Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01515/2022
Első irat érkezett: 06/28/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.609/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; harmadik államban letelepedett adóalany adó visszatéríttetésre irányuló kérelme)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.V.35.609/2021/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint elismert harmadik államban (Svájc) letelepedett adóalany áfa visszatéríttetésre irányuló kérelmet terjesztett elő. Kérelmének az elsőfokú adóhatóság részben helyt adott, részben elutasította. A másodfokú adóhatóság határozatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv) vonatkozó rendelkezéseire, a 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésére, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) vonatkozó rendelkezéseire, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 124. § (3) bekezdésére alapítva megállapította, hogy összesen 74 számla után az indítványozót az adó visszatérítés nem illeti meg. Az indítványozó keresetet nyújtott be, amelyben hivatkozott többek között arra, hogy az adóhatóság döntése ellentétes az Európai Unió Bírósága (EUB) héa-semlegesség értelmezésére kialakított gyakorlatával. Az elsőfokú bíróság az adóhatósági határozatot az elsőfokú határozatra is kiterjedően megsemmisítette, az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. A Kúria a felülvizsgálati kérelem alapján eljárva a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára utasította. Az új eljárásra szóló iránymutatás szerint a keresetet az Áfa tv. és a PM rendelet, nem pedig a közösségi jogelvek szerint kell elbírálni. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, az indítványozó előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó indítványát mellőzte. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság tévesen indult ki abból, hogy a közösségi jogszabályok, így különösen a Tanács tizenharmadik irányelve (86/560/EGK irányelv), illetve a HÉA-irányelv (2006/112/EK tanácsi irányelv), valamint az EUB kapcsolódó gyakorlata az ügyben arra tekintettel nem alkalmazandó, mert az indítványozó Svájcban letelepedett jogalany. Érvelése szerint, különösen az egyenértékűség és tényleges érvényesülés elve alapján a visszatérítési jog gyakorlása során az EU területén kívüli gazdasági szereplők nem kerülhetnek hátrányosabb bánásmódban, mint a közösségen belüli jogalanyok. A Kúria ugyanakkor elvi éllel állapította meg, hogy az elismert harmadik államban letelepedett adóalany az adó-visszatéríttetési kérelmét az adóhatóság a Tanács tizenharmadik irányelve értelmében az Áfa tv. és a 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet szabályai szerint köteles elbírálni.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésében foglalt jogegyenlőségi klauzulát, mert azt eredményezi, hogy az adóvisszatérítés iránti kérelmét máshogy kell elbírálni, mint más, vele azonos helyzetben lévő jogalanyok kérelmét; sérti a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való jogát, mert az Áfa. törvény 251/V. § (4) bekezdése szerinti határidőt a 28. cikkben foglalt jogértelmezési követelmény áthágásával jogvesztő jellegűnek értelmezi, valamint sérti a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogát azzal, hogy az áfa visszaigényléstől aránytalan feltételek előírásával zárja el..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.V.35.609/2021/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1515_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1515_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .