English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00135/2022
Első irat érkezett: 01/13/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Knk.IV.40.648/2021/23. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (népszavazás, a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmak kiskorúak számára)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/14/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Sulyok Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Knk.IV.40.648/2021/23 számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A Kormány országos népszavazást kezdeményezett, melynek nyomán a Nemzeti Választási Bizottság 18/2021. számú határozatával hitelesítette az alábbi népszavazásra javasolt kérdést: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?"
Az indítványozók és más kérelmezők felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Kúriához, melyben a határozat megváltoztatását és a kérdés hitelesítésének megtagadását kérték.
A Kúria Knk.IV.40.648/2021/23. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 18/2021. számú határozatát helybenhagyta.
Az Országgyűlés 32/2021. (XI. 30.) OGY határozatával elrendelte a kérdés népszavazásra bocsátását.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria végzése aránytalanul korlátozza a kiskorú gyermekek emberi méltósághoz való jogát, ezen belül a személyiség szabad kibontakoztatásához és a tájékozódáshoz való jogát, valamint a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, mivel olyan kérdés hitelesítését hagyta jóvá, mely esetben a népszavazás mindkét lehetséges eredménye következtében alaptörvény-ellenes jogalkotásra lenne kötelezett az Országgyűlés. Álláspontjuk szerint a Kúria végzése alaptörvény-ellenesen korlátozza továbbá a népszavazáshoz való jogot. .

.

Támadott jogi aktus:
  Kúria Knk.IV.40.648/2021/23. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XVI. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (7) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_135_0_2022_inditvany_anonim.pdfIV_135_0_2022_inditvany_anonim.pdf
.
A döntés száma: 3109/2022. (III. 10.) AB végzés
.
Az ABH 2022 tárgymutatója: népszavazási kérdés hitelesítése alkotmánybírósági felülvizsgálata
.
A döntés kelte: Budapest, 02/22/2022
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.02.22 9:30:00 1. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3109_2022 AB végzés.pdf3109_2022 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Knk.IV.40.648/2021/23. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozók jogi képviselőjük (dr. Nehéz-Posony Katinka ügyvéd) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszt terjesztettek elő. E panaszukban az indítványozók a Kúria Knk.IV.40.648/2021/23. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és a Nemzeti Választási Bizottság 18/2021. számú határozatára is kiterjedő megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól az Alaptörvény II. cikke, XVI. cikk (1) bekezdése és XXIII. cikk (7) bekezdése sérelmére hivatkozással.

  [2] 2. A Kormány országos népszavazást kezdeményezett, amelynek nyomán a Nemzeti Választási Bizottság 18/2021. számú határozatával hitelesítette az alábbi népszavazásra javasolt kérdést: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?” Az indítványozók és más kérelmezők e határozattal szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Kúriához, amelyben a határozat megváltoztatását és a kérdés hitelesítésének megtagadását kérték. A Kúria Knk.IV.40.648/2021/23. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 18/2021. számú határozatát helybenhagyta. Az indítványozók szerint a Kúria végzése aránytalanul korlátozza a kiskorú gyermekek emberi méltósághoz való jogát, ezen belül a személyiség szabad kibontakoztatásához és a tájékozódáshoz való jogát, valamint a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, mivel olyan kérdés hitelesítését hagyta jóvá, amelynek esetében a népszavazás mindkét lehetséges eredménye következtében alaptörvény-ellenes jogalkotásra lenne kötelezett az Országgyűlés. Álláspontjuk szerint a Kúria végzése alaptörvény-ellenesen korlátozza továbbá a népszavazáshoz való jogot.

  [3] 3. Az indítványozók panaszuk indokolásában alapvetésként rögzítették, hogy a gyermekek alapjogi jogalanyisága a felnőttekével azonos, azonban esetükben az alapjoggyakorlás még nem teljes, annak terjedelme élet­koruk előrehaladtával folyamatosan és fokozatosan bővül. Ebből következően az állam korlátozhatja a gyermekek alapjoggyakorlását, azonban csak a gyermeki jogok érdekében, s csak azok konkrét veszélyeztetése esetén, a veszéllyel arányos mértékben.
  [4] A gyermekek személyiségének szabad kibontakoztatásához és tájékozódásukhoz való jogainak sérelmére hivatkozva rámutattak arra, hogy e jogok az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltóságból mint általános személyiségi jogból, az egyéni autonómia védelmének garanciájából erednek. A személyiség szabad kibontakoztatásához való jog ezen autonómia állami beavatkozástól való mentességét biztosítja. A személyiség fontos aspektusát jelentő szexualitással – nemi identitással, szexuális orientációval, születési és társadalmi nemmel – összefüggő kérdések e joggal közvetlen összeköttetésben állnak, az ilyetén ismeretek megszerzése e jog gyakorlásához hozzájárulhat. A gyermek megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jog olyan jogosultságot keletkeztet a gyermek oldalán, hogy igényt tarthasson a szülők, az állam, a társadalom részéről fejlődésének – aktív magatartás tanúsítása révén megvalósuló – biztosítására. Az indítványozók e körben hivatkoztak a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezményre (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény), amely kifejezetten elismeri a gyermek tájékozódáshoz való jogát. Az indítványozók kifejtették, hogy a népszavazási kérdés egyértelműen érinti a tájékozódáshoz való jogot, a „nem” válaszok többségéből fakadó esetleges jogalkotási kötelezettség pedig kétségkívül korlátozza ezt, illetve a személyiség szabad kibontakoztatásához való jogot, mivel szexualitással összefüggő média­tartalmak kiskorúaknak való bemutatásának lehetőségére irányul. Ezt követően vizsgálták a korlátozás szükségességét és arányosságát. Megállapították a legitim jogkorlátozási cél létét, mivel az esetleges jogalkotás a gyermek megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való joga védelmének igényével léphet fel. A jogalkotó által választott eszközt – a nem megváltoztatását gyerekeknek bemutató médiatartalmak lehetőségének szabályozását – e cél elérésére alkalmasnak és szükségesnek ítélték. Az arányosság kapcsán azonban azt a megállapítást tették, hogy a „nem” válaszok többsége esetén a nem megváltoztatásának megjelenítése általános tilalom alá esne, ami azt jelenti, hogy a kiskorúak testi, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére gyakorolt konkrét veszély nélkül kerülne sor korlátozásra, ami nem felel meg az arányosság követelményének.
  [5] A gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogának sérelmét állítva előadták, hogy az „igen” válaszok többsége is alapjogsértő eredményre vezetne. Ebben az esetben ugyanis nem tisztázott sem a Kúria döntése, sem a kérdés megfogalmazása alapján, hogy a nem megváltoztatásának kiskorúak részére való bemutatása korlátok nélkül vagy egyéb korlátok mellett lehetséges. Előbbi esetben a jogalkotó nem biztosítja, hogy a kis­korúak ilyen médiatartalmakhoz csak az életkoruknak, szellemi és erkölcsi érettségi szintjüknek megfelelő módon jussanak hozzá.
  [6] A népszavazáshoz való jog sérelme kapcsán részletezik az indítványozók, hogy amennyiben a népszavazás bármelyik kimenetele alaptörvény-ellenes tartalmú jogalkotásra kötelezi az Országgyűlést, az a népszavazáshoz való jogot formálissá teszi, hiszen a választópolgári akarat nem válhat alaptörvénykonform módon a jogrendszer részévé, a megalkotott normát így az Alkotmánybíróságnak meg kell semmisítenie. Jelen esetben, amennyiben a „nem” szavazatok kerülnek többségbe, az indítványozók szerint az azt eredményezné, hogy a nem megváltoztatását kiskorúaknak bemutató médiatartalmak kifejezetten tilalmazottak lesznek. E jog­szabály a fentiekben kifejtett alaptörvény-ellenességéből fakadóan megsemmisítendő lenne. Az „igen” válaszok többsége esetén lehetséges opció a jogalkotó számára, hogy semmilyen korlátot nem támaszt e médiatartalmakkal szemben, s ezzel nem tenne eleget az állam a gyermeki jogokkal kapcsolatban fennálló védelmi kötelezettségének. A népszavazás nyomán születő norma így elvonja, kiüresíti a népszavazáshoz való jogot, mivel minden esetben alaptörvény-ellenes, ezért megsemmisítendő lenne.

  [7] 4. Az indítvánnyal kapcsolatos jogi álláspontjáról az igazságügyi miniszter amicus curiae beadványban tájékoztatta az Alkotmánybíróságot. A beadványban foglaltakat az Alkotmánybíróság az eljárása során figyelembe ­vette.

  [8] 5. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 50. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján az ügyben tanács­ban járt el. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie.
  [9] Az Alkotmánybíróság a 3195/2014. (VII. 15.) AB végzésében áttekintette a népszavazási kérdés hitelesítésével kapcsolatos kúriai végzés alkotmánybírósági felülvizsgálatára irányuló alkotmányjogi panaszokkal kapcsolatos eljárási, jogértelmezési, hatásköri szabályokat. E végzésében az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy „a népszavazással összefüggő eljárásoknak az Alkotmánybíróság egyes, az Alaptörvényben és az Abtv.-ben rögzített hatáskörei gyakorlása szempontjából három szakasza lehet: a népszavazási kezdeményezés (választópolgári kezdeményezés, a kérdés benyújtása, hitelesítése, az aláírásgyűjtés, az aláírások ellenőrzése), a néps­zavazás elrendelése és a köztársasági elnöki kitűzés utáni szakasz.” (Indokolás [20]) Megállapította továbbá, hogy a népszavazási kérdés hitelesítése körében hozott kúriai döntés mint bírósági döntés az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja és az Abtv. 27. §-a alapján támadható meg alkotmányjogi panasszal {3195/2014. (VII. 15.) AB végzés, Indokolás [21]; megerősítette: 28/2015. (IX. 24.) AB határozat, Indokolás [18]; 33/2021. (XII. 22.) AB határozat, Indokolás [13]}.
  [10] A Kúria a végzését 2021. november 15-én kézbesítette az indítványozók jogi képviselője részére, az alkotmányjogi panaszt pedig 2022. január 13-án nyújtották be a Kúriához. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó alkotmányjogi panaszát határidőben nyújtotta be (Abtv. 30. §). Az indítványozók jogi képviselővel jártak el, akinek meghatalmazásait csatolták [Abtv. 52. § (6) bekezdés].
  [11] Az Abtv. 52. § (1) bekezdése értelmében az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. A kérelem akkor határozott, ha megfelel az Abtv. 52. § (1b) bekezdés a)–f) pontjaiban foglalt kritériumoknak. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány e feltételeknek megfelel. Az indítvány az Alkotmánybíróság hatás­körére és az indítványozók jogosultságára vonatkozó egyértelmű hivatkozást tartalmaz, megjelöli az Alaptörvény megsértett rendelkezéseit, illetve a sérelmezett bírói döntést, amelynek megsemmisítését kifejezetten kéri, meg­indokolva annak Alaptörvénybe ütközését.
  [12] Az Abtv. 27. §-ban foglaltak kapcsán az Alkotmánybíróság megállapította, hogy e feltételek is teljesültek. A megsemmisíteni kért kúriai végzés az ügy érdemében hozott döntésnek minősül, az indítványozók kimerítették a jogorvoslati lehetőségeiket és a Kúria előtti nemperes eljárás kérelmezőiként érintettnek minősülnek. Az indít­ványozók Alaptörvényben biztosított jog sérelmére hivatkoztak, a támadott döntéssel összefüggésben az Abtv. 31. § (2) bekezdése szerinti res iudicata nem áll fenn.

