Ügyszám: IV/02734/2015
.
Első irat érkezett: 08/18/2015
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.345/2014/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámoló intézkedése elleni kifogás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.345/2014/6. számú végzése alaptörvényellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a felszámoló intézkedése ellen kifogással élt, amelyben a bíróság arra kötelezte a felszámolót, hogy követelését felszámolási költség kategóriában vegye nyilvántartásba, és fizesse ki az indítványozó, mint hitelező részére.
A másodfokú bíróság a döntést az eljárás főtárgya tekintetében helybenhagyta.
A Kúria felülvizsgálati eljárása során a jogerős végzést hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatva az indítványozó (hitelező) igényét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sérte az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát, az M) cikk szerinti vállalkozás szabadságához való jogát, valamint a tisztességes gazdasági versenyhez való jogát. Indokolásul előadja, hogy az eljáró bíróságok négy esetben ítélték meg számukra kedvezően a jogkérdést, majd a rendkívüli perorvoslat során tárgyalás tartása nélkül a Kúria az előzményekkel ellentétes érdemi döntést hozott, amellyel szemben rendes perorovoslatnak már nincs helye..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Gfv.VII.30.345/2014/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk
XIII. cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2734_2_2015_ind_kieg.pdfIV_2734_2_2015_ind_kieg.pdfIV_2734_0_2015_inditvany.pdfIV_2734_0_2015_inditvany.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság tanácsa elutasította a Kúria mint felülvizsgálati bíróság
Gfv.VII.30.345/2014/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az alkotmányjogi panasz
alapjául szolgáló ügyben az indítványozó és egy gazdasági társaság (a
továbbiakban: Kft.) faktorálási keretszerződést kötött. Az adós az
engedményezést tudomásul vette, és kötelezettséget vállalt arra, hogy a
továbbiakban fizetést kizárólag a megjelölt bankszámlára teljesít. Az adós
felszámolását a bíróság megindította. A felszámoló az adós zavartalan működése
érdekében a Kft-től alapanyagokat rendelt azonnali fizetéssel. Ez alapján négy
számla került kiállításra és kifizetésre közvetlenül a Kft-nek. Az indítványozó
a négy számla vonatkozásában is bejelentette a hitelezői igényt a
felszámolónak, amelyet azonban a felszámoló vitatottá tett. Az indítványozó ezt
követően terjesztett elő kifogást az elsőfokú bíróság elé, melyben az adóst
kötelezni kérte a négy számla ellenértékének megfizetésére. Álláspontja szerint
ugyanis az engedményezési szerződés alapján a Kft. által kiállított számlákból
eredő valamennyi követelést az ő részére kellett volna kifizetni. A felszámoló
kérte a kifogás elutasítását. A Kúria végül több lépcsős bírósági eljárást
követően az indítványozó igényét elutasította, aki ezt követően terjesztette
elő alkotmányjogi panaszát. Az indítványozó elsősorban a tulajdonhoz való
jogának, a vállalkozáshoz való jogának, valamint a tisztességes gazdasági
versenyhez való jogának a sérelme miatt kérte a Kúria végzésének
megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság az indítványt nem találta megalapozottnak.
A testület– eddigi gyakorlata során – az olyan jogviszonyoknál, amelyek inkább
voltak kötelmi jellegűek, mint dologi jellegűek, nem állapította meg a
tulajdoni védelem fennálltát, vagyis például a pénzkövetelésben marasztaló
jogerős bírósági ítéletet nem lehet érdemi összefüggésbe hozni a tulajdonhoz
való joggal. A faktoráláshoz, követelésvásárláshoz kapcsolódó tulajdonsérelem
kötelmi, és nem dologi jogi jellegű jogviszonyhoz kapcsolódik, így az
Alaptörvény sérelme nem áll fenn.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.12.05 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..