Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01291/2017
Első irat érkezett: 06/15/2017
.
Az ügy tárgya: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvénynek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított rendelkezései, és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet elleni alkotmányjogi panasz (földgázelosztás, rendszerhasználati díjak, rendeleti szabályozás, rezsicsökkentés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíró: Szabó Marcel Dr.
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
12/12/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvénynek (Get.) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított rendelkezései, és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó elaődta, hogy a jogalkotó az Árszabályozási Célú Módosító Törvénnyel módosította a Get. és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény rendelkezéseit. A módosítás lényege és kifejezett célja az volt, hogy a korábban a MEKH által határozatban megállapított rendszerhasználati és egyéb díjakat 2016. december 21-től kezdődően a MEKH rendeletben állapítsa meg.
A módosítás eredményeképpen a MEKH a közigazgatási hatósági eljárásban meghozott, egyes elosztói engedélyesre külön-külön meghatározott rendszerhasználati díjakat egyedi, eseti határozatok helyett, valamennyi elosztói engedélyesre irányadó, több egyedi határozatot magában foglaló normatív aktiusba (rendeletbe) foglalja, ezáltal elvonva az indítványozó (és valamennyi elosztói engedélyes) jogorvoslathoz való jogát. Míg ugyanis a MEKH rendszerhasználati és egyéb díjat megállapító közigazgatási határozatával szemben a felek bírósághoz fordulhatnak, addig a MEKH rendeletével szemben jogorvoslattal nem tudnak élni.
Minderre tekintettel az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések azért alaptörvény-ellenesek, mert a jogszabály-módosítással a jogalkotó törvényhozói hatalmával visszaélve egyik napról a másikra megfosztotta az indítványozót az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslati jogától, ezzel közvetve megsértette az Alaptörvény XIII. cikkében foglalt tulajdonhoz való jogát, továbbá megsértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében viztosított jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság és az ahhoz kapcsolódóan a joggal való visszaélés, a kellő felkészülési idő, és a visszaható hatályú jogalkotás tilalmának követelményeit is. Mindemellett az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésében foglalt alkotmányos alapelv is sérült, miszerint a magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik..
.
Támadott jogi aktus:
  a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
  104/B. § (4) bekezdés
  106. § (3) bekezdés
  108. § (2) bekezdés
  29. § (5) bekezdés "rendeletben" szövegrész
  29/B. § (3) bekezdés "rendeletben" szövegrész
  72. § (2) bekezdés "Hivatal elnökének rendeletében" szövegrész
  105/A. § (1) bekezdés "Hivatal elnökének rendeletében" szövegrész
  103. § (3) bekezdés "Hivatal elnöke rendeletben" szövegrész
  104. § (4a) bekezdés "legkésőbb" szövegrész és az "1" szövegrész
  106. § (4) bekezdés "Az (1) és a (2) bekezdés" szövegrész
  127. § gy) pont "díjak alkalmazásának szabályait, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak mértékét" szövegrész
  133/A. § 2) pont "valamint alkalmazásának feltételeit és a rendszerhasználati díjak mértékét" szövegrész
  133/A. § 4) pont "alkalmazásának feltételeit és a csatlakozási díjak mértékét" szövegrész
  133/A. § 6. pont "alkalmazásának szabályait és a külön díjak mértékét" szövegrész
  146/M. §
  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
  A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1291_8_2017_indvisszav_anonim.pdfIV_1291_8_2017_indvisszav_anonim.pdfIV_1291_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1291_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3142/2018. (IV. 25.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 04/17/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.12.12 16:00:00 2. öttagú tanács
  2018.04.17 16:00:00 3. öttagú tanács

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3142_2018 AB végzés.pdf3142_2018 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   végzést:

   Az Alkotmánybíróság földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény – egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvény által beiktatott – rendelkezései és a földgáz ­rendszerhasználati díjak, a külön díjak és csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást megszünteti.
  Indokolás

  [1] 1. Az indítványozó gazdasági társaság jogi képviselője (Dr. Kohlrusz Milán ügyvéd, Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 11.) útján 2017. június 15. napján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, melyben a következő jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvénynek (a továbbiakban: Get.) – az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) által beiktatott – összes rendelkezése; a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvénynek (a továbbiakban: MEKH törvény) a Módtv. által módosított rendelkezése (12. § n) és o) pont „rendeletben megállapítja” szövegrész); a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH Rendelet) 1. számú melléklet II. 1) alpontja. Kérelme indokolásában hivatkozott az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében biztosított jogállamiság követelményére, a XIII. cikkben biztosított tulajdonhoz való jogra, a XXVIII. cikkben garantált jogorvoslathoz való jogra, valamint a C), E) és Q) cikkekre.

  [2] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság eljáró tanácsa megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel a befogadhatóság követelményeinek, ezért azt befogadta. Az alkotmányjogi panasz befogadását követően az indítványozó a 2018. március 7. napján kelt beadványában az Abtv. 59. §-a és az Ügyrend 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján az indítványát visszavonta, és kérte az Alkotmánybíróságot, hogy az eljárását okafogyottság címén szüntesse meg.

  [3] 3. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 59. §-a értelmében – az ügyrendjében meghatározottak szerint – kivételesen, a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 67. § (2) bekezdés c) pontja értelmében okafogyottá válik az indítvány különösen akkor, ha az indítványozó indítványát visszavonta.

  [4] Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonására tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntette.

   Dr. Salamon László s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szabó Marcel s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szalay Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   06/15/2017
   Subject of the case:
   .
   Constitutional complaint against the provisions of Act XL of 2008 on Natural Gas Supply and Act XXII of 2013 on the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority as amended by the Act CLXXXIII of 2016 on the amendment of certain Acts in the field of energy for the purpose of price control and the Government Decree No. 13/2016. (XII. 20.) MEKH on the natural gas network use fees, special fees and connection fees (natural gas distribution, network use fees, regulation by decrees, utility costs reduction) (IV/1291/2017.)
   Number of the Decision:
   .
   3142/2018. (IV. 25.)
   Date of the decision:
   .
   04/17/2018
   .
   .