelölte a megsemmisíteni kért bírói végzéseket, és felhívott több alaptörvényi rendelkezést is. Azonban alkotmányossági szempontból értékelhető indokolást, melyből a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető jelentőségű alkotmányjogi kérdés fennállta valószínűsíthető lenne, beadványa nem tartalmazott.
   [9] Tekintettel arra, hogy az Abtv. 29. §-a szerinti feltétel hiánya az alkotmányjogi panasz befogadásának akadályát képezi, az Alkotmánybíróság jelen alkotmányjogi panasz befogadását az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdése alapján, az Alkotmánybíróság Ügyrendje 30. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel visszautasította.
     Dr. Sulyok Tamás s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Juhász Imre s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Czine Ágnes s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Kiss László s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     11/27/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3204/2015. (X. 27.)
     Date of the decision:
     .
     10/12/2015
     .
     .