Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01995/2022
Első irat érkezett: 09/02/2022
.
Az ügy tárgya: A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI.30.) IM rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (bírósági végrehajtó helyettesítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/18/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) IM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (1)-(7) bekezdése, 6. §-a és 8. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önálló bírósági végrehajtóként dolgozott, bírósági alkalmazotti jogviszony keretében. Később illetékességi területét kiterjesztették egy másik székhelyű, önálló bírósági végrehajtói állás illetékességi területére, az álláshely betöltéséig. Az álláshelyet 2017-ben betöltötték, az indítványozót a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) kötelezte az összes ügy, és a kapcsolódó pénzösszegek, nyilvántartások és adathordozók átadására, amely az indítványozó szerint meg is történt. Az MBVK mégis fegyelmi eljárásokat indított ellene, amelynek során elérte, hogy 2020-ban elrendeljék az indítványozó hivatalból való felfüggesztését; felhívta az indítványozó állandó helyettesét a helyettesi feladatok ellátására, és felhívta az indítványozót a szolgálat átadására. Ezt követően, a Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság a hivatalból való felfüggesztését megszüntette, de a helyettesítés megszüntetésére nem került sor, ugyanis végrehajtói szolgálata megszűnéséről határozott az igazságügyi államtitkár. A határozattal szemben az indítványozó közigazgatási pert indított; a Pécsi Törvényszék - a Kúria által helybenhagyott végzésével - kimondta végrehajtói jogállása visszaállását. Az állandó helyettesítés megszüntetésével az indítványozó az elszállított végrehajtási iratokat nem tudta felelősen átvenni, amelyet az MBVK távollétnek minősített, és megállapította a végrehajtói szolgálat szünetelését, és állandó helyettest rendelt ki. Ez a helyzet a mai napig fennáll.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett rendelet rendelkezései alaptörvény-ellenesek, mert úgy kötelezik a végrehajtói szolgálat átadására szünetelés esetén a végrehajtót, hogy arra az igazságügyi miniszternek nem volt Vht. szerinti felhatalmazása. A rendelkezések ezenkívül ellentétesek a Vht. szabályozásával, így a jogbiztonság és jogforrási hierarchia érvényesülése nem biztosított. Érvelése szerint továbbá a bírósági végrehajtói szolgálat kinevezéssel tölthető be, így a szolgálat nem, csak a törvény által nevesített iratok, nyilvántartások és adathordozók adhatók át. A rendelet ugyanakkor nem biztosítja a bírósághoz fordulás jogát, így sérti a jogorvoslathoz való jogát és a tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a tulajdonjogát, mert elvonja a feladat-ellátáshoz jogszabályban rögzített összegek feletti rendelkezés jogát. Azáltal pedig, hogy rendelet a kihirdetést megelőző időre állapít meg jogkövetkezményeket, a visszaható hatály tilalmának alaptörvényi követelményébe is ütközik. A rendelet illetékesség kiterjesztésének megszüntetésére vonatkozó rendelkezései a tulajdonjoga sérelmét okozzák..
.
Támadott jogi aktus:
  A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) IM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (1)-(7) bekezdése, 6. §-a és 8. §-a
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1995_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_1995_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_1995_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_1995_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és visszamenőleges
  hatállyal megsemmisítette a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi
  helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő
  elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 38/2022.
  (IX. 30.) SZTFH rendelet (SZTFHr.) 6. §-át. A megsemmisített rendelkezés 2022.
  október 1-jén (visszamenőleg) veszti hatályát. Az Alkotmánybíróság
  megállapította továbbá, hogy a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi
  helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő
  elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022.
  (VI. 30.) IM rendelet (IMr.) 2022. július 1-je és 2022. szeptember 30. napja
  között hatályban volt 6. §-a, valamint 8. §-ának „, azzal, hogy a 6. §-t a
  hatálybalépése napján fennálló állandó helyettesítések esetén is alkalmazni
  kell” szövegrésze szintén alaptörvény-ellenes volt, ezért azok 2022. július
  1-jétől nem alkalmazhatók.
  Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó önálló bírósági
  végrehajtóként dolgozott, bírósági alkalmazotti jogviszony keretében. Később
  illetékességi területét kiterjesztették egy másik székhelyű, önálló bírósági
  végrehajtói állás illetékességi területére, az álláshely betöltéséig. Az
  álláshelyet 2017-ben betöltötték, az indítványozót a Magyar Bírósági
  Végrehajtói Kar kötelezte az összes ügy, és a kapcsolódó pénzösszegek,
  nyilvántartások és adathordozók átadására, majd ezzel kapcsolatban fegyelmi
  eljárást indított ellene, amelynek során 2020-ban elrendelték az indítványozó
  hivatalból való felfüggesztését. A Kar felhívta az indítványozó állandó
  helyettesét a helyettesi feladatok ellátására, és felhívta az indítványozót a
  szolgálat átadására. Ezt követően a Fegyelmi Bíróság a hivatalból való
  felfüggesztést megszüntette, de a helyettesítés megszüntetésére nem került sor,
  ugyanis az indítványozó végrehajtói szolgálata megszűnéséről határozott az
  igazságügyi államtitkár. A határozattal szemben az indítványozó közigazgatási
  pert indított; a per végén kimondták a végrehajtói jogállása visszaállását. Az
  állandó helyettesítés megszüntetésével az indítványozó az elszállított
  végrehajtási iratokat nem tudta felelősen átvenni, amelyet a Kar távollétnek
  minősített, és megállapította a végrehajtói szolgálat szünetelését, és állandó
  helyettest rendelt ki. Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett
  rendelkezések alaptörvény-ellenesek, mert azok alapján úgy kötelezték a
  végrehajtói szolgálat átadására szünetelés esetén a végrehajtót, hogy arra az
  igazságügyi miniszternek nem volt a végrehajtási törvény szerinti
  felhatalmazása. Az IMr. 6. §-a az alkotmányjogi panaszban foglaltak szerint
  hátrányosabb az indítványozóra, mint a konkrét esetben a szünetelés
  megkezdésekor fennállt jogi helyzet, amely a helyettesített végrehajtó
  irodájának a „zavartalan működéséről” szól, így az a visszaható hatályú
  jogalkotás tilalmába ütközik. Az Alkotmánybíróság szerint valóban
  megállapítható a szabályozási környezet változásának hátrányosabb volta, mert
  kétségtelen, hogy a végrehajtási törvény értelmezhető úgy, hogy a helyettes
  gondoskodási kötelezettsége a helyettesített végrehajtó irodájának a
  „zavartalan működéséről” kedvezőbb, mint az, ha a helyettes az állandó
  helyettesi feladatok ellátását a rendelet szerint kizárólag annak a végrehajtói
  irodának a keretei között végezheti, amelyet saját maga alapított, vagy amelybe
  tagként belépett. Ez a rendeleti szabály értelmezhető úgy, hogy kizárja a
  helyettesített iroda „zavartalan működése” fenntartását. Ezért az IMr. 8. §-
  ának a 6. §-ra vonatkozó rendelkezésében, ezek együttes alkalmazásában,
  visszaható hatályú jogalkotás ismerhető fel a konkrét esetben. Az
  Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy az IMr. 8. §-ának a visszaható
  hatályú, az IMr. hatálybalépése napján fennálló állandó helyettesítésekre
  vonatkozó szövegrésze alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság határozatában
  kifejtette továbbá, hogy a végrehajtói szolgálat és a végrehajtó iroda
  működésének alapvető szabályait jelenleg is törvény tartalmazza. A végrehajtási
  törvény szól az állandó helyettesítés eseteiről, a szolgálat szünetelése
  okairól, a helyettesített végrehajtó irodájának a működéséről. Vagyis a
  jogalkotó e tárgyköröket törvényben tartotta szükségesnek szabályozni. A
  törvényi rendelkezések értelmében az állandó helyettesítés fogalmilag átmeneti
  állapotot jelent, amelyek egy része oly módon szűnik meg, hogy a helyettesített
  végrehajtó visszatér a végrehajtói irodájába, vagyis a foglalkozásába. Ez a
  tárgykör – az állandó helyettesítés keretei és az állandó helyettes útján
  helyettesített végrehajtói szolgálatba visszatérés lehetősége, és e célból a
  helyettesített végrehajtó irodája működésének folyamatos biztosítása – olyan
  tárgykör, amely törvényi szintű jogforrást követel. Az Alkotmánybíróság így az
  IMr. hatályban volt 6. §-a alaptörvény-ellenességéről és alkalmazási
  tilalmáról, illetve az SZTFHr. 6. §-a visszamenőleges hatályú megsemmisítéséről
  döntött.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.16 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1995_2022.pdfSz_IV_1995_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against certain provisions of the Decree No. 16/2022 (VI. 30.) of the Minister of Justice on the detailed rules of accounting, administration and case management in connection with the substitution of the bailiff by a permanent deputy and the transfer and takeover of the bailiff's service (substitution of the bailiff)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .