Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04982/2021
Első irat érkezett: 12/20/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.022/2021/6. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/24/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.022/2021/6. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Fejér Megyei Kormányhivatal önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást kezdeményezett a Kúria Önkormányzati Tanácsánál arra hivatkozva, hogy a Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) számú rendelete (Vagyonrendelet) 2. számú mellékletének 5429/19. hrsz-ú "beépítetlen terület" művelési ágú ingatlant szabályozó sora Alaptörvénybe és jogszabályba ütközik és kérte annak megsemmisítését. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a sérelmezett határozatával megállapította, hogy a Vagyonrendelet érintett sora más jogszabályba ütközik, ezért azt a hatálybalépése napjára visszamenőlegesen, 2017. április 4-i hatállyal megsemmisítette. A Kúria döntésének elvi tartalma szerint a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) zöldterületbe sorolt közpark vagy közterület - az ingatlannyilvántartási megnevezéstől függetlenül - a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozik, ezáltal az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi. Ezért a Vagyonrendeletben az ingatlan üzleti vagyonként való feltüntetése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 5. § (3) bekezdés b) pontjába és a (2) bekezdés a) pontjába ütközik.
Az indítványozó önkormányzat álláspontja szerint sem az ingatlan-nyilvántartás adataiból, sem a Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gárdony Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) szerinti zöldövezeti besorolásból nem következik, hogy az érintett ingatlan automatikusan közpark vagy közkert. Érvelése szerint a zöldterület funkció hiányában nem közpark vagy közkert; ahhoz, hogy egy zöldterület közparknak minősüljön - az OTÉK fogalommeghatározása szerint is - további feltételeknek is meg kell felelnie. Azáltal, hogy a Kúria - a közhiteles nyilvántartás adataitól eltérően - közparknak minősítette az érintett ingatlant, és ezáltal a forgalomképtelen törzsvagyon körébe minősítette, a tulajdonjoghoz fűződő jogosítványok széles körét alaptörvény-ellenesen korlátozta. A határozat az önkormányzatiság és a tulajdonhoz való jog sérelmét megvalósítva korlátozta az indítványozó önkormányzatot a feladatai céljából számára átadott vagyonnal történő rendelkezésében és a tulajdonosi jogosultságok gyakorlásában is. A jogbiztonság sérelmét okozta továbbá, hogy a Kúria nem vizsgálta a Vagyonrendelet, a HÉSZ és az ingatlan-nyilvántartás adattartamának összhangját, valamint a HÉSZ szerinti övezeti besorolást a jogforrási hierarchiában magasabb szintű ingatlan-nyilvántartás adatai elé helyezte. Tekintettel továbbá arra, hogy önkormányzati rendelet alaptörvény-ellenességének vizsgálatára kizárólag az Alkotmánybíróság jogosult, a közvetlenül az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek megsértésére hivatkozó kormányhivatali indítványt a Kúriának hatáskör hiányában vissza kellett volna utasítania..
.
Indítványozó:
  Gárdony Város Önkormányzata
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.022/2021/6. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
24. cikk (3) bekezdés a) pont
25. cikk (2) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés a) pont
32. cikk (1) bekezdés e) pont
32. cikk (1) bekezdés f) pont
32. cikk (1) bekezdés g) pont
32. cikk (6) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4982_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_4982_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_4982_2021.pdfSz_IV_4982_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the decision No. Köf.5.022/2021/6 of the Local Government Council of the Curia (legality review of a local government decree)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .