Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02862/2022
Első irat érkezett: 12/16/2022
.
Az ügy tárgya: A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés g) pontja, 9. § (2a) bekezdése és 24. §-a elleni alkotmányjogi panasz (településképi vélemény)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó fővárosi kerületi önkormányzat az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet - egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel megállapított - 9. § (2) bekezdés g) pontja, 9. § (2a) bekezdése és 24. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A támadott rendelkezések alapján egyes építészeti-műszaki dokumentációk véleményezése az Országos Építészeti Tervtanács hatáskörébe kerül; e szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Az indítványozó álláspontja szerint önkormányzatként az építésügyi engedélyezési eljárásban ügyfélként vesz részt, mivel településképi véleményezési eljárás keretében a hatósági eljárást megelőzően véleményt adhat az engedélykérelemhez, ennélfogva sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való, Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti alapjogát e véleményezési jog korlátozása, amire szükségtelenül és aránytalanul került sor. A szabályozás emellett hatáskörének alaptörvény-ellenes korlátozását is jelenti, mivel a településkép védelme helyi közügynek minősül, ennélfogva azzal kapcsolatban az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján véleményt nyilváníthat, emellett ugyanezen bekezdés l) pontja alapján gyakorolhatja a törvényben - jelen esetben a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben - meghatározott további feladat- és hatásköröket. Hivatkozik emellett arra, hogy a Korm. rendelet törvénnyel ellentétes, a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik, valamint ellentétes a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájával. .
.
Támadott jogi aktus:
    252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 9. § (2) bekezdés g) pont, 9. § (2a) bekezdés, 24. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk
I. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
15. cikk (1) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés
28. cikk
31. cikk (1) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés j) pont
32. cikk (1) bekezdés l) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2862_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2862_2_2022_Indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2862_4_2022_KM_Amicus_anonim.pdfIV_2862_4_2022_KM_Amicus_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a településrendezési és az építészeti-műszaki
tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés g)
pontja, 9. § (2a) bekezdése és 24. §-a alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A támadott
rendelkezések alapján egyes építészeti-műszaki dokumentációk véleményezése az
Országos Építészeti Tervtanács hatáskörébe került; e szabályokat a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az indítványozó önkormányzat szerint a
Kormány túllépett a törvény által számára biztosított kereteken, és contra
legem szabállyal elvonta az indítványozó önkormányzattól a törvényben
biztosított településképi véleményezés lehetőségét, kiüresítve ezzel az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában biztosított autonóm hatáskört,
melynek lényege, hogy a helyi közügyek intézése körében a helyi önkormányzat
véleményt nyilváníthat. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy
a településképi véleményezési eljárás a jogalkotói céltól függetlenül alkalmas
eszköz arra, hogy elősegítse az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja
„véleményt nyilvánít” fordulatának érvényesülését. Az Alkotmánybíróság azonban
az indítványozó érvelésével ellentétben úgy ítélte meg, hogy ez nem tekinthető
a vélemény-kinyilvánítás kizárólagos eszközének. Az Alaptörvény ugyanis
semmilyen további megkötést nem ír elő arra vonatkozóan, hogy a vélemény
kinyilvánítását milyen eszközzel kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a
törvényhozó akkor jár el helyesen, ha felismeri egy adott országos közügynek a
helyi közügyekre kiható jellegét, és erre tekintettel az adott tárgykörben
biztosít olyan eljárási szabályokat, amelyeken keresztül a helyi önkormányzatok
ki tudják nyilvánítani a véleményüket. Ennél több azonban nem következik az
Alaptörvényből, amiből pedig az következik, hogy a támadott rendelkezések csak
akkor sértenék az Alaptörvényt, amennyiben nincs más olyan eszköz, amely
vélemény-kinyilvánítási lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat számára. Az
Alkotmánybíróság észlelte továbbá, hogy az indítvány benyújtását követően a
Korm. rendelet 9. §-a kiegészült az új, 2023. augusztus 1. napjától hatályos
(8a) bekezdéssel, melynek értelmében „[a]z Országos Építészeti Tervtanács a
(2a) bekezdés szerinti véleményezési eljárása során felhívja az érintett
települési önkormányzat főépítészét – ha a település nem foglalkoztat
önkormányzati főépítészt, akkor a települési önkormányzat polgármesterét –,
hogy 8 napon belül nyilvánítson véleményt a tervnek a településképi
követelményekkel történő megfeleléséről. A tervtanács a polgármesteri véleményt
érdemben vizsgálja.” Az Alkotmánybíróság megjegyezte, hogy ez a módosítás is
rámutat arra a határozatban kifejtett álláspontra, miszerint elvi szempontból
nem a településképi véleményezési eljárás lehet a vélemény-kinyilvánítás
egyetlen lehetséges eszköze. Az Alkotmánybíróság tehát arra a következtetésre
jutott, hogy a Korm. rendelet indítvánnyal támadott rendelkezései nem
eredményezik az indítványozó Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja
szerinti autonómiaelem korlátozását, ezért az indítványt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.11.14 13:00:00 3. öttagú tanács
2023.11.21 13:00:00 3. öttagú tanács

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2862_2022.pdfSz_IV_2862_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against section 9 (2) (g), section 9 (2a) and section 24 of the Government Decree 252/2006. (XII.7.) on settlement planning and architecture-technical planning committees (townscape opinion)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.