English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01342/2022
Első irat érkezett: 06/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kizárt bíró)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/05/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Márki Zoltán Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése, a Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.545/2021/18. számú ítélete és a Mezőkövesdi Járásbíróság 2.P.20.100/2020/20. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kártérítés iránti keresetet nyújtott be az - őt egy korábbi perben képviselő - ügyvéd ellen a Miskolci Járásbírósághoz. A Miskolci Járásbíróság bírái elfogultságot jelentettek be, ezért a Miskolci Törvényszék az eljárás lefolytatására a Mezőkövesdi Járásbíróságot jelölte ki.
A Mezőkövesdi Járásbíróság mint elsőfokú bíróság ítéletével az indítványozó keresetét elutasította. A Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, mert a felülvizsgálat törvényben kizárt.
Az indítványozó előadása szerint a másodfokon eljáró tanácsban elfogult bírák jártak el, akikkel szemben az indítványozó kizárási indítványt terjesztett elő, a bírák kizárására azonban nem került sor, ezért sérült a független és pártatlan bírósághoz, a per tisztességes lefolytatásához való joga. Álláspontja szerint elfogult bírák vettek részt az elsőfokú bíróságot kijelölő végzés meghozatalában, ezért sérült a tisztességes eljáráshoz való joga. Álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való jogot sérti, hogy a bíróság a vagyoni kárt a keresettől eltérő jogcímen bírálta el. Nézete szerint a bíróság azzal, hogy a kártérítés iránti keresetét elutasította, megsértette a tulajdonhoz való jogot, és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, továbbá indokolási kötelezettség megsértése miatt a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  a Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.545/2021/18. számú ítélete, a Mezőkövesdi Járásbíróság 2.P.20.100/2020/20. számú ítélete
  Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1342_0_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_1342_0_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3339/2023. (VI. 21.) AB végzés
  .
  Az ABH 2023 tárgymutatója: perújítás
  .
  A döntés kelte: Budapest, 06/13/2023
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.06.13 9:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3339_2024 AB végzés.pdf3339_2024 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítá­sára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. A saját ügyében személyesen eljáró indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján nyújtott be alkotmányjogi panaszt, melyben a Mezőkövesdi Járásbíróság 2.P.20.100/2020/20. számú ítélete, a Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.545/2021/18. számú ítélete, valamint Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.

   [2] 1.1. Az alkotmányjogi panaszban kifogásolt ügy előzménye a következő.
   [3] Az előzményi perben a jogerős határozat szerint egy létre nem jött ingatlan adásvételi szerződésre tekintettel a vevőknek a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint kellett elszámolniuk az indítványozóval.
   [4] Az indítványozó újabb – jelen alkotmányjogi panasz alapját képező – keresetet terjesztett elő az adásvételi szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéddel szemben. Keresetében kérte kötelezni az ügyvédet fennmaradó vagyoni kára és ennek kamatai megfizetésére.
   [5] A Mezőkövesdi Járásbíróság 2020. október 19-én meghozott, 2.P.20.100/2020/20. számú ítéletével az indítványozó keresetét elutasította.
   [6] Az indítványozó fellebbezése alapján eljáró Miskolci Törvényszék 2021. október 26-án meghozott 1.Pf.20.545/2021/18. számú ítéletével helybenhagyta a Mezőkövesdi Járásbíróság ítéletét. A bíróságok szerint az indítványozót az ügyvédi magatartással összefüggésben nem érte olyan kár, amely az előzményi perben javára megítélt összegen felül mutatkozna.
   [7] A jogerős ítélettel szemben az indítványozó az Alkotmánybírósághoz alkotmányjogi panaszt, a Kúriához pedig felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.
   [8] A Kúria 2022. március 30-án meghozott Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzésével az indítványozó felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasította, mert a vagyonjogi ügyben a kérelemben vitatott érték nem érte el a hárommillió forintot.
   [9] Az Alkotmánybíróság egyesbíróként 2022. március 31-én meghozott IV/618-2/2022. számú végzésével – a ­Kúria felülvizsgálati eljárására tekintettel, viszont az abban hozott határozatot értelemszerűen nem számba véve – az indítványt az Ügyrend 32. § (3) bekezdése alapján visszautasította.

   [10] 1.2. Az indítványozó ezt követően – az adott bírósági határozatok ellenében – ismételten az Alkotmánybírósághoz fordult, 2022. május 30-án benyújtott alkotmányjogi panaszával.
   [11] Indítványában az Alaptörvény I. cikk (1)–(3) bekezdéseinek, XIII. cikk (1) bekezdésének, XV. cikk (1)–(2) bekezdéseinek, továbbá a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseinek sérelmére hivatkozva kérte a bírósági döntések megsemmisítését. Indokai szerint a másodfokú eljárásban kizárt bírók vettek részt, továbbá az első- és a másod­fokú döntések vélt alaptörvény-ellenességét alátámasztó jogszabálysértésekre is hivatkozott (bizonyítási eljárás, ingatlan- és írásszakértő kirendelésének elmaradása stb.).
   [12] Az Alkotmánybíróság a főtitkári előkészítő eljárás során nem értesült az alkotmányjogi panasszal támadott végzések kapcsán perújításról, erre vonatkozó tájékoztatást nem tartalmaz sem a 2022. május 27-én kelt indítvány, sem a 2022. augusztus 18-án kelt indítványkiegészítés.

