English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00162/2023
Első irat érkezett: 01/23/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.071/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés bírósági létrehozása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2023
.
Előadó alkotmánybíró: Horváth Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.21.071/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előszerződést kötött a társasházzal, ez alapján kérte adásvételi szerződés létrehozását a társasházi tulajdonos alperesekkel, akik a kereset elutasítását kérték, ugyanis álláspontjuk szerint a szerződést csak az előszerződés felei között lehet létrehozni, amelynek feltételei már nem álltak fent, ugyanis a korábban közös társasházi tulajdonban álló tetőtér az előszerződés megkötését követően külön tulajdonba került. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította arra hivatkozva, hogy a bíróság kizárólag az előszerződésben rögzített feltételek szerint és az előszerződést kötő felek között hozhatja létre a a végleges szerződést. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztette elő a Kúriánál, amelyhez felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet is csatolt. A Kúria a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmét visszautasította. A Kúria értékelése szerint a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta helyben, ezért a jelen ügyre a Pp. 408. § (2) bekezdése alkalmazandó. A Kúria úgy határozott, hogy kérelem nem alkalmas érdemi elbírálásra, mivel az indítványozó az engedélyezést megalapozó jogkérdést nem jelölte meg. Az engedélyezés iránti kérelem visszautasítása miatt a Kúria a felülvizsgálati kérelemben előterjesztett egyéb kérelmeket nem vizsgálta.
Az indítványozó álláspontja szerint az első-, illetve másodfokú bíróság vizsgálatának iránya teljes mértékben eltért egymástól, döntések alapjául eltérő jogszabályi rendelkezéseket vizsgáltak, indokolásuk közötti jogi azonosság nem volt fellelhető, ezért érvelése szerint fennálltak a felülvizsgálati kérelem lefolytatásának engedélyezés nélküli feltételei. A Kúria a jogorvoslati jogszabályok szűkítő értelmezésével hozott végzésével elzárta a felülvizsgálati eljárástól elzárta, megsértette a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz fűződő alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.I.21.071/2022/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_162_0_2023_inditvany_anonim.pdfIV_162_0_2023_inditvany_anonim.pdf
.
A döntés száma: 3183/2023. (IV. 12.) AB végzés
.
A döntés kelte: Budapest, 03/28/2023
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.03.28 9:00:00 1. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3183_2023 AB végzés.pdf3183_2023 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Pfv.I.21.071/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. § szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé a Kúria Pfv.I.21.071/2022/3. számú végzése ellen, annak alaptörvény-ellenessége megállapítását és megsemmisítését kérve. Az indítványozó álláspontja szerint a végzés ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésével.

  [2] 1.1. Az ügy előzményei szerint adásvételi előszerződés jött létre egy társasház mint eladó és az indítványozó mint vevő között. A felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2019. augusztus 31. napjáig végleges adásvételi szerződést kötnek egymással, és az adásvételi szerződésben szereplő vételárért az indítványozó megvásárolja a társasház padlásterét tetőtéri lakások kialakítása céljából. Az előszerződés alapján nem került sor a végleges adásvételi szerződés megkötésére.
  [3] Az indítványozó vevő, perbeli felperes a keresetében az előszerződés alapján a végleges adásvételi szerződés létrehozását kérte a bíróságtól. Előadta keresetlevelében, hogy az előszerződés megkötése után szükség volt a padlástér albetétesítésére abból a célból, hogy az önálló helyrajzi számon szerepeljen az ingatlan-nyilvántartásban. Ezt követően, mivel az albetétnek a társasház lakói, tulajdonosai váltak a tulajdonosává, velük kellett volna megkötni a végleges adásvételi szerződést. Az alperesek azonban ettől elzárkóztak. Az alperesek közül többen a kereset elutasítását kérték. Érvelésük szerint az előszerződésben a társasház még eladóként szerepelt, azonban a padlástérnek az albetétesítése után az külön tulajdonú épületrész lett, az alperesek közös tulajdo­nába került. Az előszerződés alapján azonban csak az előszerződést megkötő személyek között van lehetőség létrehozni a végleges adásvételi szerződést, az előszerződés és a végleges szerződés alanyainak azonosnak kell lenniük. Mivel a társasház és az alperesek egymástól eltérő jogalanyok, nincs mód az alperesek és az indítványozó között létrehozni a végleges adásvételi szerződést.
  [4] Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A jogerős ítélet ellen az indítványozó terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, amelyhez felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet is csatolt. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 408. § (2) bekezdése szerint nincs helye felülvizsgálatnak vagyonjogi perben, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta helyben. Annak elbírálása során, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta-e helyben, azt kell vizsgálni, hogy a keresettel érvényesített jog és az érdemi védekezés által körülhatárolt jogvita érdemi eldöntése szempontjából jelentős kérdésekben megegyezett-e az eljárt bíróságok álláspontja. Mindkét bíróság döntése azon alapult, hogy előszerződés alapján a bíróság csak az azt megkötő felek között hozhatja létre a szerződést. A jogvita lényegét illetően tehát az eljárt bíróságok jogi álláspontja megegyezik. Az érvényesített jog szempontjából – vagyis, hogy a bíróság létrehozhatja-e a peres felek között a szerződést – nincs jelentősége annak, hogy a társas­ház megköthette-e az előszerződést. Mindezekre tekintettel a Kúria értékelése szerint a másodfokú bíró­ság az elsőfokú bíróság ítéletét azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta helyben, így a jelen ügyre alkalmazandó a Pp. 408. § (2) bekezdése. A Kúria végzése szerint az indítványozó kérelme nem felel meg a Pp. 410. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak, ezért azt a Kúria visszautasította a Pp. 410. § (4) bekezdése alapján.

  [5] 1.2. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz, és az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszában előadta, hogy álláspontja szerint az ítéletek és a Kúria végzése ellentétesek az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésével.
  [6] Az indítványozó szerint a jogorvoslati szabályok szűkítő értékelésével a Kúria tisztességes eljáráshoz való és jogorvoslati jogát is alaptörvény-ellenesen sértette meg, kiüresítve a felülvizsgálat intézményét.
  [7] A Kúria indokolása – a panasszal érintett I. és II. fokú bíróság ítéleteinek indokolásai közötti lényeges különbségekre és az eltérő jogalapra tekintettel – nem volt koherens az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés által oltalmazott tisztességes eljáráshoz való joggal szembeni elvárásokkal, amely az indokolás kötelezettségét is magában foglalja. Ezen indokolási kötelezettséggel szemben alapvető elvárás a tényállásszerűség, valóságosság és okszerűség követelményének teljesítése is, amely követelményeknek a Kúria végzése nem felelt meg, és a panasszal érintett eljárásban az indítványozó tisztességes eljáráshoz való joga sem érvényesülhetett. Alapvető alkotmány­jogi jelentőségű kérdés, hogy a Kúria a felülvizsgálati eljárás mint jogorvoslati eljárás vonatkozásában figyelmen kívül hagyta a 2/2017. (XI. 13.) számú PK véleményt, valamint a rendkívüli jogorvoslat előterjeszté­sére vonatkozó eljárásjogi szabályokat, amely mulasztásaival a Kúria ellehetetlenítette a jogorvoslati jog gyakorlását.
  [8] Az indítványozó alapvető alapjogi kérdésként hivatkozott az engedélyezésköteles felülvizsgálati eljárások alá nem tartozó ügyben az engedélyezési kérelem egyes hiányaira alapított kúriai visszautasító végzésre, mint az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében rögzített jogorvoslathoz való jog megalapozatlan korlátozására. A nem engedélyköteles eljárásban a Kúria által támasztott többletkövetelmények ellehetetlenítették jogorvos­lati jog gyakorlását, továbbá a jogerős ítélet megalapozatlanságából eredő és mind a mai napig fennálló jogsérelmek reparációját.

  [9] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében előírtak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság ezért tanácsban eljárva mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel-e a törvényben előírt befogadhatósági feltételeknek.
  [10] Az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszt indítványozó határidőben nyújtotta be. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában megjelöli az Alkotmánybíróság hatáskörét és az indítványozó jogosultságát megalapozó törvényi rendelkezést, az Alaptörvény sérülni vélt rendelkezéseit [XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdés], a támadott bírói döntést, a Kúria Pfv.I.21.071/2022/3. számú végzését, továbbá kifejezett kérelmet a bírói döntés megsemmisítésére. Az indítványozó jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, valamint jogosultsága és érintettsége egyértelmű, mivel saját egyedi ügyével összefüggésben terjesztette elő alkotmányjogi panaszát.

  [11] 3. Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság feltételeként határozza meg, hogy az alkotmányjogi panasz a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet tartalmazzon, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vessen fel. E befogadhatósági feltételek vagylagos jellegűek, így fennállásukat az Alkotmánybíróság külön-külön vizsgálja {3/2013. (II. 14.) AB határozat, Indokolás [30]}.
  [12] Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésének állított sérelmével kapcsolatban az Alkotmánybíróság felhívja a figyelmet arra a következetes gyakorlatára, hogy az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, valamint az Abtv. 27. §-a alapján az ítéleteknek kizárólag az alkotmányossági szem­pontú felülvizsgálata során van jogköre a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség kiküszöbölésére, azonban nincs hatásköre a rendes bíróságok jogalkalmazásának felülbírálatára {3212/2015. (XI. 10.) AB határozat, Indokolás [11]}. Az Alkotmánybíróság ugyancsak hangsúlyozza, hogy a tényállás megállapítása, a bizonyítékok értékelése és mérlegelése ugyanis az eljárási jogi szabályokban a jogalkalmazó számára fenn­tartott feladat {7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [33]}. Az alkotmányjogi panaszban az indítványozó valójában egyet nem értését fejezi ki a Kúria döntésével, annak érvelésével, indokolásával, jogalkalmazásával kapcsolatban. Önmagában az a körülmény, hogy az indítványozó nem ért egyet a bíróság döntésével és annak indokolásával, nem elégséges érv a támadott döntés alaptörvény-ellenességének alátámasztására {3364/2017. (XII. 22.) AB végzés}. Az alkotmányjogi panaszban felhívott érvek alapján a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog megsértésének kételye nem merül fel.
  [13] Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésének állított sérelme vonatkozásában nem veti fel a támadott bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség kételyét, és nem alapoz meg alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést sem, így az alkotmány­jogi panasz nem felel meg az Abtv. 29. §-ában foglalt befogadhatósági feltételeknek.

  [14] 4. A fentiek alapján az alkotmányjogi panasz nem felel meg részben az Abtv. 52. § (1b) bekezdésében, részben az Abtv. 29. §-ában foglalt befogadhatósági feltételeknek. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmány­jogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.

    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Czine Ágnes s. k.
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Miklós s. k.
    alkotmánybíró
    .
    Dr. Horváth Attila s. k.
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.
    alkotmánybíró
    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    01/23/2023
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.I.21.071/2022/3 of the Curia (establishing a contract by the court)
    Number of the Decision:
    .
    3183/2023. (IV. 12.)
    Date of the decision:
    .
    03/28/2023
    .
    .