Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00956/2017
Első irat érkezett: 04/05/2017
.
Az ügy tárgya: az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 7/A. § (6)-(7) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (jogosulatlan úthasználat miatti pótdíj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/14/2017
.
Előadó alkotmánybíró: Szabó Marcel Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 7/A. § (6)-(7) bekezdései megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót jogosulatlan úthasználat miatti pótdíj fizetésére kötelezték. Az indítványozó kifogásolja, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. pótdíj megfizetésére kötelező levelét részére nem kézbesítették szabályszerűen, mégis a pótdíj összegét - a 30 napon túli befizetésre vonatkozó rendelkezések alapján - 4-szeres összegű pótdíjban határozták meg.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való jogot, mert nem írják elő, hogy a Zrt. a kézbesítési vélelem beálltáról értesíteni köteles az érintettet, illetőleg az önhibán kívüli mulasztás igazolására sem adnak lehetőséget..
.
Indítványozó:
  Sárfi Istvánné
Támadott jogi aktus:
  az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 7/A. § (6)-(7) bekezdései
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_956_2_2017_ind_kieg.pdfIV_956_2_2017_ind_kieg.pdfIV_956_0_2017_inditvany.pdfIV_956_0_2017_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3327/2017. (XI. 30.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 11/21/2017
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.11.21 16:00:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  Sz_IV_956_2017.pdfSz_IV_956_2017.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 7/A. § (6)–(7) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. A jogi képviselő nélkül eljáró indítványozó (Sárfi Istvánné) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, melyben kérte az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7/A. § (6)–(7) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

   [2] 1.1. Az indítványozót a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. jogosulatlan úthasználat miatti pótdíj fizetésére kötelezte, aki azonban azt állítja, hogy a pótdíj megfizetésére kötelező levelet részére nem kézbesítették szabályszerűen. Ennek ellenére mégis beállt a kézbesítési vélelem, a pótdíj összegét pedig ezt követően – a 30 napon túli befizetésre vonatkozó rendelkezések alapján – már négyszeres összegű pótdíjban határozták meg.

   [3] 1.2. Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való jogot, mert nem írják elő a kétszeri kézbesítési kötelezettséget, ahogyan azt sem, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a kézbesítési vélelem beálltáról értesíteni köteles az érintettet, illetőleg az önhibán kívüli mulasztás igazolására sem adnak lehetőséget.

   [4] 2. Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy az indítványozó határidőben nyújtotta-e be a panaszt. Az indítványozó az Abtv. 26. § (2) bekezdésére alapítottan terjesztette elő az alkotmányjogi panaszt, amely szerint az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor is kezdeményezhető, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az Abtv. 30. § (4) bekezdése szerint a 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan nap elteltével alkotmánybírósági eljárás megindításának nincs helye.
   [5] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Rendelet 2007. április 1. napján lépett hatályba. A Rendelet 7/A. § (6) és (7) bekezdéseit legutoljára az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet módosította, az indítvány benyújtásakor hatályos módosítások 2015. január 1. napján léptek hatályba. Az alkotmányjogi panaszt az indítványozó 2017. április 3. napján adta postára, ekként az alkotmányjogi panasz a támadott jogszabályhelyek hatálybalépését követő száznyolcvan napon túl érkezett az Alkotmánybírósághoz. Az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja értelmében amennyiben az indítvány elkésett, az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasítja.

   [6] 3. Fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 30. § (1) bekezdésben foglalt feltételnek, ezért az Alkotmánybíróság a további vizsgálatot mellőzve az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 30. § (1) bekezdésében foglalt határidő elmulasztása miatt – az Ügyrend 5. §-a alapján eljárva – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra is, visszautasította.
     Dr. Salamon László s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szabó Marcel s. k.,
     előadó alkotmánybíró
     Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szalay Péter s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     04/05/2017
     .
     Number of the Decision:
     .
     3327/2017. (XI. 30.)
     Date of the decision:
     .
     11/21/2017
     .
     .