English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00173/2023
Első irat érkezett: 01/24/2023
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.106/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Előadó alkotmánybíró: Handó Tünde Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.106/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tulajdonostárs egy társasházban, melynek egy közgyűlésére szóló meghívót részére határidőben nem kézbesítettek, ezért azon nem vett részt. A közgyűlés több határozatot hozott, többek között elfogadta a társasház 2018. évi költségvetését. Az indítványozó alaki és érdemi okokból kérte a bíróságtól a közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítását. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmeket elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok megsértették a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részének tekintett fegyverek egyenlőségének elvét, és az indokolt bírói döntéshez való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.106/2022/5. számú ítélete
  Pesti Központi Kerületi Bíróság 25.P.50751/2021/15-I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_173_0_2023_Inditvany.anonim.pdfIV_173_0_2023_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3337/2023. (VI. 21.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 06/13/2023
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.06.13 9:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3337_2024 AB végzés.pdf3337_2024 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.106/2022/5. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Gyárfás Péter ügyvéd) útján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmány­bíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. § (1) bekezdése alapján. Alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.106/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
   [2] Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy tényállása szerint az indítványozó az alperesi társasház 25%-ának tulajdonosa volt a keresettel érintett időpontban. Az indítványozó sérelme abból származott, hogy az alperes egyik közgyűlésére szóló meghívót nem határidőben küldték meg, illetve kézbesítették számára, ezért az adott közgyűlésen nem tudott részt venni. A közgyűlésen több határozatot is hoztak, többek között döntöttek a közgyűlési tisztségviselők megválasztásáról, elfogadták a társasház 2018. évi költségvetését, illetve hatályon kívül helyeztek korábbi határozatokat. Az indítványozó ezt követően a közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítása iránt bírósághoz fordult, keresetében alaki és érdemi okokból is kérte a közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítását. Az elsőfokú bíróság a keresetét elutasította. A másodfokú bíróság az első­fokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
   [3] Az indítványozó az elsőfokú ítéletet helybenhagyó jogerős ítélettel szemben terjesztette elő alkotmányjogi panaszát. Panaszában előadta, hogy a „tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjog [Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés], a magyar jog részét képező Európai Emberi Jogok Egyezménye (Egyezmény) 6. cikk 1. bek., és ezzel az Alaptörvény Q) cikk (3) bek. megsértését állítjuk a tulajdonjog vonatkozásában pedig a XIII. cikk megsértését.” Alkotmányjogi panasza érdemét tekintve ugyanakkor az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése sérelmének megállapítására irányult. Az indítványozó különösen a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részének tekintett fegyverek egyenlőségének elve, a „tárgyalás igazságosságának követelménye”, az indokolt bírói döntéshez való joga, a bizonyítási eljárás megfelelő lefolytatásához való joga sérelmére hivatkozott. Beadványában mindazonáltal alapvetően a bírói döntéshez vezető bírósági eljárást kifogásolta, illetve a kereseti kérelmét elutasító bírósági döntést vitatta.

   [4] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az Ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról, az 56. § (2) bekezdése értelmében pedig a befogadhatóságról dönteni jogosult tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket.
   [5] Az Abtv. 27. § (1) bekezdése szerint az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már ki­merítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az indítványozó az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján előterjesztett alkotmányjogi panaszában sérelmezett ítélettel zárult ügyben felperes volt, a perben a jogorvoslati lehetőségeit kimerítette. A kérelmező alkotmányjogi panasz benyújtására indítványozói jogosultsággal rendelkezik, érintettsége fennáll.
   [6] Az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében az Abtv. 27. §-ában meghatározott esetben az alkotmányjogi panasz benyújtására a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehetőség. Az indítványozó az Abtv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott hatvan napos határidőben előterjesztett panaszában (a jogerős ítéletet az indítványozó jogi képviselője 2022. december 8-án töltötte le, az indítványozó alkotmányjogi panaszát 2022. december 27-én – a törvényes határidőn belül – elektronikus úton nyújtotta be) a bírósági eljárást befejező, rendes jogorvoslattal nem támadható jogerős ítéletet támadta.
   [7] Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság tartalmi feltételeként határozza meg, hogy az – egyéb törvényi feltételeknek megfelelő – alkotmányjogi panasz a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet tartalmazzon vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vessen fel. E két feltétel alternatív jellegű, így az egyik fenn­állása önmagában is megalapozza az Alkotmánybíróság érdemi eljárását {ld. pl. 21/2016. (XI. 30.) AB határozat, Indokolás [20]; 34/2013. (XI. 22.) AB határozat, Indokolás [18]}. A feltételek meglétének a vizsgálata az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörébe tartozik.
   [8] Az indítvány érdemét tekintve annak megállapítására irányult, hogy az eljáró bíróság nem tett eleget „tényállás-megállapítási” és „indokolási” kötelezettségének, nem vizsgálta megfelelően a felperes kereseti kérelmeit, nem tett eleget az alkalmazott eljárási rendelkezések hivatkozására irányuló kötelezettségének, nem megfelelően értékelte a bizonyítékokat, s mindez az indítványozó Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt jogának a sérelmét okozta.
   [9] Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy a hatalommegosztás rendszerében a többi állami szervnek a bíróságok jogértelmezését el kell ismernie {lásd: 3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [14]; 3014/2022. (I. 13.) AB végzés, Indokolás [27]}. A testület gyakorlata következetes abban, hogy „[a]z Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, valamint az Abtv. 27. §-a alapján a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség kiküszöbölésére van jogköre, a bírói döntés irányának, a bizonyítékok bírói mérlegelésének, és a bírósági eljárás teljes egészének ismételt felülbírálatára azonban már nem rendelkezik hatáskörrel” {3231/2012. (IX. 28.) AB végzés, Indokolás [4]}. „Az Alkotmánybíróság az Abtv. 27. §-ában szabályozott hatáskörében eljárva a bírói döntés és az Alaptörvény összhangját biztosítja. Ebből következően a bírói döntés alaptörvény-ellenességének vizsgálata során az Alkotmánybíróság attól is tartózkodik, hogy a bíróságok felülbírálati jogköréhez tartozó, szakjogi vagy kizárólag törvényértelmezési kérdésekben állást foglaljon […].” {3137/2013. (VII. 2.) AB végzés, Indokolás [9]}
   [10] Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésére alapított indítványi érvekkel szemben az Alkotmánybíróság rög­zíti, hogy szakjogi – így nem az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozó alkotmányossági – kérdésnek tekinti a bizonyítékok bírói mérlegelését, a bizonyítási eljárást, a bizonyítási indítványok értékelését, a törvények értelmezését és alkalmazását. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint: „Önmagában az a körülmény, hogy az indítványozó nem ért egyet a bíróságok döntésével és annak indokolásával, nem elégséges érv a támadott döntés alaptörvény-ellenességének alátámasztására” {3364/2017. (XII. 22.) AB végzés, Indokolás [21]}. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése sérelme tekintetében az indítványi kérelem tartalmát illetően arra a megállapításra jutott, hogy az indítványozók valójában nem alkotmányossági problémát tártak fel, hanem a bírói jogalkalmazói tevékenység körébe tartozó kérdést.

   [11] 3. Az alkotmányjogi panaszban foglalt érvek alapján minderre tekintettel nem állapítható meg, hogy a támadott ítélettel kapcsolatban az Abtv. 29. §-ában szereplő feltételek fennállnak. Ezért a támadott bírói döntéssel szemben előterjesztett panasz nem felelt meg a befogadhatóság Abtv. 29. §-ában előírt feltételének, így azt az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdése alapján eljárva az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
     Dr. Márki Zoltán s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Handó Tünde s. k.,
     előadó alkotmánybíró
     . Dr. Schanda Balázs s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Márki Zoltán s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Pokol Béla

     alkotmánybíró helyett

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     alkotmánybíró
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     01/24/2023
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the judgement No. 53.Pf.632.106/2022/5 of the Budapest-Capital Regional Court (invalidity of a decision adopted by a condominium's general assembly)
     Number of the Decision:
     .
     3337/2023. (VI. 21.)
     Date of the decision:
     .
     06/13/2023
     .
     .