Hungarian
Ügyszám:
.
III/00072/2020
Első irat érkezett: 01/14/2020
.
Az ügy tárgya: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdése és a 197. § (10) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (közbeszerzés)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/03/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 25. § alapján - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 152. § (2a) bekezdésének és a 197. § (10) bekezdés „valamint a Mód3. tv. hatálybalépése után kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra” alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A felperes, mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Óvoda és hivatal energetikai korszerűsítése” tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, jogorvoslati eljárás pedig nem indult, az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel 2018. augusztus 6-án a vállalkozási szerződést megkötötte.
A Magyar Közlönyben 2018. november 28-án megjelent és 2019. január 1-jén hatályba lépett Kbt. módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód3. tv.) a Kbt. 152. §-át kiegészítette a (2a) bekezdéssel, akként, hogy a Kbt. 152. § (2) bekezdése szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontját a közbeszerzési jogsértésre vonatkozó szabálytalansági eljárás megindításának napjához kötötte. A Pénzügyminisztérium ez alapján a felperessel szemben szabálytalansági eljárást majd jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A Közbeszerzési Döntőbizottság, mint alperes a jogorvoslati eljárás hivatalbóli kezdeményezését érdemi vizsgálatra alkalmasnak ítélte, és a jogorvoslati eljárást lefolytatta, melynek során a jogsértés következményeként bírságot szabott ki a felperesre.
A bíróság álláspontja szerint a 2018. december 31-ig hatályos Kbt. 152. § (2) bekezdése alapján a felperest érintő közbeszerzési anyagi jogi jogviszonyok lezártnak tekinthetők, figyelemmel arra, hogy az a) pontban szabályozott szubjektív határidőn belül vélt törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás miatt jogorvoslati eljárásra sem kérelemre sem hivatalból nem került sor. A 2019. január 1-jén hatályba lépett Mód3. tv. orvosolhatatlan, a jogbiztonság követelményével ellentétes, visszaható hatályú jogalkotás tilalmát sértő és ezek miatt az Alaptörvény rendelkezéseibe ütköző állapotot idézett elő a közbeszerzési eljárás jogorvoslati rendszerében azzal, hogy a Kbt. (2a) bekezdését a hatályba lépést megelőzően létrejött jogviszonyokra is alkalmazni rendelte minden olyan ügyben is, ahol a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére biztosított jogvesztő szubjektív határidő már eltelt. .
.
Támadott jogi aktus:
    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdése és a 197. § (10) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_72_0_2020_indítvány.anonim.pdfIII_72_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_72_3_2020_amicus_Miniszterelnökseg.anonim.pdfIII_72_3_2020_amicus_Miniszterelnökseg.anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján alkotmányos követelményként
megállapította, hogy 2019. január 1-jét megelőzően a Közbeszerzési
Döntőbizottság hivatalból való eljárásának kezdeményezésére vonatkozó, a
jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan napos határidő elteltét követően
a tudomásra jutás kezdőnapja utóbb nem köthető a szabálytalansági eljárás
megindításának napjához. A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló indítványban
foglaltak szerint a 2019. január 1-jén hatályba lépett, a közbeszerzési törvény
módosításáról szóló törvény egy rendelkezésével a jogalkotó orvosolhatatlan, a
jogbiztonság követelményével ellentétes, a visszaható hatályú jogalkotás
tilalmát sértő állapotot idézett elő a közbeszerzési eljárás jogorvoslati
rendszerében. Azzal, hogy a közbeszerzési törvény azon rendelkezését, amely
szerint a jogorvoslati kezdeményezésre nyitva álló szubjektív jogorvoslati
határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának a közbeszerzési
jogsértésre vonatkozó szabálytalansági eljárás megindításának napját kell
tekinteni, olyan, korábban létrejött jogviszonyokra nézve is alkalmazni
rendelték, ahol a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére biztosított jogvesztő
szubjektív határidő már letelt, sérül a jogbiztonság elve. Az Alkotmánybíróság
a határozatában felidézte a visszaható hatályú jogalkotásra vonatkozó
gyakorlatát, és megállapította, hogy nem sérti a visszaható hatályú jogalkotás
tilalmát, ha az új jogszabályi rendelkezések alkalmazása a hatályba lépés előtt
bekövetkezett jogi tényt nem módosítja hátrányos módon a jogalanyok számára. Az
Alkotmánybíróság álláspontja szerint a vitatott rendelkezések együtt-
alkalmazásának létezik olyan alkotmányos értelmezése, amely nem eredményezi a
jogállamiság követelményének megsértését, ezért a bírói kezdeményezést
elutasította; ugyanakkor, hivatalból eljárva, alkotmányos követelmény
megállapítását tartotta szükségesnek, annak érdekében, hogy vitatott
rendelkezések együtt-alkalmazása az Alaptörvénnyel összhangban álló
jogalkalmazói értelmezést eredményezzen. Eszerint az új, a jogsértésről történő
tudomásra jutást másként szabályozó rendelkezés nem eredményezheti a hatályba
lépést megelőzően eredménytelenül eltelt, hatvan napos szubjektív határidő
újranyitását. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság alkotmányos
követelményként megállapította, hogy 2019. január 1-jét megelőzően a
Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárásának kezdeményezésére
vonatkozó, a jogsértés tudomására jutásától számított hatvan napos határidő
elteltét követően a tudomásra jutás kezdőnapja utóbb nem köthető a
szabálytalansági eljárás megindításának napjához.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.04.21 10:00:00 Teljes ülés
2020.04.28 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative aimed at establishing the incompatibility with the Fundamental Law and annulling Section 152 (2a) and Section 197 (10) of the Act CXLIII of 2015 on Public Procurement (public procurement)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.