Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00895/2020
Első irat érkezett: 05/22/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.184/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/25/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.I.10.184/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz.
Az indítványozó közszolgálati jogviszonyát a munkáltató felmentéssel megszüntette. Az intézkedés ellen az indítványozó - az intézkedésben foglalt jogorvoslati kioktatásnak megfelelően - 30 napon belül bírósághoz fordult. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság mint elsőfokú bíróság ítéletében a keresetnek helyt adott, és megállapította a közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetését, és annak jogkövetkezményeként átalány-kártérítést ítélet meg az indítványozó (perbeli felperes) javára. Az alperes fellebbezése folytán eljárt Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság végzésével a pert megszüntette, tekintettel arra, hogy az indítványozó a Köztisztviselői Döntőbizottság eljárását nem vette igénybe. Ezt követően az indítványozó a Köztisztviselői Döntőbizottsághoz fordult, amely azonban megállapította hatásköre hiányát, és az eljárást megszüntette. Az indítványozó ezután ismételten keresetlevelet, egyidejűleg igazolási kérelmet terjesztett elő a bírósághoz. Az elsőfokú bíróság az igazolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította. Az indítványozó fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az igazolási kérelemnek helyt adott, az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per további tárgyalására és határozathozatalra utasította. Az ismételten eljáró elsőfokú bíróság ítéletével megállapította a közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetését, és annak jogkövetkezményeként átalány-kártérítést ítélet meg az indítványozó javára. Az alperes fellebbezése nyomán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.I.10.184/2019/4. számú végzésével az első- és másodfokú ítéleteket hatályon kívül helyezte, és a pert megszüntette. Az indokolás szerint az indítványozó a keresetet elkésetten nyújtotta be, és az igazolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, mert az objektív határidő elmulasztása esetén semmisféle méltányosság nem gyakorolható.
Az indítványozó szerint a Kúria végzése megfosztotta őt a hatékony jogorvoslathoz való jogtól, mivel nem bírálta el a pert érdemében, nem érvényesülhetett az elévülés megszakítására vonatkozó rendelkezés, és a régi Pp. 109. § (3) bekezdése szerinti méltányos elbírálás követelménye, valamint nem adott számot - a tisztességes eljáráshoz való jog követelményeinek megfelelő módon - a döntésének indokairól. Nézete szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, ezen belül az ésszerű időn belül való elbírálás követelménye, az eljárás egészét (6 év), illetve a jogerős döntéstől a Kúria permegszüntető végzésének meghozataláig eltelt időt (2,5 év) tekintve is..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Mfv.I.10.184/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_895_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_895_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .