English

Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01193/2018
Első irat érkezett: 07/23/2018
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bizonyítékok hiánya, garázdaság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/13/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Győri Járásbíróság B.696/2016/14. számú ítéletére kiterjedő hatállyal. Kérte a jogerős döntés végrehajtásának a felfüggesztését az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig.
Az indítványozó előadta, hogy garázdaság és testi sértés vétsége miatt az elsőfokú bíróság egy év próbára bocsátotta. A másodfokon eljáró bíróság a döntést helybenhagyta. Az indítványozó álláspontja szerint mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos alapjog szerves részét képező ártatlanság vélelmét, és az in dubio pro reo elvét, mert a büntetőeljárásban szolgáltatott bizonyítékok alapján nem lehetett levonni azt a következtetést, hogy az indítványozó a vád tárgyává tett cselekményt elkövette. Az indítványozó továbbá előadta, hogy a bíróságok azzal is megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát, hogy a bizonyítási indítványait elvetették..
.
Támadott jogi aktus:
  Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzése
  Győri Járásbíróság B.696/2016/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1193_4_2018_indkieg. anonim.pdfIV_1193_4_2018_indkieg. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3086/2019. (IV. 17.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 04/09/2019
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.04.09 15:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege (pdf):
  3086_2019 AB végzés.pdf3086_2019 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Győri Járásbíróság B.696/2016/14. számú ítélete és a Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását.
   [2] Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben első fokon a Győri Járásbíróság B.696/2016/14. számú ítéletében az indítványozót bűnösnek mondta ki garázdaság vétségében és könnyű testi sértés vétségében, ezért őt egy évi időtartamra próbára bocsátotta. Az indítványozó fellebbezése folytán másodfokon eljáró Győri Törvény­szék 4.Bf.221/2017/9. számú végzésében helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.

   [3] 2. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy a Győri Járásbíróság B.696/2016/14. számú ítélete és a Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzése az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (2) bekezdéseit sérti.
   [4] Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának a sérelme az alapügyben abban nyilvánult meg, hogy az eljárt bíróságok elutasították a bizonyítási indítványait, a bizonyítékokat nem megfelelően értékelték és ezért helytelenül levont következtetéseken alapult mind a tényállás megállapítása, mind a cselekmény jogi minősítése.
   [5] Az ártatlanság vélelméhez fűződő alapjogát sértette – az indítványozó szerint – a bíróságok azon tevékenysége, hogy – az in dubio pro reo elvének megsértésével – oly módon állapították meg az indítványozó felelősségét, hogy erre a büntetőeljárásban szolgáltatott bizonyítékok alapján nem lehetett imperatív módon, minden kétséget kizáróan következtetést levonni.

   [6] 3. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie.
   [7] Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az indítványozó alkotmányjogi panasza – az ügyben 2018. augusztus 21. napján kelt, igazolási kérelemnek helyt adó egyesbírói végzésre is figyelemmel – határidőben benyújtottnak tekintendő.
   [8] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány a határozott kérelem Abtv. 52. § (1b) bekezdésében előírt feltételeinek – az alábbiak szerint – megfelel. Az indítvány az Alkotmánybíróság hatáskörére és az indítványozó jogosultságára vonatkozó hivatkozást tartalmaz, megjelöli az Alaptörvény megsértett rendelkezését, illetve a sérelmezett bírói döntéseket, indokolja azok Alaptörvénybe ütközését és kifejezetten kéri azok megsemmisítését.
   [9] Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban azt vizsgálta meg, hogy az alkotmányjogi panasz az Abtv. 27. §-ában és az Abtv. 29–31. §-aiban foglalt tartalmi feltételeket kimeríti-e.
   [10] Az egyedi ügyben való érintettség megállapítható, mivel az indítványozó a panasszal támadott ügy terheltje és szankciót szabtak ki vele szemben. Megállapítható továbbá, hogy az indítványozónak a támadott határozatokkal szemben további jogorvoslati lehetősége nem állt fenn.
   [11] Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság további tartalmi feltételeiként nevesíti, hogy a panasznak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést kell tartalmaznia.
   [12] Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az indítványozó alkotmányjogi panasza arra irányult, hogy az Alkotmánybíróság a büntetőeljárás során beszerzett bizonyítékokat, a bíróságoktól eltérő módon értékelje, illetve a bíróság által megállapított tényállást és jogi minősítést felülvizsgálja. Az Alkotmánybíróságnak ugyanakkor az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, valamint az Abtv. 27. §-a alapján a bírósági eljárást befejező döntéseknek kizárólag az alkotmányossági szempontú felülvizsgálatára van hatásköre. A bírói döntések ellen benyújtott alkotmányjogi panasz nem tekinthető tehát a további jogorvoslattal nem támadható bírósági döntések általános felülvizsgálata eszközének, mivel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszon keresztül is az Alaptörvényt és az abban biztosított jogokat védi {3111/2012. (VII. 26.) AB végzés, Indokolás [3]}. Ebből következően az Alkotmánybíróság a bírói döntés irányának, a bizonyítékok bírói mérlegelésének és értékelésének felülbírálatára sem rendelkezik hatáskörrel {3231/2012. (IX. 28.) AB végzés, Indokolás [4]}.

   [13] 4. A kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy az indítványozó panasza sem a Győri Járásbíróság B.696/2016/14. számú ítéletében, sem a Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzésében foglaltakkal kapcsolatosan nem állított bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet, illetve alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést sem vetett fel, így nem teljesítette az Abtv. 29. §-ában meghatározott befogadhatósági feltételt.
   [14] Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdéseire is, az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
    Dr. Szívós Mária s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró

    .
    Dr. Pokol Béla s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Schanda Balázs s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Varga Zs. András s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    07/23/2018
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against the ruling No. 4.Bf.221/2017/9 of the Győr Regional Court (lack of evidence, public nuisance)
    Number of the Decision:
    .
    3086/2019. (IV. 17.)
    Date of the decision:
    .
    04/09/2019
    .
    .