English

Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01328/2019
Első irat érkezett: 08/12/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5009/2019/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet törvényessége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Előadó alkotmánybíró: Hörcherné Dr. Marosi Ildikó Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5009/2019/4. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzat képviselőtestülete a helyi közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendeletével kapcsolatosan az illetékes kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása során megállapította, hogy a képviselőtestület rendes ülésének összehívására és a napirend elfogadására az önkormányzat saját SZMSz-ébe, Munkatervébe és a Mötv.-be ütköző módon került sor. Az önkormányzat nem értett egyet a törvényességi felhívással, ezért ismételten elfogadta és megerősítette a képviselőtestület kifogásolt ülésének napirendjéről szóló határozatát és a közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendeletet is.
A kormányhivatal az eredménytelen törvényességi felhívásra tekintettel fordult a Kúriához, a kifogásolt önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezve. A Kúria meg is állapította az önkormányzat képvislőtestületének a közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló 7/2018. (VII. 12.) számú önkormányzati rendelet törvényellenességét és megsemmisítette azt, a kihirdetés napjára visszamenőlegesen, 2018. július 13-i hatállyal, a nem szabályszerűen összehívott képviselőtestületi ülésre hivatkozással. Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a kormányhivatal és a Kúria is az indítványozó SzMSz-ében foglaltakkal ellentétesen minősítette a képviselőtestületi ülést rendes ülésnek, továbbá az, hogy nem vette figyelembe, hogy az indítványozó a rendeletalkotási eljárás garanciális szabályait nem sértette meg, s hogy a kifogásolt testületi ülésen született három önkomrányzati rendelet közül csak az egyik rendeletet kifogásolta, megsértette az Alaptörvény 32. cikk (1) d.) pontját és a (2) bekezdését, továbbá a XXIV. cikkben garantált tisztességes eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5009/2019/4. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés d) pont
32. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1328_2_2019_indíkieg.anonim.pdfIV_1328_2_2019_indíkieg.anonim.pdfIV_1328_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1328_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
A határozat száma: 3369/2019. (XII. 16.) AB végzés
.
A határozat kelte: Budapest, 12/03/2019
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.12.03 16:00:00 3. öttagú tanács
.

.
A határozat szövege (pdf):
3369_2019 AB végzés.pdf3369_2019 AB végzés.pdf
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Köf.5009/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást megszünteti.
I n d o k o l á s

[1] 1. A jogi képviselővel (Hetzmann Ügyvédi Iroda, dr. Hetzmann Albert) eljáró indítványozó (Aba Város Önkormányzata) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panaszában a Kúria Köf.5009/2019/4. számú végzését támadta.

[2] 2. Az Alkotmánybíróság eljárása során az indítványozó a hiánypótolt alkotmányjogi panaszt visszavonta.

[3] 3. Az Ügyrend 67. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság végzésben megszüntetheti az eljárást a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén. Az előbbi szakasz (2) bekezdésének c) pontja alapján pedig okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó indítványát visszavonta.
[4] Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonására figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint – az Abtv. 50. § (1) bekezdése alapján tanácsban eljárva – az eljárást megszüntette.

  Dr. Szabó Marcel s. k.,
  tanácsvezető alkotmánybíró
  .
  Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Salamon László s. k.,
  alkotmánybíró
  .
  Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
  előadó alkotmánybíró

  Dr. Szalay Péter s. k.,
  alkotmánybíró
  .

  .
  English:
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  08/12/2019
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the decision No. Köf.5009/2019/4. of the Local Government Council of the Curia (lawfulness of a local government decree)
  Number of the Decision:
  .
  3369/2019. (XII. 16.)
  Date of the decision:
  .
  12/03/2019
  .
  .