  [13] 6. Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság további tartalmi feltételeként nevesíti, hogy a panasznak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet kell állítania vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést kell tartalmaznia. E két feltétel alternatív jellegű, ezek bármelyike alapul szolgálhat a befogadásra. Az Alkotmánybíróság ezt illetően megállapította, hogy az indítványozók által előadott érvek azonosak a kúriai eljárásban előadottakkal. Ezekkel összefüggésben a Kúria rögzítette, hogy „[a] gyermeket is megilletik az alapjogok. A gyermek az alapjogokat – mint mindenki más is – azokkal a feltételekkel gyakorolhatja, amelyeket az egyes jogterületek számára előírnak. Ahol a törvények nem szabályozzák a kis- és fiatalkorúak joggyakorlását ott esetről esetre kell meghatározni, hogy a gyermek mely alapjogot, milyen vonatkozásban gyakorolhat maga, ­illetve, hogy ki gyakorolja nevében és érdekében, illetve, hogy gyermek voltára tekintettel az alapjog gyakorlásának egyes területeiről kizárható-e teljesen. A gyermek személyes alapjoggyakorlásának lehetősége a jog­gyakorlás következményeit átfogó döntési képesség kibontakozásával együtt, a növekvő korral egyre szélesebb lesz.”
  [14] A személyiség szabad kibontakoztatásához való joggal összefüggésben a Kúria megfogalmazta, hogy arra „a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmak lineáris médiaszolgáltatás útján kiskorúaknak való megjelenítésének tilalma nem hat ki az Alaptörvénnyel ellentétes módon.” A tájékozódáshoz való jog kapcsán is megerősítette, hogy „a már kifejtettek szerint a kérdés nem az információhoz való hozzáférés korlátozására, hanem csupán a médiaszolgáltatásban a fentiek szerint megvalósuló korlátozásra vonatkoztatható.”
  [15] Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése sérelme kapcsán a Kúria kiemelte, hogy „a kérdés népszavazásra bocsátása és a »nem« válaszok többsége nem tudja kizárni azt, hogy kiskorúak a nem megváltoztatását bemutató információkhoz ne férjenek hozzá. Másrészt mivel, a kérdésfeltevés csak a műsorrend alapján való médiaszolgáltatásra terjed ki, az nem érinti a lekérhető médiaszolgáltatást sem.” Ezt illetően az „igen” válaszok többsége esetén hangsúlyozta a Kúria, az, hogy „ebben a körben az ilyen műsorszám minősítéséhez nem lesz hozzárendelve, hogy az tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott, még nemjelenti azt, hogy az állam a kiskorúak védelme érdekében az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében vállalt intézményvédelmi kötelezettségért nem teljesíti.”
  [16] A népszavazáshoz való jog sérelmével összefüggésben tehát megállapítható mindezek alapján, hogy a Kúria álláspontja szerint a jogalkotónak érvényes és eredményes népszavazás esetén – bármely válasz kerüljön is többségbe – meglesz az alkotmányos mozgástere arra, hogy a nemzeti és az uniós, nemzetközi joggal is összeegyeztethető módon alkossa meg a normát.
  [17] Az indítványozók a népszavazásra feltett kérdésnek tehát olyan tartalmat tulajdonítottak, amely abból észszerűen nem következik, és amely a Kúria tényállásmegállapításával és jogértelmezésével ellentétes. Az alkotmányjogi panaszuk arra irányult, hogy az Alkotmánybíróság e jogértelmezést felülbírálja.

  [18] 7. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány nem vetett fel sem a bírói döntést érdemben be­folyásoló alaptörvény-ellenességet, sem alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, az ténylegesen a bírói jogértelmezés felülmérlegelésére irányult. Az Alkotmánybíróságnak csak a bírói jogértelmezés alkotmányossági szempontú vizsgálatára van hatásköre, ezért alkotmányjogi panaszt önmagában a jogértelmezés, jogalkalmazás vélt vagy valós hibájára nem lehet alapítani {3268/2012. (X. 4.) AB végzés, Indokolás [28]}. Márpedig a bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz nem tekinthető a bírósági szervezeten belül jogorvoslattal (már) nem támadható bírói határozatok által okozott valamennyi jogsérelem orvoslása eszközének {3107/2016. (V. 24.) AB végzés, Indokolás [35]}. Az Alkotmánybíróság megerősíti következetes gyakorlatát, amely szerint „[h]a a bíró­ság az előtte fekvő, alapjogilag releváns ügy alapjogi érintettségére tekintet nélkül járt el, és az általa kialakított jogértelmezés nem áll összhangban e jog alkotmányos tartalmával, akkor a meghozott bírói döntés alaptörvény-ellenes” {3/2015. (II. 2.) AB határozat, Indokolás [18], megerősítette: 3056/2021. (II. 19.) AB végzés, Indokolás [27]}. A fentiekben kifejtettekből azonban kiviláglik, hogy a Kúria nemcsak felismerte az eljárás ­tárgyát képező ügy alapjogi érintettségét, hanem kimerítő és átfogó indokolását is adta azzal összefüggő jogi álláspontjának. A panasz ennek megfelelően nem teljesítette az Abtv. 29. §-ában meghatározott befogadhatósági feltételt.

  [19] 8. Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdésére is, az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
    Dr. Juhász Miklós s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Juhász Miklós s. k.
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Czine Ágnes
    alkotmánybíró helyett

    Dr. Juhász Miklós s. k.
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Juhász Imre
    alkotmánybíró helyett
    .
    Dr. Juhász Miklós s. k.
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Horváth Attila
    alkotmánybíró helyett

    Dr. Juhász Miklós s. k.
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Sulyok Tamás
    előadó alkotmánybíró helyett
    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    01/13/2022
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against the ruling No. Knk.IV.40.648/2021/23 of the Curia (referendum, media content for minors on gender reassignment)
    Number of the Decision:
    .
    3109/2022. (III. 10.)
    Date of the decision:
    .
    02/22/2022
    .
    .