   [13] 1.3. A Nyíregyházi Járásbíróság – az előadó alkotmánybíró megkeresése alapján – 27.P.21.998/2022/23. számú végzésével arról tájékoztatta az Alkotmánybíróságot, hogy az indítványozó az alkotmányjogi panasszal érintett ügyben 2022. június 15-én perújítási kérelmet is benyújtott.
   [14] A Nyíregyházi Járásbíróság 2023. március 29-én meghozott 27.P.21.998/2022/19-I. számú végzésével a perújító indítványozó – a Mezőkövesdi Járásbíróság 2.P.20.100/2020. számon folyamatban volt eljárás vonatkozásában – benyújtott perújítási kérelmét, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant elutasította.
   [15] A Nyíregyházi Járásbíróság 2023. május 17-én kelt és az Alkotmánybírósághoz május 24-én érkezett tájékoztatása alapján az indítványozó a perújítási kérelmét elutasító végzéssel szemben fellebbezett.

   [16] 2. Az Alkotmánybíróságnak a Nyíregyházi Járásbíróság tájékoztatása alapján – az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti határidő megtartásának vizsgálatát követően – elsődlegesen azt kellett vizsgálnia, hogy a perújításra tekintettel fennáll-e visszautasítási ok az alkotmányjogi panasz kapcsán.

   [17] 2.1. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az indítványozó részére a Kúria 2022. március 30-án meghozott Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése 2022. május 26-án vétív nélkül került kiadásra postai úton, erre tekintettel az indítványozó az alkotmányjogi panaszt 2022. május 30-án – az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül – nyújtotta be.

   [18] 2.2. Az Abtv. 27. §-a alapján alkotmányjogi panasz benyújtására akkor van lehetőség, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, vagy hatáskörét az Alaptörvénybe ütközően korlátozza, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
   [19] Az Abtv. 27. § szerinti „jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette” fordulat a rendes jogorvoslati lehetőségek igénybevételére vonatkozik, az indítványozó nem köteles a felülvizsgálatot és a perújítást mint rendkívüli jog­orvoslatokat is kimeríteni. A folyamatban lévő felülvizsgálati vagy perújítási eljárás ugyanakkor az Alkotmánybíróság eljárásának akadálya.
   [20] Az Ügyrend 32/A. § (1) bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság a főtitkári előkészítő eljárás során hivatalos tudomást szerez arról, hogy a sérelmezett bírói döntés ellen előterjesztett perújítási kérelmet vagy perújítási indítványt a bíróság még nem bírálta el, az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság egyesbíróként eljárva – az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti határidő megtartásának vizsgálatát követően, az egyéb formai és tartalmi feltételek vizsgálatának mellőzésével – soron kívül visszautasítja.
   [21] Ehhez képest nem zárható ki (ahogy jelen esetben is történt), hogy csak a főtitkári előkészítő eljárást követően merül fel, hogy rendkívüli jogorvoslati eljárás van folyamatban (akár utóbb benyújtott indítvány vagy akár a bíró­ság erre vonatkozó tájékoztatásának elmaradása folytán). Ilyen esetben az előadó alkotmánybíró tudakozódása alapján az Alkotmánybíróság hivatalos tudomására juthat az eljárást kizáró körülmény [Ügyrend 41. § (2) bekezdés], amely alapján az alkotmányjogi panasz visszautasításának van helye.
   [22] Az Alkotmánybíróság utal arra, hogy az Ügyrend alapján nincs lehetőség a rendkívüli jogorvoslat és az alkotmányjogi panasz eljárás egyidejű folytatására, ez visszautasítási ok akkor is, ha erre az egyesbírói eljárásban bármely okból (hivatalos tudomás hiányában vagy később benyújtott rendkívüli jogorvoslati kérelem folytán) nem került sor [Ügyrend 30. § (2) bekezdés i) pont].
   [23] Az Alkotmánybíróság a Nyíregyházi Járásbíróság végzése alapján megállapította, hogy az alkotmányjogi panaszban sérelmezett döntéssel szemben benyújtott perújítási kérelem nyomán a perújítási eljárás jelenleg is folyamatban van, következésképpen az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálására nincs lehetőség.
   [24] Mindazonáltal az Ügyrend 30. § (2) bekezdés i) pontja szerint az Ügyrend 32/A. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazható, azaz az indítványozó a perújítás elrendelésének mellőzése esetén a perújítás tárgyában hozott határozat kézbesítésétől számított, az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül a jelen alkotmányjogi panaszban sérelmezett bírói döntés ellen ismételten benyújthat alkotmányjogi panaszt. Ilyen esetben a perújítás tárgyában hozott érdemi határozatot is lehet támadni.

   [25] 3. Ekként az Alkotmánybíróság – az Abtv. 47. § (1) bekezdése és az 56. § (1) és (2) bekezdései, valamint az Ügyrend 5. § (1) és (2) bekezdése alapján eljárva – az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 27. §-ára, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés i) pontjára tekintettel visszautasította.
     Dr. Márki Zoltán s. k.,
     tanácsvezető, előadó alkotmánybíró
     .
     Dr. Handó Tünde s. k.,
     alkotmánybíró
     . Dr. Schanda Balázs s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Márki Zoltán s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Pokol Béla

     alkotmánybíró helyett

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     alkotmánybíró
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     06/07/2022
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.III.20.255/2022/2 of the Curia (excluded judge)
     Number of the Decision:
     .
     3339/2023. (VI. 21.)
     Date of the decision:
     .
     06/13/2023
     .
     .