Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02106/2016
Első irat érkezett: 12/27/2016
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése, és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
07/04/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (1)-(5) bekezdései, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 15. § (6a) bekezdésének második mondata, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 53/C. § (11) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók telekszomszédja építési engedélyt kapott építkezésre. Az indítványozók álláspontja szerint azonban az engedélyezett lakóház helyi rendelkezésekbe, jogszabályba ütköző módon épülne meg, továbbá sérti az indítványozók tulajdonát is, mert az építendő épület átnyúlik az indítványozók telkére.
A közigazgatási eljárásban a bíróság a hatóságokkal azonos álláspontra jutott, miszerint az indítványozóknak módjában állt volna 15 napon belül fellebbezni az építési engedély ellen, azonban ezzel a lehetőséggel nem éltek. Az engedély 6 hónapnál régebben jogerőre emelkedett. A másodfokú bíróság azonban arra az álláspontra jutott, hogy az indítványozók ügyfél státuszát kellett volna vizsgálnia az első fokon eljárt bíróságnak, ezért az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezve a bíróságot új eljárásra utasította. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozók nem minősültek ügyfélnek.
Az indítványozók álláspontja szerint a hatóságok számos hibát elkövettek, többek között nem értesítették az engedélyezésről, így fellebbezési jogukkal sem tudtak élni, az eljárt bíróságok az ügy érdemével egyáltalán nem foglalkoztak, eljárásuk az indítványozók ügyfél státuszának vizsgálatára vonatkozott. A kormányrendelet továbbá nem tartalmazza az ügyfélkör taxatíve felsorolását.
Az indítványozók álláspontja szerint a fentiek alapján a bírósági döntés, és a rendelkezések megsértették az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésében foglalt alapvető jogok tiszteletben tartásához való elvet, a II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogukat, a VI. cikk (1) bekezdése szerinti magánszféra védelméhez való jogukat, a XIII. cikk szerinti tulajdonhoz való jogukat, a XV. cikk szerinti diszkrimináció tilalmát, és a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogaikat. Sérült továbbá a XXVIII. cikk szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való joguk. .
.
Indítványozó:
  Belovai Zsuzsanna
  Váraljai Tamás
Támadott jogi aktus:
  312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(5) bekezdései
  2004. évi CXL. tv. 15. § (6a) bekezdésének második mondata
  1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. § (11) bekezdése

  Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2106_0_2016_inditvany.anonim.pdfIV_2106_0_2016_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján megsemmisítette a Veszprémi
  Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság építésügyben hozott végzését. Az
  indítványozóknak az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben a gyermekeik
  osztatlan közös tulajdonában álló ingatlanán élethosszig tartó haszonélvezeti
  joguk állt fenn. 2015 nyarán nem hivatalos forrásból arról értesültek, hogy a
  szomszédos ingatlanon építkezés fog kezdődni, azonban a tervezett építkezésről
  egyetlen, az ingatlan tulajdoni lapján szereplő jogosult sem kapott hatósági
  értesítést. Az indítványozók ezért minden lehetséges hatósági és bírósági
  fórumon előadták az építési engedély kiadásával, illetve az eljárás
  jogszerűtlenségével kapcsolatos panaszukat. A hatóságok azonban a panaszokat
  nem vizsgálták, mert az építési engedélyről szóló közigazgatási a határozat
  akkor már több mint hat hónapja jogerőre emelkedett, és az indítványozók az
  ügyfélkörbe nem voltak bevonhatóak. Az indítványozók beadványára a Veszprém
  Megyei Kormányhivatal tájékoztató levelet küldött, amelyben a hatóság
  megállapította, hogy az indítványozók nem minősülnek ügyfélnek. Az
  indítványozók nem értettek egyet a hatóság tájékoztatójában foglaltakkal, ezért
  bírósághoz fordultak. A bíróság a kereseti kérelmüket idézés kibocsátása nélkül
  elutasította azzal, hogy a döntés fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett,
  valamint a tájékoztató nem minősül az ügy érdemében hozott döntésnek, így azzal
  szemben közigazgatási per nem kezdeményezhető. Az indítványozók fellebbezése
  nyomán eljáró másodfokú bíróság a végzést hatályon kívül helyezte és az
  elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. A megismételt eljárásban született
  meg az alkotmányjogi panaszban megsemmisíteni kért végzés, amely a
  kormányhivatal tájékoztatójával szemben előterjesztett felülvizsgálati kérelmet
  elutasította. Az indítványozók álláspontja szerint a végzés és a sérelmezett
  jogszabályi rendelkezések alkalmazása révén sérült egyebek mellett a
  tisztességes hatósági eljáráshoz való joguk és a jogorvoslathoz való joguk. Az
  Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az ügyféli jogállást érintően a hatóság
  által kiadott állásfoglalás, amely a szabályszerű értesítés vizsgálata nélkül,
  az eltelt időtartamra hivatkozással utasította el az indítványozók ügyféli
  jogállásra irányuló kérelmének vizsgálatát, nem biztosított lehetőséget az
  indítványozók számára a törvényben garanciális előírásként rögzített önálló
  jogorvoslati út igénybevételére. Ezáltal elzárta az indítványozókat a tényleges
  és hatékony jogorvoslat lehetőségétől, amely alapjogsérelem érdemben
  befolyásolta a bíróság döntését, és sértette az indítványozók tisztességes
  eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát. Az Alkotmánybíróság ezért
  a bírói döntést megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.07.04 9:00:00 1. öttagú tanács
  2018.11.06 10:00:00 Teljes ülés
  2019.01.29 10:00:00 Teljes ülés
  2019.03.19 10:00:00 Teljes ülés
  2019.10.15 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling ruling No. 3.Kpk.50.080/2016/4 of the Veszprém Administrative and Labour Court and of certain provisions of the law (building regulations)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .