Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01551/2022
Első irat érkezett: 07/01/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 102.K.706.995/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (külföldön engedélyezett névváltoztatás hazai anyakönyvezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 102.K.706.995/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ukrán-magyar kettős állampolgár a külföldön engedélyezett névváltoztatásának hazai anyakönyvezését kérte. Kérelmét a kormányhivatal az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) 44. § (3) bekezdése és 49. § (1) bekezdése, valamint a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (Nmjtv.) 12. § (1) bekezdés és 16. § (5) bekezdése alapján elutasította. A kormányhivatal álláspontja szerint az irányadó külföldi jog alkalmazása mellőzhető, ha annak eredménye nyilvánvalóan és súlyosan sérteni a magyar jogrendszer alapvető érdekeit és alkotmányos elveit. A születési nemnek nem megfelelő utónév elismerése a magyar közrendbe ütközik, így a hazai anyakönyvi nyilvántartásba nem jegyezhető be. Hivatkozott még arra, hogy a bejegyezni kért név kizárólag a férfinevek között szerepel az MTA által közzétett, bejegyzésre alkalmasnak minősített utóneve jegyzékében. Az indítványozó keresetét a Fővárosi Törvényszék a panaszban sérelmezett ítéletével elutasította, a Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmét visszautasította. A Kúriai döntés elvi tartalma szerint a kérelmet vissza kell utasítani, ha nem tartalmazza az azt megalapozón jogszabálysértést, a jogszabályhely pontos megjelölésével.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság nem indokolta a közrendi záradék, mint generálklauzula alkalmazását; nem nevezte meg, hogy a kért utónév bejegyzése milyen alapvető érdeket, illetve alkotmányos elvet sértene. Hivatkozik az EUB gyakorlatára, ami alapján a közrend fogalmát szigorúan kell értelmezni, arra kizárólag mint alapvető társadalmi érdeket érintő, valós és megfelelően komoly fenyegetés esetén lehet hivatkozni. Hivatkozik továbbá az Alkotmánybíróság gyakorlatára, így különösen a 27/2015. (VII. 21.) AB határozatra, valamint a 6/2018. (VI. 27.) AB határozatra, amelyben a testület megállapította, hogy a saját név a személy identitásának alapvető meghatározója, az önazonosságot kifejező saját névhez és annak viseléséhez minden embernek elidegeníthetetlen joga van. Álláspontja szerint a külföldön érvényesen bejegyzett utónevének magyarországi el nem ismerése sérti emberi méltóságát, magánéletét, a diszkrimináció tilalmát és az alapvető jog korlátozásának alaptörvényi feltételeit..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 102.K.706.995/2021/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1551_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1551_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .