Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00168/2018
Első irat érkezett: 01/30/2018
.
Az ügy tárgya: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 101. § (2) bekezdés b) pontja és a Debreceni Törvényszék 1.Pf.21.367/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (intézményi jogviszony)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/03/2018
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
07/10/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. § alapján - a Debreceni Törvényszék 1.Pf.21.367/2017/4. számú ítélete, a Debreceni Járásbíróság 8.P.20.036/2017/21. számú ítélete és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 101. § (2) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megálalpítását és megsemmisítését kérte az Alktománybíróságtól.
Az indítványozó cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, akit Terápiás Házba utaltak. Az indítványozó az intézményi ellátás alatt több alkalommal bántalmazta az intézmény dolgozóit és ellátottjait, így az intézmény vezetője az indítványozó intézményi jogviszonyát a támadott jogszabályi rendelkezésre hivatkozással megszüntette. Az indítványozó keresetében a döntés jogellenességének megállapítását és intézményi jogviszonya helyreállítását kérte. A bíróság keresetét elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet a perköltség vonatkozásában megváltoztatta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések és jogszabályi rendelkezés sérti a diszkrimináció tilalmát és a szociális jogokat, mivel nem biztosított a fogyatékkal élők alkotmányos védelme, tekintettel arra, hogy a jogalkotó nem rendeli értékelni a felróhatóság és vétkesség feltételét az intézményi jogviszony megszüntetése során..
.
Támadott jogi aktus:
    a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 101. § (2) bekezdés b) pont
    Debreceni Törvényszék 1.Pf.21.367/2017/4. számú ítélete
    Debreceni Járásbíróság 8.P.20.036/2017/21. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (5) bekezdés
XIX. cikk (1) bekezdés
XIX. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_168_2_2018_indkieg_anonimizált.pdfIV_168_2_2018_indkieg_anonimizált.pdfIV_168_0_2018_indítvány_anonimizált.pdfIV_168_0_2018_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény egy rendelkezésének megsemmisítésére irányuló
alkotmányjogi panasz indítványt. Az ügy előzményeként indítványozót
gyengeelméjűsége és elmebetegsége miatt a bíróság cselekvőképességet kizáró
gondnokság alá helyezte, majd személyes gondoskodást nyújtó intézményébe került
beutalásra. Az intézményvezető később megszűntette az indítványozó intézményi
jogviszonyát a házirend súlyos megsértése miatt. A szociális főigazgatóság
megyei kirendeltsége az intézmény vezetőjének döntését helybenhagyta. Az
indítványozó keresetet terjesztett elő a jogviszony helyreállítása és a
jogviszony felmondása jogellenességének megállapítása iránt, amelyet a
Debreceni Járásbíróság elutasított. A támadott rendelkezésre figyelemmel a
bíróság rámutatott, hogy a jogalkotó sem szabja feltételként a felróhatóság
vagy vétőképesség fennállását, a jogszabály kizárólag a házirend súlyos
megsértését tartalmazza, mint felmondási okot. A Debreceni Törvényszék az
indítványozó fellebbezését elutasította. Az indítványozó ezt követően
alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Érdemben arra hivatkozott, hogy a
megszüntetési ok arra tekintet nélkül vagy annak ellenére alkalmazandó, hogy az
ellátott magatartása jogellenességét és annak következményeit nem képes
felismerni. Az indítványozó szerint ezért a rendelkezés sérti a hátrányos
megkülönböztetés tilalmát. Az Alkotmánybíróság az érdemi eljárás során a
következőket állapította meg. Először is, a törvény szerinti felmondási ok
minden ellátott súlyos házirendsértése esetén alkalmazható, függetlenül attól,
hogy az ellátott belátási képességgel rendelkezik-e vagy sem, illetőleg
felróhatóságot, vagy vétőképességet vizsgálni kellene vagy sem. A törvény nem
tesz különbséget az egyes ellátottak között, az indítványozó éppen ezt
kifogásolja. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor azt a megállapítást tette, hogy az
ellátott intézményi jogviszonya a közte (jellemzően törvényes képviselője,
gondnoka) és az intézmény közötti megállapodás alapján jön létre, melynek a
házirend elfogadása részét képezi. A jogalkotónak mérlegelni kell és egyensúlyt
kell teremtenie: egyes betegek valóban nem látják tetteik következményeit,
ugyanakkor figyelemmel kell lenni az intézmény működésére, vagy más betegek
biztonságára. A támadott rendelkezés adminisztratív és a szociális intézmény
rendjének fenntartásához (és így a többi ellátott jogainak, adott esetben
alapvető jogainak és érdekeinek, sőt, végső soron nyugalmuk védelméhez) fűződő
érdek érvényre juttatását célozza. A jogviszony megszüntetésével szemben pedig
többfokú jogorvoslat áll az ellátott rendelkezésére. A támadott rendelkezés
mindezek miatt nem tekinthető önkényesnek, észszerűtlennek, ezért az
Alkotmánybíróság az indítványozó alkotmányjogi panaszát elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 16:00:00 2. öttagú tanács
2019.09.30 15:00:00 2. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 101(2)(b) of the Act III of 1993 on Social Governance and Social Benefits and the judgement No. 1.Pf.21.367/2017/4 of the Debrecen Regional Court (institutional legal relation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.