Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01316/2019
Első irat érkezett: 08/08/2019
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Cgtf.III.30.194/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felügyeleti eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cgt.05-19-000042/6. számú végzése, valamint a Debreceni Ítélőtábla Cgtf.III.30.194/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó volt férje vagyonába egy gazdasági társaság (Társaság) alaptőkéjének 96%-át megtestesítő részvénycsomagja is beletartozott, a részvények egy részét a volt férj az indítványozóval való házassága fennállása alatt szerezte. A volt férje halálát követően a közjegyző ideiglenes hagyatékátadó végzéssel a hagyatéki vagyont a volt férj törvényes örököseinek (az előző házassából származó gyermekek) adta át, az indítványozó (mint második feleség) özvegyi jogával terhelten. A törvényes örökösök keresetére a bíróság az indítványozó özvegyi jogát akként korlátozta, hogy azt a hagyatéki végzésben megjelölt összes részvény esetén megszüntette, a házastársi közös vagyont képező részvényeken is. Ezért az indítványozó a Társaság részvénykönyvébe nem került bejegyzésre, részvényesi jogát a Társaságban nem gyakorolatja. A törvényes örökösök, mint a Társaság Igazgatóságának tagjai ezt követően úgy módosították a Társaság alapszabályát, hogy a részvények átruházhatóságát a Társaság beleegyezéséhez kötötték. A Cégbíróság az alapszabály módosítást a cégjegyzékbe bejegyezte. Az indítványozó nézete szerint az alapító okirat módosítása elidegenítési tilalmat alapít a részvényeken, tehát tehernek minősül, ami a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv.) 85. §-ába ütközik, ezért az ilyen irányú kikötés a rPp. 114. § (1) bekezdése alapján semmis. Részvénykönyvbe való bejegyzés hiányában az indítványozó nem rendelkezik perbeli legitimációval a Ptk. 3:35. §-a szerinti, a jogi személyek határozatainak felülvizsgálatára irányuló per megindítására, ezért álláspontja szerint számára az egyetlen jogvédelmi eszköz a Társaság törvénysértő működésével szemben a törvényességi felügyeleti eljárás. Erre irányuló kérelmét az elsőfokú bíróság elutasította arra hivatkozva, hogy a kérelem tartalmilag olyan megállapítási kereset, amelyre vonatkozó rendelkezést a cégbíróság nem mondhat ki. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta, arra hivatkozva, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezéséhez szükséges jogi érdek az indítványozó oldalán nem áll fenn.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárásban hozott döntések sértik a tulajdonhoz való jogát; a házastársi közös vagyon részét képező részvények tulajdonosaként megilleti a tulajdonhoz való védelem joga, e joga gyakorlását ugyanakkor a jogszabályba ütköző alapszabály-módosítás korlátozza. Azáltal pedig hogy a döntések a számára kizárólagos jogvédelmi eszköz, a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatatására irányuló kérelmét - annak ellenére, hogy annak kezdeményezéséhez szükséges jogi érdeke fennáll - elutasították, sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
  a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cgt.05-19-000042/6. számú végzése, valamint a Debreceni Ítélőtábla Cgtf.III.30.194/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1316_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1316_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .