Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00858/2020
Első irat érkezett: 05/20/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.946/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.20.946/2019/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók - az alapeljárás I. és II. rendű felperesei, bérlők - bérleti szerződést kötöttek irodaház bérletére egy olyan gazdasági társasággal, aki az előszerződés megkötésekor az irodaháznak nem volt tulajdonosa; ekkor még csak bejegyzés alatt álló előtársaságként működött. Az indítványozóknak a bérleti szerződés megkötésekori vezérigazgatójával, illetve vezérigazgató-helyettesével szemben a Fővárosi Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt vádiratot nyújtott be, a fenti bérleti szerződés alapján kifizetett összegekkel kapcsolatban. Az indítványozók - még a vádirat benyújtása előtt - a bérleti szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt nyújtottak be keresetet a bérbeadó gazdasági társasággal szemben, elsődlegesen jóerkölcsbe ütközés, másodlagosan feltűnő értékaránytalanság jogcímén. Az elsőfokú bíróság a felperesek keresetét elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasította. A másodfokú bírság álláspontja szerint kiemelt jelentősége van annak, hogy az indítványozó felperesek állami tulajdonnal gazdálkodtak. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság az indítványozók keresetét elutasította és az alperes viszontkeresetének helyt adott. Az ítélettel szemben az indítványozók fellebbezést nyújtottak be, a másodfokú bíróság közbenső ítéletével az elsőfokú ítélet keresetet elutasító rendelkezését megváltoztatva megállapította, hogy a bérleti szerződés semmis, a felpereseket marasztaló rendelkezéseket pedig hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot e körben, az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása tekintetében a per újratárgyalására és új határozat hozatalára utasította. A másodfokú bíróság a bérleti szerződés semmisségét a jóerkölcsbe ütközésre alapítva állapította meg, álláspontja szerint a közpénzekkel való gazdálkodás mikéntje és ésszerűsége szigorúbb erkölcsi-társadalmi megítélés alá esik és a közvagyon sérelme is megalapozza a jóerkölcsbe ütközést, és elfogadta az indítványozók érvelését, miszerint az irodaház bérleményként kiválasztása gazdaságtalan és irracionális döntés volt. A másodfokú bíróság döntése alapján megindult a megismételt eljárás, azonban azt a Kúria - az indítványban sérelmezett - Pfv.V.20.946/2019/6. számú végzésére tekintettel az elsőfokú bíróság megszüntette. Az alperes ugyanis a közbenső ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelynek a Kúria fenti végzésével helyt adott, a közbenső ítéletet hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria nem állapított meg a hatályon kívül helyezés alapjául jogszabálysértést, ezért a hatályon kívül helyezés jogszabályi feltételei hiányoztak; végzésében kizárólag a bizonyítékok felülmérlegelését végezte el és állapította meg az új határozat meghozatalához szükséges tényeket, de még a felülmérlegelést is jogsértően, saját gyakorlatával ellentétesen tette. Határozatát, jóllehet az az ügy érdemében hozott ítélet, végzésben hozta meg; érdemi döntését (melyben a jóerkölcsbe ütközés kérdésében mérlegelést nem engedve utasította a másodfokú bíróságot a meghozandó új határozat tekintetében) végzésbe bújtatva elvonta a döntést az illetékes és hatáskörrel rendelkező másodfokú bíróságtól. Az önkényes, contra legem jogértelmezés és jogalkalmazás sérti az indítványozók tisztességes eljáráshoz való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.V.20.946/2019/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_858_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_858_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.