Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01754/2019
Első irat érkezett: 10/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1482/2019/2. számú végzése és a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 436. § (1) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz (fokozatváltás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján előterjesztett - alkotmányjogi panaszában a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási csoport 2.Szv.855/2019/3. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1482/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bvtv.) 436. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó elítélt panaszának indokolásaként előadja, hogy a 2007. november 5-én, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Btk.) alapján kiszabott, fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésének végrehajtására 2018. november 20-án a bíróság eggyel enyhébb, börtön fokozatú végrehajtást jelölt ki. Ezt követően a börtön fokozatban letöltött hat hónap elteltét követően az indítványozó kérte az ítéletének fogház fokozatban való letöltését, ezzel együtt a feltételes szabadságra bocsátását, tekintettel arra, hogy annak legkorábbi időpontja - fogház fokozatban végrehajtott szabadságvesztés esetén - már bekövetkezett volna. Az indítványban támadott elsőfokú végzésben a bíróság a Bvtv. támadott 436. § (1) bekezdés alapján a kérelmet elutasította, mivel az ott meghatározott alkalmazási szabály alapján a fokozatváltásra a Bvtv.-t kell alkalmazni, amelynek 115. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási fokozat egy alkalommal változtatható meg, amelyre a jelen esetben - az eredetileg kiszabott fegyház fokozat helyett börtön fokozat kijelölésével - már megtörtént. A végzés ellen az indítványozó fellebbezéssel élt, amelyet a másodfokon eljáró bíróság elutasított.
Az indítványozó előadja, hogy ítéletének meghozatalakor a végrehajtási fokozat megváltoztatásának szabályairól a régi Btk. 46. §-a rendelkezett, amely nem tartalmazott a végrehajtási fokozatok közötti többszöri váltást kizáró szabályt, ugyanakkor a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a végrehajtási fokozathoz kötötte, vagyis enyhébb végrehajtási fokozatban korábban vált lehetségessé a feltételes szabadságra bocsátás. A Bvtv. támadott 436. § (1) bekezdése alapján a fokozatváltásra alkalmazandó Bvtv. 115. § a végrehajtási fokozat enyhítésének egy alkalomra történő korlátozásával állítása szerint hátrányosabb helyzetbe hozza az indítványozót, mivel a feltételes szabadságra bocsátás feltételeire a Bvtv. 436. § (2) bekezdése alapján továbbra is a régi Btk. szabályait kell alkalmazni.
Az indítványozó álláspontja szerint mindez ellentétes a jogállami büntetőjog elveivel, mivel az új szabályozás az indítványozó számára kedvezőtlenebb, mint az elkövetéskori, így az állítása szerint az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével ellentétes jogszabály alkalmazása nyomán hozott bírósági döntések sértik az Alaptörvény IV. cikk (1) és (2) bekezdésben biztosított szabadsághoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 436. § (1) bekezdés
  a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási csoport 2.Szv.855/2019/3. számú végzése, a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1482/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1754_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1754_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .