Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00314/2023
Első irat érkezett: 02/10/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.563/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi törvény; öröklés; szerzőképesség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
05/09/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 8.K.700.206/2022/6. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.563/2022/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A panasz alapjául szolgáló eljárásban a 2020. decemberében elhalálozott örökhagyó az indítványozót jelölte meg érvényes végrendeletében örökösként. Az indítványozó a 2021. júliusában megtartott hagyatéki tárgyaláson szerzett tudomást arról, hogy termőföldet örökölt. Az indítványozó 2013 óta bejegyzett őstermelő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016-ban vette nyilvántartásba, az Országos Földműves Nyilvántartásban (a továbbiakban: földműves nyilvántartás) pedig 2021. július 20-a óta szerepel. A hagytéki tárgyalást követően a közjegyző megkereste a területileg illetékes kormányhivatalt az ingatlanok tulajdonszerzési feltételeinek igazolására szolgáló hatósága bizonyítvány kiadása végett. A kormányhivatal a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadta arra hivatkozva, hogy az indítványozó az örökség megnyíltakor nem volt földműves, ezért a termőföldek tulajdonjogát nem örökölheti meg. Az indítványozó kereseti kérelmet nyújtott be a kormányhivatal határozatával szemben, és kérte a határozat megsemmisítését. Álláspontja szerint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Ftv.) szerzőképességre vonatkozó 34. § (3) bekezdése nem értelmezhető akként, hogy a földművesként való nyilvántartásba vételnek a hagyaték megnyíltának időpontjában kellene fennállnia. Érvelése szerint ez ilyen értelmezés súlyosan korlátozza az örökléshez való jogot annak aktív és passzív tartalmában is. A Szegedi Törvényszék az indítványozó keresetét elutasította arra hivatkozva, hogy a magyar öröklési jog az ipsu iure öröklési jogot követi, amely szerint az örökhagyó vagyona az örökhagyó halála pillanatában átszáll az örökösre. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme folytán a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A döntés elvi tartalma szerint a föld tulajdonjogának végintézkedés útján történő megszerzése esetén a törvényes szerzési korlátozásokat az öröklés megnyílta, azaz az örökhagyó halála időpontjára kell vizsgálni.
Az indítványozó álláspontja szerint ugyanakkor erre vonatkozó feltételt az Ftv. nem tartalmaz, az eljárás során hozott ítéletek sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonjogát, valamint az alapjogkorlátozás I. cikk (3) bekezdése szerinti szükségesség-arányosság követelményét..
.
Indítványozó:
    Goda Andrásné
Támadott jogi aktus:
    a Szegedi Törvényszék 8.K.700.206/2022/6. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.563/2022/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_314_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_314_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.05.09 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.III.37.563/2022/6 of the Curia (land trade Act; inheritance; acquisition capacity)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.