Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01427/2014
Első irat érkezett: 08/19/2014
.
Az ügy tárgya: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 83. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (a büntetés kiszabásának szempontjai)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/17/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Czine Ágnes Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 83. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását, és visszamenőleges hatályú megsemmisítését indítványozta. Kérte továbbá, hogy a bírósági eljárásban alkalmazott alaptörvény-ellenes jogszabályra tekintettel az Alkotmánybíróság rendelje el a vele szemben lefolytatott büntetőeljárás felülvizsgálatát.
Az indítványozó álláspontja szerint a Btk. 83. § (1) bekezdése sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot, mert ezen jogszabályi rendelkezés alkalmazása során az eljáró bíróság a büntetés kiszabásánál nem veheti figyelembe, hogy a vádlott az okozott kárt a sértettnek megtérítette, a sértett a vádlottnak megbocsátott..
.
Indítványozó:
  Gárdonyi Laura
Támadott jogi aktus:
  a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 83. § (1) bekezdés
  Kúria Bfv.II.528/2014/2. számú végzése
  Fővárosi Törvényszék 29.Bf.7997/2013/8. számú ítélete
  Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 10.B.917/2012/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1427_0_2014_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3078/2015. (IV. 23.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 04/20/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.04.20 15:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3078_2015_végzés.pdf3078_2015_végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 83. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   Indokolás

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője útján 2014. július 7-én kelt beadványában alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
   [2] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé.
   [3] Az alkotmányjogi panaszban az indítványozó kérte, hogy az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 83. § (1) bekezdését az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésébe ütközés miatt visszamenőleges hatállyal semmisítse meg, valamint e törvényi rendelkezés mint alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazásának „tényét” az alapul szolgáló bírósági eljárás tekintetében mondja ki, és ezáltal a kérelmezőnek az Alaptörvény XXVIII. cikkében foglalt tisztességes eljáráshoz való joga sérelmét állapítsa meg. Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv. 45. § (6) bekezdése alapján (az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán) a jogerős ítélettel befejezett büntetőeljárás felülvizsgálatát rendelje el.
   [4] Az indítványozó előadta, hogy a Budapesti VI–VII. Kerületi Ügyészség 2012. június 29-én kelt B.VI-VII.K.5292/2011/8-I. számú vádiratában – a közvetítői eljárásra utalásra irányuló kérelem elutasítása után – egy rendbeli, a Btk. 187. § (1) bekezdésébe ütköző és eszerint minősülő közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat, melyet végindítványában egy rendbeli, a Btk. 187. §-ának (1) bekezdésébe ütköző és eszerint minősülő, közúti baleset gondatlan okozásának vétségére és egy rendbeli, a Btk. 187. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő, maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségére módosított. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2013. február 28-án hozott, 10.B.917/2012/7. számú ítéletében az indítványozót egy rendbeli maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségében bűnösnek mondta ki, de a másik vádpont alól felmentette. A bíróság a vádlottat 375 000 Ft pénzbüntetésre és egy év időtartamú, a „B” kategória hatálya alá tartozó közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2014. január 22-én jogerőre emelkedett, 29.Bf.7997/2013/8. számú ítéletével az első fokú ítéletet úgy változtatta meg, hogy a felmentő rendelkezést mellőzte. A Kúria 2014. május 14-én tanácsülésen hozott Bfv.II.528/2014/2. számú végzésében a terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítványt elutasította.
   [5] Az indítványozó a vádemelés előtt kérelmezte az ügy közvetítői eljárásra utalását, de az ügyészség megállapította, hogy annak törvényi feltételei nem állnak fenn, mivel a bűncselekmény elkövetési magatartását képező, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szerinti szabályszegések alapvető jellegű közlekedési normákat érintenek, ezért a bírósági eljárás lefolytatása nem mellőzhető.
   [6] Az indítványozó szerint a bíróság a törvény teljes szigorát alkalmazta vele szemben, annak ellenére, hogy tettét megbánta, a sértettek megbocsátottak neki, az okozott kárt maradéktalanul megtérítette, a sértettek vele szemben további követeléssel nem éltek. A kiszabott büntetés ennek következtében nem felel meg a Btk. 83. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, mivel nem igazodik az elkövetett bűncselekmény és az elkövető társadalomra veszélyességéhez, a bűnösség fokához és legfőképpen az enyhítő körülményekhez, amelyek közül a legjelentősebb a sértettek teljes mértékű kompenzációja volt. Álláspontja szerint a büntetés célja járművezetéstől eltiltás nélkül is megvalósult volna.
   [7] Az indítványozó szerint a Btk. 83. § (1) bekezdése ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével, mivel a büntető anyagi jogszabályhely nem juttatja érvényre a bűncselekmény elkövetője által okozott kár kompenzációjának megfelelő értékelését a büntetés kiszabása során.

   [8] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Ezért az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott indítvány megfelel-e az alkotmányjogi panasz előterjesztésére vonatkozó, az Abtv.-ben foglalt követelményeknek.
   [9] Az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében az alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül kell benyújtani az ügyben első fokon eljárt bírósághoz címezve. Az indítványozó a Kúria végzését 2014. június 16-án vette át, az alkotmányjogi panaszt pedig 2014. július 30-án adta postára, ezért a beadvány az Abtv. 30. § (1) bekezdésének megfelelően határidőben beérkezettnek tekinthető.
   [10] Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a panasz csak részben felel meg az Abtv. 52. §-ának (1b) bekezdésében foglalt, az indítványokkal szemben támasztott követelményeknek.
   [11] Az indítványozó megjelölte az Alkotmánybíróság hatáskörét megalapozó törvényi rendelkezést [az Abtv. 26. § (1) bekezdését], az alaptörvény-ellenesnek tartott jogszabályi rendelkezést [Btk. 83. § (1) bekezdését], valamint az Alaptörvény megsértett rendelkezését [XXVIII. cikk (1) bekezdését].
   [12] Az indítványozó kérelme – annak ellenére, hogy alapvetően a büntetőeljárásban hozott bírói döntések felülvizsgálatát kívánja elérni, amely az Abtv. 27. §-a körébe tartozó kérdés – az alkalmazott jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítására irányul. Az Alkotmánybíróság ennek következtében az Abtv. 26. § (1) bekezdése körében folytatta tovább a vizsgálatát.
   [13] Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az indítvány azért nem felel meg az alkotmányjogi panasszal szemben támasztott törvényi követelményeknek, mert nem tartalmaz alkotmányossági szempontból értékelhető indo­kolást.
   [14] Az indítványozó szerint a Btk. támadott rendelkezése azért ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésével, mert nem juttatja érvényre a bűncselekmény elkövetője által okozott kár kompenzációjának megfelelő értékelését a büntetés kiszabása során. Álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljárás követelménye nem valósulhat meg anélkül, hogy a sértett kárának az elkövető általi jóvátétele, megtérítése ne kerüljön szükségképpen értékelésre. Az érvelés a továbbiakban ugyanezen okra alapozva még a kiszabott büntetés mértékét is kifogásolja.
   [15] Az Alkotmánybíróság szerint az indítvány indokolása teljes mértékben a büntetéskiszabással kapcsolatos szakjogi dogmatika körében marad, és nem mutatja be azt, hogy álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott elvrendszer melyik elemével (pl. a bírói függetlenséggel, a pártatlansággal, az ésszerű időn belüli eljárással) összevetve tekinthető aggályosnak, illetve milyen egyéb alkotmányos körülmények következtében ütközik az Alaptörvénybe.
   [16] A kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdésére tekintettel, az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.
     Dr. Stumpf István s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Czine Ágnes s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Pokol Béla s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Varga Zs. András s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     08/19/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3078/2015. (IV. 23.)
     Date of the decision:
     .
     04/20/2015
     .
     .