Hungarian
Ügyszám:
.
III/00044/2020
Első irat érkezett: 01/10/2020
.
Az ügy tárgya: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (víziközmű-szolgáltatás korlátozása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 51. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló - víziközmű-szolgáltatás helyreállítása iránt indított - perben a felperes hatósági árverés útján szerzett tulajdont a tehermentesen árverésre bocsátott ingatlanon. Tulajdonszerzését követően jutott tudomására, hogy az ingatlanon a víziközmű-szolgáltató (a per alperese) a korábbi tulajdonos tartozása miatt az ivóvíz-szolgáltatást korlátozta, amit a Vksztv. 51. § (5) bekezdése alapján az új tulajdonossal létrejött közszolgáltatási szerződésre is fenntartott.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint felmerül az ügyben általa alkalmazandó Vksztv. 51. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenessége, mivel az kellő részletezettség nélkül, általános jelleggel teszi lehetővé az új fogyasztó vonatkozásában is a szolgáltatás korlátozását, jóllehet egyes esetekben - így hatósági árverés útján való tulajdonszerzés esetén - a korábbi és az új tulajdonos között nincs szerződéses kapcsolat, így jogutódlás sem. A bíróság megítélése szerint a Vksztv. 1. § (5) bekezdése ellentétes az Alaptörvény XX. cikkével és XXII. cikk (1) bekezdésével azáltal, hogy az 58. § (1) bekezdésében meghatározott szankciók alkalmazását teszi lehetővé arra az esetre is, amikor az adott felhasználói helyre vonatkozóan korábbi közszolgáltatási szerződés alapján áll fenn rendezetlen követelése..
.
Támadott jogi aktus:
    a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XX. cikk
XXII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_44_0_2020_indítvány_anonim.pdfIII_44_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény egy
rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére,
továbbá a folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló
bírói kezdeményezést. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben a felperes
árverésen megszerezte egy ingatlan tehermentes tulajdonjogát, és később jutott
csak tudomására, hogy az ingatlanon az ivóvíz-szolgáltatás szűkítő
beszerelésével korlátozásra került, ugyanis az alperes víziközmű-szolgáltató a
felhasználási helyen az ingatlan korábbi tulajdonosa által felhalmozott
tartozást tartott nyilván. A felperes ekkor a későbbi indítványozó bírósághoz
fordult, keresetében azt kérve, hogy a bíróság kötelezze az alperes víziközmű-
szolgáltatót a korlátozás nélküli vízszolgáltatás nyújtására. A támadott
szabályozás értelmében azonban azokban az esetekben is lehetséges az ivóvíz-
szolgáltatás korlátozásának fenntartása, amikor a fogyasztási hely
tulajdonjogát az árverési vevő eredeti módon, és nem pedig a korábbi
tulajdonostól szerezte meg (mely esetben egyáltalán nem szükségszerű, hogy az
árverés során a vevő bármilyen formában tudomást szerezzen a fennálló
rendezetlen követelésről). Az eljáró bíró indítványa szerint ez a rendelkezés
az Alaptörvényben foglalt testi és lelki egészséghez való jog, illetve az
emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést
biztosító jog sérelmét idézi elő. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
támadott törvényi rendelkezésnek jelen esetben van olyan értelmezése, mely az
Alaptörvénnyel összhangban álló eredményre vezet, ha a felhasználási hely új
tulajdonosa nem tartozik felelősséggel a korábbi tulajdonost terhelő
tartozásokért. A valódi alkotmányjogi problémát az okozza, hogy a tényleges
jogi helyzet nem tesz különbséget az eredeti és származékos tulajdonszerzésre
vonatkozó szabályok között. Ahogyan arra a Kúria egy eseti döntése is
rámutatott, nincs jogértelmezéssel feloldandó ellentmondás az ágazati
szabályozás és a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a víziközmű-szolgáltatásról
szóló törvény eredeti tulajdonszerzésre vonatkozó szabályozása között,
ugyanakkor azt is elismeri, hogy az ingatlant árverés útján megszerző fogyasztó
az informálódás és igényérvényesítés szempontjából hátrányosabb helyzetben van,
mintha szerződéses jogviszonyban szerzett volna tulajdont. Mivel az
Alkotmánybíróság a jelen bírói kezdeményezés keretei között arra a
következtetésre jutott, hogy az indítványban hivatkozott alaptörvényi
rendelkezések alapján az alaptörvény-ellenesség nem állapítható meg, ezért a
bírói kezdeményezést elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.04.21 14:00:00 3. öttagú tanács
2020.04.28 14:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative against Section 51 (5) of the Act CCIX of 2011 on Water Utility Supply (termination of water utility supply)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.