Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00790/2019
Első irat érkezett: 05/08/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.948/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/17/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.IV.21.948/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy egy internetes portál vele kapcsolatos tudósítást tett közzé, amelyben hozzájárulása nélkül hozta nyilvánosságra az indítványozó nevét, korábbi munkahelyeinek megnevezését, élettársi kapcsolatának tényét, élettársának nevét. Az indítványozó személyiségi jog megsértése miatt pert indított, az elsőfokú bíróság azonban keresetét elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és megállíptotta, hogy a perbeli felperes hírportál az indítványozó személyes adatok védelméhez fűződő jogát megsértett. A felülvizsgálati eljárás során eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sérti az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését, illetve a VI. cikk (1) bekezdése szerinti jó hírnévhez való jogát, mivel a jogerős ítélet nem foglalt állást a szükségesség-arányosság kérdésében, vagyis hogy szükséges volt-e és milyen indokok alapján az adott ügyben a közvélemény tájékoztatása során felfedni és nyilvánosságra hozni az indítványozó legbensőbb magánéleti vonatkozásait..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.IV.21.948/2017/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_790_0_2019_inditvany_anonimizált_.pdfIV_790_0_2019_inditvany_anonimizált_.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria személyiségi jog megsértése tárgyában
  hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére
  irányuló alkotmányjogi panaszt. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló peres
  eljárásban megállapított tényállás szerint az alperes által üzemeltetett
  internetes oldal három konkrét időpontban közzétett írásaiban az indítványozó
  mint felperes hozzájárulása nélkül hozta nyilvánosságra a nevét, korábbi
  munkahelyeinek megnevezését, élettársi kapcsolatának tényét, élettársa nevét,
  továbbá élettársának családi kapcsolatait, ezen keresztül a tágabb értelemben
  vett családjával kapcsolatos adatokat, a felperes és élettársa korábbi közös
  nyaralásának helyszínét, illetve azokat a közösségi portálokat, amelyeken a
  felperes regisztrált és korábban megtalálható volt. Ezzel az alperes, a
  felperes nézete szerint, megsértette a felperes magánélethez és személyes
  adatok védelméhez fűződő személyiségi jogát; ezért pert indított az alperes
  ellen, a fentiek alapján a magánéletéhez és személyes adatai védelméhez fűződő
  személyiségi jogának megsértése megállapítását, valamint az alperes további
  jogsértéstől való eltiltását kérve. Az elsőfokú bíróság ítéletével
  megállapította, hogy az alperes azzal, hogy az általa kiadott internetes
  sajtótermékben cikkben közzétette a felperes munkáltatóinak nevét, illetve
  korábbi nyaralása helyszínét, megsértette a felperes személyes adatok
  védelméhez és a magánélet sérthetetlenségéhez fűződő személyiségi jogát. Az
  másodfokú bíróság ítélete az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta
  és azt is megállapította, hogy az alperes azzal, hogy az általa kiadott
  internetes sajtótermékben megjelent cikkben közzétette a felperes nevét,
  megsértette a felperes személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jogát;
  ezt meghaladóan a per főtárgya tekintetében az elsőfokú ítéletet helyben
  hagyta. A Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezését
  hatályában fenntartotta. Az indítványozó álláspontja szerint a kúriai döntés
  alaptörvény-ellenessége egyrészt abban áll, hogy indokolásában nem foglalt
  állást az indítványozó magánéletére, élettársának beazonosítására, családi
  kapcsolataira vonatkozó közlések kapcsán a szükségesség-arányosság kérdésében;
  utalt továbbá az indítvány arra, hogy a bíróságok nem vették figyelembe, hogy
  az indítványozó nem részese az ítélet által hivatkozott közügynek. Az
  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kúriai ítélet az indítványozó családi
  kapcsolataira vonatkozó tényállításokkal összefüggésben érdekmérlegelése során
  helyesen állapította meg a releváns alkotmányossági szempontokat és abból az
  Alaptörvény releváns rendelkezéseinek megfelelő következtetést vont le.
  Figyelemmel arra, hogy a felperes konkrét nevének hozzájárulása nélküli
  közzétételére nézve a jogerős másodfokú bíróság megállapította a jogsértést,
  így nem vezetett az indítványozó magánélet védelméhez való alapjoga alaptörvény-
  ellenes korlátozásához. Így a kifogásolt bírói döntés biztosította az érintett
  alapjogok kíméletes kiegyenlítését, ezért a Kúria döntése nem alaptörvény-
  ellenes.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.02.25 10:00:00 Teljes ülés
  2020.05.12 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Pfv.IV.21.948/2017/4 of the Curia (violation of personality rights)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .