Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00619/2018
Első irat érkezett: 04/04/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.VI.37.414/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, választási plakát)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/04/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Varga Zs. András Dr.
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/05/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - a Ve. 233. §-a és az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kvk.VI.37.414/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a kérelmező kifogást nyújtott be a Budapest 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjának megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy 2018. március 19. napjával kezdődően "Nekünk Magyarország az első" feliratot ábrázoló plakátok kerültek országszerte elhelyezésre a közterületeken, amelyek alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy azok jelölő szervezet támogatására buzdítanak-e vagy a kormányzati kommunikáció részét képezik. A plakát így a kérelmező véleménye szerint sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt a választás tisztasága és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elveit. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kifogást elutasította.
A Kúria támadott határozatával megváltoztatta az NVB határozatát, és kiemelte, hogy az indítványozó plakátja jogsértő, mert az azonnali felismerhetőség követelménye nem teljesül a plakáton elhelyezett impresszum mértete miatt. A bíróság szerint az impresszum csak közelről olvasható, így a felismerhetőség követelménye nem teljesül.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sérti az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerinti véleménynilvánítási szabadságát, illetve a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kvk.VI.37.414/2018/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_619_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_619_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3134/2018. (IV. 19.) AB végzés
  .
  Az ABH 2018 tárgymutatója: alapjogi teszt; alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); választási kampány; véleménynyilvánítási szabadság; közügyek megvitatása; választási plakát; választások tisztasága; végrehajtás felfüggesztése; választási kampány; választási plakát; döntés végrehajtásának felfüggesztése
  .
  A döntés kelte: Budapest, 04/09/2018
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  B) cikk
  B) cikk (1) bekezdés
  I. cikk (3) bekezdés
  IX. cikk
  IX. cikk (1) bekezdés
  28. cikk

  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette és megsemmisítette a
  Kúria választási plakát ügyben hozott végzését. Az alapul szolgáló eljárásban
  egy politikai párt mint jelölőszervezet fordult alkotmányjogi panasszal az
  Alkotmánybírósághoz, arra hivatkozva, hogy a Kúria támadott döntése sérti a
  véleménynyilvánítási szabadságát, valamint a tisztességes bírósági tárgyaláshoz
  való jogát. A Kúria támadott végzésében megállapította, hogy az indítványozó
  „Nekünk Magyarország az első” feliratot ábrázoló plakátja jogsértő, mert az
  azonnali felismerhetőség követelménye nem teljesül a plakáton elhelyezett
  impresszum mérete miatt. A Kúria szerint az impresszum csak közelről olvasható,
  így a plakát kiadóját eltiltotta a további jogsértéstől. Az Alkotmánybíróság
  határozatában megállapította, hogy a választási eljárásról szóló törvény
  érintett rendelkezésének az az értelmezése van összhangban az Alaptörvénnyel,
  amely a törvényi szabályozást zártnak tekinti: ha a plakát elhelyezése nem
  sérti a választási eljárásról szóló törvény alapelveit, illetve az érintett
  rendelkezést, akkor az jogszerű. Mivel ennek a követelménynek a támadott kúriai
  végzés nem felel meg, az sérti az indítványozó véleménynyilvánításhoz való
  jogát, ezért a kúriai végzést az Alkotmánybíróság megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.04.09 13:00:00 Teljes ülés
  2018.04.04 19:00:00 2. öttagú tanács
  2018.04.05 11:00:00 2. öttagú tanács

  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3134_2018 AB végzés.pdf3134_2018 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Stumpf István alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság felhívja a Kúriát a Kvk.VI.37.414/2018/2. sorszámú végzése végrehajtásának felfüggesztésére.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség [Nyilvántartási szám: 01-02-0001189, székhely: 1062 Budapest, Lendvay utca 28., képviseli: dr. Gulyás Gergely Győző, a továbbiakban: Fidesz-MPSZ) mint a Fidesz-MPSZ jelölő szervezetnek a 2018. évi országgyűlési választási eljárásban nyilatkozattételre jogosult, meghatalmazott képviselője] mint kérelmező az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 233. §-a alapján alkotmányjogi panasz indítványt nyújtott be. Kérte, hogy az Abtv. 27. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenessége miatt az Alaptörvény 24. cikk (3) bekezdés b) pontja és az Abtv. 43. § (1) bekezdése alapján semmisítse meg a Kúriának a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 599/2018. számú határozatát megváltoztató Kvk.VI.37.414/2018/2. számú végzését, mert az sérti a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságát [Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdés], valamint a tisztességes bírósági tárgyaláshoz való jogát [Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés], ezeken keresztül és ezek mellett az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdését és B) cikk (1) bekezdését.
  [2] A végzés megállapítja, hogy a Fidesz-MPSZ által kiadott kifogással érintett kampányeszköz sérti a választás tisztaságára és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket. A Kúria a plakát kiadóját a további jogsértéstől eltiltotta.

  [3] 2. Az Alkotmánybíróság tanácsa 2018. április 4-én tartott ülésén az indítványt befogadta.

  [4] 3. Az indítványozó beadványában jelezte, hogy a Kúria döntésének [29]–[32] bekezdéseiben foglalt érvelés mentén a FIDESZ-MPSZ kampánytevékenysége még a 2018-as országgyűlési választás, április 8. napja előtt korlátozottá válhat, tekintettel arra, hogy más jelölő szervezetek már felhívást tettek közzé annak érdekében, hogy a FIDESZ-MPSZ további plakátjainak jogsértővé nyilvánítása érdekében további kifogásokat nyújtsanak be.

  [5] 4. Az Abtv. 61. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság eljárásában kivételesen a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére hívja fel a bíróságot (többek között) akkor, ha az alkotmánybírósági eljárás várható tartamára vagy súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése érdekében ez indokolt, és a bíróság az 53. § (4) bekezdése alapján a döntés végrehajtását nem függesztette fel.
  [6] A jelen esetben kivételesen a bíróságnak a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére való felhívása indokolt, mivel a panaszt az Alkotmánybíróság érdemben vizsgálja, a Kúria végzésének végrehajtása pedig az alkotmánybírósági vizsgálat alatt is kihat az indítványozónak az országgyűlési választások kampányidőszakában jogszerűen végezhető tevékenységére. Ezért az Alkotmánybíróság az Abtv. 61. § (1) bekezdés a) pontja második fordulata és b) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   az aláírásban akadályozott
   Dr. Pokol Béla
   alkotmánybíró helyett

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Stumpf István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   Dr. Stumpf István alkotmánybíró különvéleménye

   [7] Nem értek egyet a jelen végzéssel, jogilag – álláspontom szerint – nem volt indokolt felhívni a Kúriát a Kvk.VI.37.414/2018/2. számú végzése végrehajtásának felfüggesztésére.
   [8] A Kúria hangsúlyozottan egyetlen egy kihelyezett plakátot érintően foglalt állást {lásd a Kúria végzésének indokolását, [26]–[27], [35]}. Kizárólag ennek az egyetlen egy plakátnak a kapcsán jutott arra a következtetésre, hogy a kifogásolt plakát – elhelyezésére, méretére, megközelíthetőségére, ráláthatóságára és olvashatóságára is tekintettel – „nem felel meg a rá vonatkozó törvényi követelményeknek, ezért sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerint a választás tisztaságára és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket”. Továbbá kizárólag ennek az egy plakátnak a kapcsán találta szükségesnek a Kúria az indítványozót a további jogsértéstől eltiltani. Ha egy bíróság a jogsértés jogkövetkezményként csupán a további jogsértéstől eltiltást állapítja meg, akkor eleve általánosságban sem tartom indokoltnak – értelme sincs igazán – a bíróságot döntése végrehajtásának felfüggesztésére felhívni. Konkrétan egyetlen egy plakát kapcsán megállapított jogsértés esetén pedig végképp nem állítható megalapozottan az, hogy az Alkotmánybíróságnak az Abtv. 61. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozva, vagyis „súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése érdekében” kellett a Kúriát a végzése végrehajtásának felfüggesztésére felhívni. Megjegyzem, egyetlen plakát kapcsán olyan érveléssel sem indokolható az adott döntés végrehajtásának felfüggesztése, hogy a konkrét plakátot kihelyező szervezet kampánytevékenysége még a 2018-as országgyűlési választás, április 8. napja előtt korlátozottá válhat; az Alkotmánybíróság döntéséből legalábbis egyáltalán nem derül ki, hogy amennyiben ezt az indítványozói állítást esetleg helytállónak véli, akkor miért tartja azt elfogadhatónak.
   [9] Döntésének jogalapjaként az Alkotmánybíróság az Abtv. 61. § (1) bekezdés a) pontja második fordulatára is hivatkozott. Vagyis az Alkotmánybíróság – az előbbieken túlmenően – az alkotmányjogi panasz érdemében meghozandó „várható döntésre tekintettel” is indokoltnak tartotta a Kúriát a végzése végrehajtásának felfüggesztésére felhívni. Ezt az Alkotmánybíróság azonban semmilyen érvvel nem támasztotta alá.
   [10] Mindezt figyelembe véve az Alkotmánybíróság jelen döntését megalapozatlannak tartom.

   Budapest, 2018. április 5.
   Dr. Stumpf István s. k.,
   alkotmánybíró
   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   04/04/2018
   Subject of the case:
   .
   constitutional complaint against the ruling No. Kvk.VI.37.414/2018/2 of the Curia (election case, election poster)
   Number of the Decision:
   .
   3134/2018. (IV. 19.)
   Date of the decision:
   .
   04/09/2018
   .
   .