Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00725/2022
Első irat érkezett: 03/17/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.20.618/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (engedményezési szerződés érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 31.P.20.331/2020/14/II. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.755/2020/6/II. számú ítélete és a Kúria Pfv.20.618/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó készfizető kezességvállalási és ingatlan zálogszerződést kötött egy gazdasági társasággal (adós). A szerződést az adós és a per I. rendű alperese (pénzintézet) közötti közötti kölcsönszerződésben rögzített kölcsön biztosítékaként kötötték. Az I. rendű alperes a kölcsönszerződést felmondta, a kölcsönszerződésből eredő követeléseit és annak biztosítékait a II. rendű felperesre (pénzintézet) engedményezte. Az indítványozó perben kérte megállapítani az engedményezési szerződés értéktelenségét feltűnő értékaránytalanság, valamint a jogerkölcsbe ütközés tilalma miatt. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, tekintettel arra, hogy az indítványozó nem tudta bizonyítani, hogy az engedményezési szerződés megkötésével sérelmet szenvedett, a jogosulti oldalon történt alanyváltozás a bíróság álláspontja szerint az indítványozó szerződéses kötelezettségeit nem érintette. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a keresetet helytállóan utasította el az indítványozó jogi érdekeltsége, azaz perbeli legitimációja hiányában. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a kifogásolt ítéletekkel sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti bírósághoz fordulás joga. Azzal, hogy a bíróságok kereshetőségi jogát, aktív perbeli jogképességét kétségbe vonták, megfosztották kérelme érdemi elbírálásától, érveinek és bizonyítékainak érdemi vizsgálatától. Álláspontja szerint a bíróságok a jogszabályoknál szigorúbb, szűkítő jogértelmezése kiüresítette a bírósághoz fordulás alkotmányos jogát, jogérvényesítési jogát legitim cél nélkül korlátozza. Mindez a jogbiztonság követelményével is ellentétes..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 31.P.20.331/2020/14/II. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.755/2020/6/II. számú ítélete és a Kúria Pfv.20.618/2021/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_725_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_725_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_725_2022.pdfSz_IV_725_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.20.618/2021/7 of the Curia (invalidity of a contract of assignment)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.