Hungarian
Ügyszám:
.
II/02280/2021
Első irat érkezett: 06/04/2021
.
Az ügy tárgya: A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény egyes rendelkezései, valamint ezzel összefüggésben az alapítványi tisztviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok elleni utólagos normakontroll indítvány (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján előterjesztett indítványukban a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény, valamint az azzal összefüggő, alapítványi tisztviselők összeférhetetlenségére vonatkozó egyes jogállási törvényi rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítását és kihirdetésükre visszamenőleges megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványban elsődlegesen támadott törvény egy - az Országgyűlés által együttesen megtárgyalt és elfogadott - törvénycsomag részét képezi, amely 31 állami alapítású, továbbá 2, az állam csatlakozása mellett működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt hoz létre, illetve a más formában már ezt megelőzően is működő alapítványok esetében alakít át a törvény szerinti működési formába. A támadott törvény - az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatos törvényi rendelkezésként elfogadott szabályokkal - meghatározza az alapítványi formában megvalósított közfeladat-ellátás intézményrendszerét, e körben egyedileg meghatározott közfeladatokat telepít a sajátos magánjogi jogalanyként újonnan statuált, sui generis formában működő alapítványokhoz, rendelkezik az állami vagyonjuttatás felhasználásáról, és meghatározza az ezen új típusú - mind a magánalapítványoktól, mind a vagyonkezelő alapítványoktól eltérő - alapítványok szervezetére és működésére vonatkozó különös szabályokat.
Az indítványozó országgyűlési képviselők álláspontja szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény konkrétan megjelölt rendelkezései, és az azokkal való szoros összefüggésre tekintettel a törvény egésze, valamint ehhez kapcsolódva az összeférhetetlenségi korlátozásokat mellőző egyes jogállási szabályokat is, ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) és (3) bekezdésével, C) cikk (1) bekezdésével, X. cikk (1) bekezdésével és 38. cikk (1) bekezdésével.
Az indítványukban alaptörvény-ellenesnek tartott konkrét rendelkezéseket csoportosítva elsőként azokat a rendelkezéseket jelölik meg, amelyek álláspontjuk szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok közjogi jellegének teljes felszámolására irányulnak. Külön támadják a törvény azon szabályait, amelyek feljogosítják a kuratóriumot az alapítói jogok gyakorlására és az alapító okirat módosítására, illetve a szabályozás azon elemeit, amelyek lehetővé teszik, hogy a már létrejött alapítványi szervezet a megüresedő kuratóriumi és felügyelőbizottsági helyek, valamint elnöki posztok betöltéséről maga határozzon. A különös jogállási törvények egyes szabályait önállóan is támadják, mivel azok álláspontjuk szerint feloldják az alapítványi tisztviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi követelményeket. Az így csoportosított rendelkezések az indítványozó országgyűlési képviselők szerint külön-külön és egymást együttes hatásukban felerősítve is sértik a hatalommegosztás és a demokratikus legitimáció követelményét, nem felelnek meg a nemzeti vagyonra vonatkozó tartalmi alkotmányossági követelményeknek, illetve a felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok esetében az Alaptörvény X. cikke szerinti alkotmányos védelem garanciái is hiányoznak..
.
Támadott jogi aktus:
    a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. § (2) bekezdés, 2. § (3) bekezdése, 3. § (1) bekezdés a) pontja, 3. § (5) bekezdése, 4. § (5) bekezdése, 4. § (6) bekezdés második mondata, 5. § (2) bekezdése, 7. §-a, 8. § (1), (2) és (5) bekezdése, 10. § (6) bekezdése, 15. §-a, 16. § (3)-(4) bekezdése, 32. § (1) bekezdése és 1. melléklete
    a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 85. § (5a) bekezdése, 87. § (2a) bekezdése
    az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 80. § (2a) bekezdése
    a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. § (11a) bekezdése, 182. § (3) bekezdése, 225. § (2a) bekezdése
    a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 51. § (5a) és (10a) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
B) cikk (3) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
38. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_2280_0_2021_indítvány_anonim.pdfII_2280_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_2280_4_2021_amicus_K-MonitorKE_anonim.pdfII_2280_4_2021_amicus_K-MonitorKE_anonim.pdfII_2280_2_2021_amicus_curiae_Transparency_International_Magyarorszag_anonim.pdfII_2280_2_2021_amicus_curiae_Transparency_International_Magyarorszag_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.