Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01235/2013
Első irat érkezett: 08/07/2013
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kfv.II.37.811/2012/6. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 6.K.33.439/2011/10. számú ítéle ellen benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/15/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Dienes-Oehm Egon Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. §-a szerinti eljárás keretében a Kúria Kfv.II.37.811/2012/6. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 6.K.33.439/2011/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az eljáró ügyvédi kamara az indítványozót pénzbírságban és az eljárási költségek megfizetésében marasztalta, mivel álláspontja szerint az ügyvéd bíróság előtt tett, "negatív hangulatot keltő" kijelentéseivel szándékos fegyelmi vétséget követett el.
A Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi ügyben hozott határozatának bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárásban az indítványozó szerint a bíróság megsértette az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében foglalt véleménynyilvánítási szabadsághoz fűződő jogát, mert jóváhagyta azt, hogy a fegyelmi jogkört gyakorló testület az ügyvéd véleménynyilvánítási szabadságát kamarai határozattal és nem törvénnyel, törvényi felhatalmazás hiányában korlátozza. Az indítványozó szerint sérült továbbá a tisztességes eljáráshoz való joga is, mivel a bíróság indokolási kötelezettségének nem tett eleget..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.II.37.811/2012/6. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 6.K.33.439/2011/10. számú ítéle
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1235_2_2013_ind_kieg_anonim.pdfIV_1235_2_2013_ind_kieg_anonim.pdfIV_1235_0_2013_inditvany_anonim.pdfIV_1235_0_2013_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3030/2014. (III. 3.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/1341
  .
  A döntés kelte: Budapest, 02/18/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.02.18 9:30:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.811/2012/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. A személyesen eljáró ügyvéd indítványozóval szemben a Pécsi Ügyvédi Kamara fegyelmi eljárást folytatott le. A fegyelmi tanács az indítványozót vétkesnek nyilvánította egy rendbeli, szándékosan elkövetett fegyelmi vétségben, és vele szemben pénzbírságot szabott ki. A fegyelmi tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a vizsgált beadványokban tett megállapításaival, nyilatkozataival megsértette az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 3. § (2) bekezdésében, valamint a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata (a továbbiakban: Etikai Szabályzat) 12/1., 15/2. és 15/7. pontjában foglaltakat azzal, hogy az eljáró bíróval szembeni személyes ellenszenvét is kifejezésre juttatva, beadványaiban személyeskedésig menő kijelentésekre ragadtatta magát, és súlyos jogkövetkezményekhez vezető állításokat tett. A fegyelmi tanács álláspontja szerint a bírósággal szemben használt durva és tiszteletlen hangnem nem megengedhető, a jogi képviselő egyéni véleményének az általa szerkesztett beadványban nem adhat hangot, a peres iratot pedig tárgy- és tényszerűen, jogilag pontosan kell megfogalmaznia.
   [2] A Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi Fellebbviteli Tanácsa helybenhagyta az elsőfokú határozatot.
   [3] A jogerős fegyelmi határozat felülvizsgálata iránt az indítványozó pert indított, keresetét a Fővárosi Törvényszék 6.K.33.439/2011/10. számú ítéletével elutasította. A bíróság az ítélet indokolásában kiemelte, hogy a fegyelmi eljárás tárgyát – ezen keresztül a bírósági felülvizsgálat kereteit – kizárólag az képezte, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a beadványaiban megfogalmazott kijelentésekkel, kifejezésekkel, állításokkal megsértette-e az Etikai Szabályzat egyes pontjait. Rámutatott arra, hogy a bíróság méltóságának tisztelete nem az egyes bírót, hanem az igazságszolgáltatási tevékenységet végző szervezetet illeti meg, ezért az ügyvédnek a bíróság tiszteletét az eljáró bíró személyétől, tevékenységétől függetlenül tanúsítania kell a hivatásrendre vonatkozó szabályok alapján. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog indítványozó által kifogásolt korlátozásával összefüggésben a bíróság – az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) 10. Cikkére, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatára is kiterjedő vizsgálata alapján – arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 10. Cikk 2. pontjában szereplő, a korlátozást „törvényben kell szabályozni” feltételnek az Etikai Szabályzat megfelel.
   [4] A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.811/2012/6. számú ítéletével hatályában fenntartotta a jogerős ítéletet. Az elsőfokú bíróság álláspontját megerősítve a Kúria kiemelte, hogy a közigazgatási perben a kamarai határozatok, és nem az Etikai Szabályzat törvényességét kellett vizsgálni, hatáskör hiányában az utóbbira egyébként sem lenne jogosult az eljáró bíróság.
   [5] Egyetértett a Kúria az elsőfokú bíróság álláspontjával abban a vonatkozásban is, hogy az Etikai Szabályzat az Ütv. 111. § (2) e) pontja alapján a törvényalkotótól származó felhatalmazáson alapuló norma, amely megfelel a pontosság, hozzáférhetőség követelményének. A Kúria hangsúlyozta, hogy a köztestületként működő kamara tagjaként végzett szakmai tevékenységet jogilag szabályozott keretek között lehet csak gyakorolni, az Etikai Szabályzat által felállított korlátozás a bíróságok tekintélyének fenntartása érdekében korlátozza a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot. A Kúria megállapította, hogy a személyeskedő, az eljáró bírót becsmérlő, a szakmai és jogi érvelést, illetve a perjog által biztosított jogi lehetőségeket háttérbe szorító ügyvédi magatartás sérti az Etikai Szabályzat 12.1., 15/2. és 15/7. pontjait, mert sérti a bíróság méltóságát, ezzel aláássa a bíróságok működésébe vetett közbizalmat. A Kúria szerint az elsőfokú bíróság részletes választ adott a kereseti előadásokra, indokolási kötelezettségének is eleget tett.

   [6] 2. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a Kúria Kfv.II.37.811/2012/6. számú ítéletének megsemmisítését és annak előírását kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy az újabb határozatot az alkotmányos normák megtartásával hozza meg az elsőfokú bíróság. Az indítványozó állítása szerint a bíróság eljárása során megsértette az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében biztosított szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, a fegyelmi hatóságok és a bíróságok pedig a XXIV. cikk, illetve a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való jogát.
   [7] Az indítványozó szabad véleménynyilvánításhoz való jogával összefüggésben a 36/1994. (VI. 24.) AB határozatra hivatkozással kifejtette, azzal, hogy belépett az ügyvédi kamarába, nem lett másodrendű állampolgár, nem illetik meg korlátozottabb jogok, mint másokat.
   [8] Az indítványozó az Egyezmény 10. Cikk 2. pontjára hivatkozással nem vitatta, hogy a véleménynyilvánítás joga korlátozható, sérelmezte ugyanakkor, hogy az Etikai Szabályzat úgy korlátozza ezen jogát, hogy a korlátozásra a Magyar Ügyvédi Kamarának nem volt a törvényalkotótól származó felhatalmazása. Az indítványozó állítása szerint a tárgy nélküli felhatalmazás nem felhatalmazás, a fegyelmi határozatokban megjelölt etikai szabályok ezért jogérvényesen nem is léteznek, azok megsértéséért így felelősségre sem lett volna vonható.
   [9] Az Alkotmánybíróság határozatára utalással hivatkozott az indítványozó arra is, hogy a közhatalom gyakorlásában résztvevő személyek nyilvános bírálhatósága kevesebb korlátozást tesz csak lehetővé, az Etikai Szabályzat rendelkezései miatt azonban bíróságok kevésbé bírálhatóak, mint más személyek. A kamarai szabályozást az indítványozó amiatt is sérelmezte, hogy az nem csak az ügyvéd, de az általa képviselt fél véleménynyilvánítási jogát is korlátozza.
   [10] Tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggésben az indítványozó azt kifogásolta, hogy sem a fegyelmi, sem a bírósági határozatok nem tartalmaznak vizsgált és kifogásolt kijelentései tekintetében semmilyen indokolást, így például nem indokolják meg, hogy miért sérti a tisztelet követelményét az, ha egy bíróról azt írja: túllépte hatáskörét, jogtalan előnyhöz juttatta az ellenfelet.

   [11] 3. Az Abtv. 27. §-a értelmében az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
   [12] Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság tanácsban eljárva dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdése értelmében a befogadhatóság egyik formai feltétele, hogy az indítvány határozott kérelmet tartalmaz. A kérelem akkor határozott, ha egyértelműen megjelöli az a)f) pontokban foglaltakat. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány ezeknek a feltételeknek csak részben tesz eleget.

   [13] 4.1. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pontja alapján az alkotmányjogi panaszban meg kell jelölni az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét. Az indítványozó nem vitatta, hogy véleménynyilvánításhoz való joga az igazságszolgáltatás érdekében korlátozható, a korlátozás mértékét illető kifogásokat sem hozott fel. Az indítványozó alapvető alkotmányjogi problémaként kifejezetten a szabályozással kapcsolatban felvetett kérdést fogalmazott meg, az Etikai Szabályzat alaptörvény-ellenességét állította, jogsérelmét a bíróság által alkalmazott szabályozásra vezette vissza. Az indítványozó ugyanakkor az Abtv. 27. §-ára alapított alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, a bírói döntést pedig azért támadta, mert az eljáró bíróság alkalmazta az általa kifogásolt szabályozást. A véleménynyilvánításhoz való joggal összefüggésben a bírói döntésből közvetlenül származó alkotmányos jogsérelmet az indítványozó nem állított.

   [14] 4.2. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdés d) pontja szerint a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni az Alaptörvény megsértett rendelkezéseit. Az indítványozó hivatkozott az Alaptörvény XXIV. cikkének sérelmére is, azt állítva, hogy a fegyelmi határozatokat az eljárt fegyelmi tanácsok nem indokolták meg. Az Abtv. 27. §-a alapján bírói döntéssel szemben lehet az Alkotmánybírósághoz fordulni, az Alaptörvénynek az indítványozó által megsérteni vélt XXIV. cikk (1) bekezdése pedig a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot biztosítja, így bírósági döntés még elvileg sem sértheti a XXIV. cikk (1) bekezdése szerint alapjogot.

   [15] 4.3. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pontjára figyelemmel a kérelemnek indokolást kell tartalmaznia arra nézve, hogy a sérelmezett bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel. Az indítványozó az Abtv. 27. §-ára alapított alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amelynek tárgya csak bírói döntés lehet. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy bár az indítványozó kérelme formálisan a Kúria támadott határozatának megsemmisítésére irányult, az alkotmányjogi panasz nélkülözi a bírói döntés alaptörvény-ellenességére vonatkozó, alkotmányjogilag értékelhető indokolást, érvelést. Ugyanerre a megállapításra jutott az Alkotmánybíróság a XXVIII. cikk (1) bekezdésének állított sérelmére vonatkozóan is: a tisztességes eljáráshoz, ennek részeként a megfelelő indokoláshoz való jog sérelmével kapcsolatban alkotmányossági szempontból értelmezhető előadást, indokolást az indítvány szintén nem tartalmaz.

   [16] 5. A fenti hiányosságok miatt az Alkotmánybíróság a befogadhatóság tartalmi feltételeinek vizsgálatát mellőzte, és az alkotmányjogi panaszt – figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésére – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.
     Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Salamon László s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Lévay Miklós s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szalay Péter s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     08/07/2013
     .
     Number of the Decision:
     .
     3030/2014. (III. 3.)
     Date of the decision:
     .
     02/18/2014
     .
     .