Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01025/2019
Első irat érkezett: 06/17/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.III.37.725/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2019
.
Előadó alkotmánybíró: Balsai István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 48. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Kvk.III.37.725/2019/2. számú végzése és a Nemzeti Választási Bizottság 163/2019. (VI. 6.) számú határozata, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, az országgyűlési képviselőkről szóló 2011. évi CCIII. törvény, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi. CLI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Nemzeti Választási Bizottság 2019. június 6-án kelt 163/2019. számú határozata mellékletét képező jegyzőkönyv szerint megállapította az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményét. Az indítványozó az Nemzeti Választási Bizottság határozatával szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan, ugyanis a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, az indítványozó pedig a felülvizsgálati kérelmét jogi képviselő nélkül nyújotta be. Az indítványozó álláspontja szerint a bírói döntések és jogszabályi rendelkezések alapvető jogait sértik. Véleménye szerint többek között sérül az arányos és igazságos közteherviselés alkotmányos követelménye, az emberi méltóság alkotmányos alapjoga, az egyén önrendelkezési joga, az egyén személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjoga és a diszkrimináció tilalma. .
.
Támadott jogi aktus:
  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
  az országgyűlési képviselőkről szóló 2011. évi CCIII. törvény
  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
  a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
  az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi. CLI. törvény

  Kúria Kvk.III.37.725/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk
R) cikk (3) bekezdés
S) cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1025_0_2019_indítvány. anonim.pdfIV_1025_0_2019_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3151/2019. (VI. 26.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 06/18/2019
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.06.18 13:50:00 1. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3151_2019 AB végzés.pdf3151_2019 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.III.37.725/2019/2. számú végzése, valamint az Alaptörvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó magánszemély alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Nemzeti Választási Bizottság 163/2019. (VI. 6.) határozatával, valamint a Kúria Kvk.III.37.725/2019/2. számú végzésével szemben. Az indítványozó emellett kezdeményezte az Alaptörvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, az országgyűlési képviselőkről szóló 2011. évi CCIII. törvény, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény valamint az Alkotmány­bíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) alkotmányellenességének megállapítását és visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az indítványozó az indítványát az Alkotmánybíróságról szóló korábban hatályban volt 1989. évi XXXII. törvény 48. § (1) bekezdése alapján nyújtotta be.

  [2] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban eljárva dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról, míg ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében a befogadás visszautasítása esetén rövidített indokolással ellátott végzést hoz, amelyben megjelöli a visszautasítás indokát. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 62. § (4) bekezdésére tekintettel nem foglalkozhatott az indítványozónak az Alkotmánybíróság egyes tagjaira utaló megállapításaival.

  [3] 3. Az Abtv. 52. § (1) bekezdésének előírása szerint az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdés a) pontja szerint az alkotmányjogi panasz többek között akkor tartalmaz határozott kérelmet, ha egyértelműen megjelöli azt az alaptörvényi, illetve törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza. Az indítvány nem felel ennek a követelménynek, mert nem jelöli meg az indítvány benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján az Alkotmánybíróság hatáskörét és az indítványozói jogosultságot {3120/2019. (V. 29.) AB végzés, Indokolás [9]}. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 52. § (1) és (1b) bekezdés a) pontjára tekintettel az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.

   Dr. Horváth Attila s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   Dr. Sulyok Tamás s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   06/17/2019
   .
   Number of the Decision:
   .
   3151/2019. (VI. 26.)
   Date of the decision:
   .
   06/18/2019
   .
   .