Hungarian
Ügyszám:
.
III/00374/2014
Első irat érkezett: 02/25/2014
.
Az ügy tárgya: az 1997. évi LXVI. törvény 33/A. §-ával összefüggő bírói indítvány (bírói ügyáthelyezés)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/24/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (régi Bszi) 2011. január 7. és 2011. december 31. között hatályban volt 33/A. §.-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és a konkrét ügyben való alkalmazhatóságának kizárását kéri az Alkotmánybíróságtól.
A régi Bszi. támadott rendelkezése az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében az eljáró bíróság kijelölése vonatkozásában állapít meg rendelkezéseket.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a régi Bszi. támadott rendelkezése tartalmilag - a kijelölő szerv kivételével - megegyezik az Alkotmánybíróság 36/2013. (XII. 5.) AB határozatával megsemmisített, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (új Bszi.) 62-63. §-aival. Az indítványozó bíró szerint a régi Bszi. támadott rendelkezése - a hivatkozott alkotmánybírósági határozatban foglaltak alapján - sérti a tisztességes eljáráshoz való, valamint a jogorvoslathoz való jogot, illetve ellentétes az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. cikk (1) bekezdésével is. Az indítványozó bíró hozzáteszi, hogy a bíróság illetékessége a folyamatban lévő ügyben kizárólag a támadott rendelkezés alapján állapítható meg..
.
Támadott jogi aktus:
  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 33/A. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_374_0_2014_inditvany.pdfIII_374_0_2014_inditvany.pdf
.
A döntés száma: 3111/2014. (IV. 17.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2014/1759
.
Az ABH 2014 tárgymutatója: alkalmazási tilalom bírói kezdeményezés esetén
.
A döntés kelte: Budapest, 04/14/2014
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2014.04.14 16:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 2011. január 7. napjától 2011. december 31. napjáig hatályban volt 33/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. A Zalaegerszegi Törvényszék bírája az előtte 4.G.40.093/2012. szám alatt folyamatban lévő ügyben – az eljárás felfüggesztése mellett – kezdeményezte a már hatályon kívül helyezett, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvénynek (a továbbiakban: régi Bszi.) a 2011. január 7. napjától 2011. december 31. napjáig hatályos 33/A. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítását és ügyében való alkalmazásának kizárását. Álláspontja szerint ezen támadott – az eljáró bíróság kijelölésének szabályait megállapító – rendelkezések tartalmilag teljesen azonosak a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek (a továbbiakban: új Bszi.) a 2012. január 1. napjától 2012. július 16. napjáig hatályban volt 62–63. §-aival, melyeket az Alkotmánybíróság a 36/2013. (XII. 5.) AB határozatában alaptörvény-ellenesnek és nemzetközi szerződésbe ütközőnek ítélt. Az indítványozó szerint egyetlen eltérés, hogy „az új Bszi. szerint a kijelölésre az OBH elnöke, addig a régi Bszi. alapján az OIT elnökének indítványára a Legfelsőbb Bíróság volt jogosult”. Az indítványozó bíró szerint így a régi Bszi. 33/A. §-a az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésébe és a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe ütközött és egyben nemzetközi szerződést, az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény vonatkozó rendelkezéseit is sértette.

  [2] 2. Az Alkotmánybíróság először az indítványozó bíró indítványtételi jogosultsága tekintetében foglalt állást. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 25. § (1) bekezdése értelmében, ha a bírónak az előtte folyamatban levő egyedi ügy elbírálása során olyan jogszabályt kell alkalmaznia, amelynek alaptörvény-ellenességét észleli, vagy alaptörvény-ellenességét az Alkotmánybíróság már megállapította, – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján az Alkotmánybíróságnál kezdeményezi a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítását, illetve az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazásának kizárását.
  [3] Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben – az indítványozó bíró állításával ellentétben – arra a megállapításra jutott, hogy a megjelölt rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyben az eljáró bírónak nem kell alkalmaznia. A régi Bszi. 33/A. §-át – mint speciális kijelölési szabályt – a Legfelsőbb Bíróság alkalmazta, amikor a Zalaegerszegi Törvényszéket (Zala Megyei Bíróságot) kijelölte. A bíróság ugyan hivatalból vizsgálja illetékességét, és annak hiányát is hivatalból veszi figyelembe, de az indítványban kifogásolt kijelölés szabályainak az eljáró bíróság általi alkalmazása fogalmilag kizárt. Az eljáró bíróság, amennyiben illetékessége hiányát állapítja meg, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt egyéb jogkövetkezményeket alkalmazza.
  [4] Tekintettel arra, hogy ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a megjelölt rendelkezéseket a bírónak nem kell alkalmaznia {lásd 6/2014. (II. 26.) AB határozat [14]}, ezért az Alkotmánybíróság az indítványban foglalt kérdések – így annak a kérdésnek, hogy valóban azonosítható-e az OBH elnökének és a Legfelsőbb Bíróságnak a pozíciója az ügyáthelyezés alaptörvényessége szempontjából – érdemi vizsgálatát mellőzte és az Abtv. 64. § d) pontja alapján a bírói kezdeményezést visszautasította.
    Dr. Kovács Péter s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    02/25/2014
    .
    Number of the Decision:
    .
    3111/2014. (IV. 17.)
    Date of the decision:
    .
    04/14/2014
    .
    .