Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04562/2021
Első irat érkezett: 12/03/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.021/2021/5. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (helyi adókról szóló önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/10/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.021/2021/5. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tulajdonát képező ingatlanokra az alperesi hatóság telekadó fizetési kötelezettséget állapított meg, és megállapította annak összegét is. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot az elévülésre tekintettel változtatta meg úgy, hogy a telekadó fizetési kötelezettséget némileg mérsékelte. Az indítványozó keresettel élt az alperesi határozattal szemben, álláspontja szerint a perbeli ingatlanokra telekadó nem vethető ki, azok adómentességet élveznek, mivel azokon érvényes engedély alapján rekultiváció folyik. Hivatkozott a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6. § c) pontja alapján kialakított gyakorlatra, amely szerint a rekultiváció miatt forgalmilag értéktelen és forgalomképtelen telek vagyoni értékkel nem bír. Az indítványozó kezdeményezte az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást is, mivel álláspontja szerint a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) rendelete (Ör.) alapján kivetett telekadó konfiskáló jellegű. Kérelme alapján a Fővárosi Törvényszék indítványozta az Ör-nek Htv. 6. § c) bekezdésébe (2017. január 1-től 67. § g) pontjába) ütközésének vizsgálatát. Az indítványozó bíróság álláspontja szerint az Ör. 10. § (2) bekezdés a) pontjába megállapított mérték konfiskáló jellegű; a perbeli ingatlanok szakértő által megállapított rekultivációs költsége hatszorosan meghaladja az ingatlanok forgalmi értékét, azaz az ingatlanok a rekultiváció befejezéséig forgalomképtelenek, így a hatóság által kiszabott adóztatás súlyosan aránytalan. Utalt továbbá arra, hogy a rekultiváció állami/önkormányzati érdek, amiért az indítványozó nem sújtható indokolatlan többletköltséggel, valamint arra, hogy az önkormányzatnak az adóalanyok teherviselő képességét a rendeletalkotás során figyelembe kell vennie. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az adómértéket törvényesnek találta, megállapította, hogy a rekultivációs kötelezettség önmagában nem teszi az ingatlanokat forgalomképtelenné, és az ingatlanok 2013-2018. évekre megállapított forgalmi értéke alapján azt is megállapította, hogy az Ör. alapján kivetett adó nem konfiskáló jellegű. Mindezek alapján a bírói indítványt elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria tévesen értelmezte a perbeli szakvéleményt. A Kúria által irányadónak tekintett értékek ugyanis akként kerültek meghatározásra, mintha a területek már rekultiválva lettek volna, ugyanakkor az ügyben még rekultiválás alatt álló területekről van szó, amelyek forgalmi értékét a szakvélemény negatív összegben tüntette fel. Mindezek alapján a téves forgalmi érték alapján tévesen állapította meg a Kúria, hogy a kivetett adó jellege nem konfiskáló. Utal arra is, hogy az adó konfiskáló jellege - az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján - még a rekultivált forgalmi értékhez viszonyítva is megállapítható, mert az meghaladja az ingatlan értékének 20 %-át. A Kúria korábbi gyakorlatával szembemenő döntése ezért sérti a tisztességes eljáráshoz, a tulajdonhoz való jogát valamint az arányos közteherviselés elvét..
.
Indítványozó:
  URBURA Kft.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.021/2021/5. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4562_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_4562_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_4562_2021.pdfSz_IV_4562_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the decision No. Köf.5.021/2021/5 of the Local Government Council of the Curia (legality review of a local government decree on local taxes)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .