Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01166/2019
Első irat érkezett: 07/09/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.707/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (engedményezési szerződés semmissége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.21.707/2018/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.771/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint engedményes előadta, hogy egy médiaszolgáltatással foglalkozó gazdasági társasággal, mint engedményezővel kötött engedményezési szerződést. A szerződés alapján 5 millió forint értékű követelést valamint ingatlan használati díjat a gazdsági társaság az engedményesre átruházta 1 millió forint ellenérték fejében. Az engedményező bírósági úton kérte a szerződés semmisségének megállapítását. Az elsőfokú bíróság az engedményezési szerződés semmisségét állapította meg, hivatkozással arra, hogy nem volt közgyűlési hozzájárulás, és elrendelte az indítványozó részére az ellenérték visszafizetését. Az engedményező fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntésének nem fellebbezett részét nem érintette, a fellebbezett részt pedig megváltoztatta, akként, hogy az indítványozó részére az ellenérték nem jár vissza. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 271. § (2) bekezdésére hivatkozva hivatalból elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírói döntések elsősorban a tisztességes eljáráshoz való alapjogát sértették meg, ugyanis a jogszabályok szövegét nem az Alaptörvénnyel összhangban értelmezték, a Törvényszék a jogszabályokat megsértette, nem tett eleget indokolási kötelezettségének, a bizonyítékokat jogszabálysértően értékelte. Véleménye szerint továbbá sérült a jogbiztonság követelménye, és a jogorvoslathoz való alapjoga. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.VI.21.707/2018/2. számú végzése
  Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.771/2017/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1166_3_2019_indegys.anonim.pdfIV_1166_3_2019_indegys.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.12 17:00:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .