Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00186/2023
Első irat érkezett: 01/25/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.976/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (termőföld adásvétele; egyenlő bánásmód megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.III.20.976/2022/3. számú végzése, és ezen keresztül a Fővárosi Törvényszék 22.P.20.552/2021/21. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.144/2022/6/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó brit állampolgár, az általa képviselt gazdasági társaság 2014-ig mezőgazdasági haszonbérleti szerződés alapján termőföldet - szántó művelési ágú ingatlant - bérelt a Magyar Államtól mint tulajdonostól. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) 2016-ban árverést tűzött ki az ingatlan értékesítésére, amelynek nyertese az indítványozó lett. Az adásvételi szerződés megkötésére ezt követően csaknem két évvel került sor, miután az indítványozó a szerződéskötés elmaradása miatt keresetet terjesztett elő a szerződés létrehozása iránt, és igazolta az NFA részére, hogy a magyar állampolgárság megszerzésének feltételét képező állampolgári alapismeretek vizsgát teljesítette. Az adásvételi szerződés kifüggesztésének ideje alatt egy harmadik személy elővásárlási joga alapján nyilatkozatot tett, aminek eredményeként az indítványozóval megkötött adásvételi szerződés végül az NFA és e harmadik személy mint elővásárlási vevő között jött létre. Az indítványozó az elővásárlási jognyilatkozat és az annak alapján létrejött szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte a bíróságtól, amely a keresetét jogerősen elutasította.
Ilyen előzmények után terjesztette elő az indítványozó keresetét az alkotmányjogi panaszra okot adó, személyiségi jog megsértése miatt indított perben. Arra hivatkozott, hogy őt brit állampolgárságára tekintettel hátrányos megkülönböztetés érte az adásvételi szerződés megkötésére irányuló eljárás során, amit valószínűsít, hogy a magyar állampolgársággal rendelkező árverési vevőkkel az NFA egy éven belül megkötötte a szerződést, míg esetében - jogszabályi kötelezettségeit megsértve, és az alapvető tájékoztatást megtagadva - erre csak 22 hónap elteltével, a bírósági kereset benyújtásának eredményeként, és az állampolgári ismeretek vizsga teljesítéséről való tudomásszerzést követően került sor. Mindezekre tekintettel az indítványozó keresetében az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt sérelemdíj és kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az NFA-t. A Fővárosi Törvényszék 22.P.20.552/2021/21. számú ítéletével a keresetet elutasította, a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó a jogerős ítélet ellen a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelemmel egyidejűleg felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria az alkotmányjogi panaszban támadott Pfv.III.20.976/2022/3. számú végzésével a felülvizsgálatot megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése, valamint az alapügyben hozott érdemi ítéletek sértik az egyenlő bánásmód követelményét, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, jogorvoslathoz való jogát és a tulajdonjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 22.P.20.552/2021/21. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.144/2022/6/II. számú ítélete, a Kúria Pfv.III.20.976/2022/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
39. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_186_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_186_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.