English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01096/2022
Első irat érkezett: 05/04/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.II.41.190/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél benyújtása ÁNYK formanyomtatványon és e-papír rendszeren, idegenrendészeti ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/13/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Juhász Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kpkf.II.41.190/2021/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 6.K.704.999/2021/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A nigériai állampolgárságú indítványozó Magyarországon körülbelül tíz éve él életvitelszerűen. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) határozatával visszavonta a 2028. november 28. napjáig érvényes tartózkodási kártyáját, megállapítva, hogy tartózkodása sérti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit, továbbá az ország közbiztonságára veszélyt jelent. Az elsőfokú közigazgatási határozattal szemben fellebbezéssel élt, azonban az OIF az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó kereseti kérelemmel élt a bírósághoz ÁNYK formanyomtatványon. Az ÁNYK formanyomtatvánnyal kapcsolatban rossz tapasztalata volt a jogi képviselőnek, így biztonság kedvéért az e-papír rendszeren keresztül is benyújtotta a kereseti kérelmet. Az OIF azonban csak az e-papír rendszeren való beérkezést igazolta. A Fővárosi Törvényszék az indítványozó keresetlevelét visszautasította, hivatkozással a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 48. § (1) bekezdés l) pontjára, megállapította ugyanis, hogy a keresetlevelet nem a jogszabályban meghatározott módon terjesztette elő. A Kúria az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjogát sérti a Kúria döntése, ugyanis a jogi képviselő a fellebbezéshez csatolt mellékletekben egyértelműen bizonyította képernyőfelvételekkel, hogy a keresetet ANYK formanyomtatványon is benyújtotta, azonban a bíróság azt állítja, hogy üres borítékot küldött be a bíróságra. Álláspontja szerint a bíróságoknak a bírósághoz fordulás biztosítása érdekében minden esetben méltányosan, az ügyfél érdekeit szem előtt tartva kell eljárniuk, technikai hiányosságok miatt különösen nem lehet az informatikai rendszer tökéletlen működését az ügyfélnek hátrányos módon értékelni. .
.
Indítványozó:
  Nwabende Luke Chinaza
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kpkf.II.41.190/2021/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 6.K.704.999/2021/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1096_2_2022_Indegyseges_anonim.pdfIV_1096_2_2022_Indegyseges_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3428/2023. (X. 11.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 09/26/2023
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.09.26 9:00:00 1. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3428_2023_AB_végzése.pdf3428_2023_AB_végzése.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kpkf.II.41190/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Ábrahám Dániel ügyvéd) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, kérve a Kúria mint másodfokú bíróság Kpkf.II.41190/2021/2. számú és a Fővárosi Törvényszék 6.K.704.999/2021/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
   [2] Az ügy előzménye az indítvány, annak kiegészítése és a bírósági végzések alapján az alábbiak szerint foglalható össze.
   [3] Az indítványozó nigériai állampolgárként tartózkodási kártya birtokában élt Magyarországon magyar állampolgár feleségével és két gyermekével. Ellene büntetőeljárás indult, amelynek folyományaként az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF vagy alaperes) visszavonta az indítványozó tartózkodási kártyáját. Az eljárásban a BRFK azt állapította meg, hogy az indítványozó veszélyt jelent a közbiztonságra, az Alkotmányvédelmi Hivatal véleménye szerint pedig a nemzetbiztonságra. Az indítványozó az OIF határozatát bíróság előtt támadta meg. Az indítványozó előadása szerint jogi képviselője két módon (ÁNYK formanyomtatványon és e-Papíron) is előterjesztette a kereseti kérelmet.
   [4] Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék a keresetlevelet visszautasította arra hivatkozással, hogy az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett indítványozó nem a törvényileg meghatározott formában terjesztette elő keresetlevelét. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) bekezdése az elektronikus ügyintésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait rendeli alkalmazni. A Pp. 608. § (1) bekezdése szerint az az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján, az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan – az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fő szabály szerint úgy rendelkezik, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv akkor köteles biztosítani az e-Papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványok befogadását, ha az adott ügytípusra nincs rendszeresített elektronikus űrlap (Vhr. 68. §). Ugyanakkor – a Vhr.-nek a keresetlevél benyújtásakor hatályos szövege szerint – nem vehető igénybe az e-Papír szolgáltatás (az így benyújtott kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni), ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv (az ÁNYK keretprogram szerinti, vagy az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás a központi azonosítási ügynök szolgáltatáson keresztül) elektronikus nyomtatványt rendszeresített.
   [5] Tekintettel arra, hogy a fentiek ellenére az indítványozó keresetlevelét – ugyan elektronikus úton, de – nem a jogszabályban meghatározott módon terjesztette elő, azt a bíróság visszautasította.
   [6] Fellebbezésében az indítványozó előadta, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított tényállással szemben, keresetlevelét mind az e-Papír, mind az ÁNYK szolgáltatáson keresztül előterjesztette, ezt képernyő-felvételekkel kívánta igazolni.
   [7] A fellebbezés folytán másodfokon eljáró Kúria az elsőfokú végzést helybenhagyta. A Kúria álláspontja szerint a törvényszék helyesen állapította meg a tényállást, mely szerint a keresetlevél csak e-Papír útján került előterjesztésre. Az ÁNYK szolgáltatáson keresztül benyújtott űrlaphoz ugyanis az indítványozó jogi képviselője nem mellékelte a keresetlevelet, azaz az – a jogszabály által megkívánt módon – nem került előterjesztésre.

   [8] 2. Alkotmányjogi panaszában az indítványozó először a tisztességes hatósági, majd főtitkársági hiánypótlásra felhívást követően, a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga sérelmét állította. Álláspontja szerint a képernyőfotók nem csak azt igazolják, hogy az ÁNYK szolgáltatáson keresztül csak egy űrlapot küldött be, hanem azt is, hogy annak melléklete is volt, maga a keresetlevél. Amennyiben nem érkezett meg a melléklet, annak oka csakis technikai hiba lehetett, a jogi képviselő épp ezért – ti. az ÁNYK rendszer működésével kapcsolatos negatív tapasztalatok miatt – terjesztette elő a keresetlevelet az e-Papír szolgáltatás útján is.
   [9] A fentiek miatt nem csak tisztességtelen, hanem etikátlan is az olyan eljárás, amely a technikai hibákat az ügyfél terhére értékeli. Amennyiben az állam kötelezővé teszi az elektronikus kapcsolattartást, úgy biztonságosan működtetnie is kell az ennek hátterét adó informatikai rendszert. Az indítványozó a fentiekre tekintettel kérte a Fővárosi Törvényszék 6.K.704.999/2021/4. számú és a Kúria Kpkf.II.41190/2021/2. számú végzése megsemmisítését.

   [10] 3. Az Alkotmánybíróságnak az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározottak alapján mindenekelőtt az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie, ezért az Alkotmánybíróság tanácsban eljárva elsőként azt vizsgálta, hogy az Abtv. 27. § (1) bekezdése szerinti indítvány megfelel-e az alkotmányjogi panasz előterjesztésére vonatkozó, törvényben meghatározott követelményeknek.

   [11] 3.1. Az indítványozó a bírósági eljárásban félként vett részt, így érintettsége megállapítható [Abtv. 27. § (2) bekezdés a) pont]. A törvényes határidőn belül előterjesztett indítvány meghivatkozza az Alaptörvénynek és az Abtv.-nek az Alkotmánybíróság hatáskörét kijelölő rendelkezéseit, megjelöli a sérelmesnek talált bírósági döntéseket, az eljárás megindításának okait és indokolást tartalmaz az alaptörvény-ellenesség tekintetében is.

   [12] 3.2. Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság további feltételeként nevesíti, hogy a panasznak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést kell tartalmaznia.
   [13] Az indítványozó mind az elsőfokú bíróság végzése elleni fellebbezésében, mind alkotmányjogi panaszában azt sérelmezi, hogy a bíróságok nem, vagy nem helyesen értékelték a bizonyítási indítványát és ezért helytelenül állapították meg a tényállást, ezért utasították vissza keresetlevelét.
   [14] Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az indítványozó által „megfogalmazott általános kritika nem teszi érdemben felülvizsgálhatóvá a panaszt pusztán azáltal, hogy az indítványozó az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésére hivatkozik” {3203/2019. (VII. 16.) AB végzés, Indokolás [35]; 3172/2019. (VII. 10.) AB végzés, Indokolás [9]}. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint tartózkodik az indokolásban megjelenő érvek megalapozottságának vizsgálatától, mert a tényállás megállapítása, a bizonyítékok értékelése és mérlegelése az eljárásjogi szabályokban a jogalkalmazó számára fenntartott feladat {3119/2016. (VI. 21.) AB végzés, Indokolás [30]; 3309/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [5]}.

   [15] 3.3. Az indítványozó a támadott kúriai végzés alaptörvény-ellenességét egyebekben nem indokolta, az Alkotmánybíróság nem talált olyan körülményt, amelyet a tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal összefüggésben, alkotmányos jelentőségű eljárási szabályok érvényesülését érintő, alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésként vagy a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességként lehetne értékelni.

   [16] 4. Az Alkotmánybíróság mindezek alapján az alkotmányjogi panaszt – az Abtv. 56. § (1) és (2) bekezdései, valamint az Ügyrend 5. § (1) és (2) bekezdése alapján eljárva – az Abtv. 29. §-ára, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontjaira tekintettel visszautasította.
     Dr. Horváth Attila s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Juhász Imre s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Sulyok Tamás s. k.,
     alkotmánybíró
     .
     Dr. Juhász Miklós s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Varga Réka s. k.,
     alkotmánybíró
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     05/04/2022
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the ruling No. Bfv.I.274/2021/14 of the Curia (false product-marking)
     Number of the Decision:
     .
     3428/2023. (X. 11.)
     Date of the decision:
     .
     09/26/2023
     .
     .