Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03095/2015
Első irat érkezett: 10/19/2015
.
Az ügy tárgya: Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/24/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - kérte Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az alkotmányjogi panasz tárgyát képező tihanyi ingatlan teljes területe felszíni vízminőségvédelmi területbe tartozik, amelynek megközelítőleg 1/3 részén a támadott építési szabályzat elfogadásával a védelmi övezet megszüntetésre került.
Az indítványozó álláspontja szerint a terület átsorolások, és a védelmi szint megszüntetése miatt sérült az Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdésébe foglalt egészséges környezethez való alapjog, és a XX. cikk (1) és (2) bekezdésébe foglalt testi és lelki egészséghez való jog, mely a környezethez való alapjoggal szorosan kiegészíti egymást, ugyanis amennyiben a környezet védelmi szintje nem megfelelő, a testi és lelki egészségehez való jog is sérül. Továbbá sérült a P) cikk szerinti jog, mely szerint a természeti erőforrások, a termőföld, az erdők és vízkészlet, a biológiai sokféleség, a növény- és állatfajok, és a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, melynek megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Az indítványozó álláspontja szerint a rendelet figyelmen kívül hagyta Tihany Község Önkormányzatának 11/2013. rendeletében foglalt társadalmi-partnerségi egyeztetés szabályait amikor a véleményét nem vette figyelembe a rendelet megalkotásakor. Ezzel megsértette a B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét. .
.
Támadott jogi aktus:
  Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
P) cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3095_2_2015_ind_kieg. anonim.pdfIV_3095_2_2015_ind_kieg. anonim.pdfIV_3095_0_2015_inditvany.anonim.pdfIV_3095_0_2015_inditvany.anonim.pdf
.
A döntés száma: 3032/2016. (II. 23.) AB végzés
.
A döntés kelte: Budapest, 02/16/2016
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
visszautasítás
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2016.01.19 8:00:00 1. öttagú tanács
2016.02.09 8:30:00 1. öttagú tanács
2016.02.16 8:30:00 1. öttagú tanács

.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 5/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján kérte Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 5/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság főtitkára írásban hiánypótlásra hívta fel az indítványozót, aki a hiánypótlási határidőn belül indítványát kiegészítette.
  [2] Az alkotmányjogi panasz tárgyát képező tihanyi ingatlan teljes területe felszíni vízminőség-védelmi területbe tartozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 4/11. melléklete alapján, amelynek – az indítványozó megállapítása szerint – megközelítőleg 1/3 részén a támadott Ör. elfogadásával a védelmi övezet megszüntetésre került.
  [3] Az indítványozó álláspontja szerint a területátsorolások és a védelmi szint megszüntetése miatt sérült az Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdésébe foglalt egészséges környezethez való alapjog és a XX. cikk (1) és (2) bekezdésébe foglalt testi és lelki egészséghez való jog, mely a környezethez való alapjoggal szorosan kiegészíti egymást, ugyanis amennyiben a környezet védelmi szintje nem megfelelő, a testi és lelki egészséghez való jog is sérül. Továbbá sérült a P) cikk szerinti jog, mely szerint a természeti erőforrások, a termőföld, az erdők és vízkészlet, a biológiai sokféleség, a növény- és állatfajok, és a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, melynek megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. figyelmen kívül hagyta Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének a társadalmi-partnerségi egyeztetésről ­szóló 11/2013. (VI. 12.) számú rendeletében foglalt önkormányzati rendelet-tervezetek egyeztetési szabályait, amikor a véleményét nem vette figyelembe a rendelet megalkotásakor. Ezzel a képviselő-testület megsértette a B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét.

  [4] 2. Az Alkotmánybíróság elsőként az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának formai feltételeit vizsgálta, és megállapította, hogy az Ör. hatálybalépésétől számított 180 napon belül, határidőben benyújtott alkotmányjogi panasz határozott kérelmet tartalmaz [Abtv. 30. § (1) bekezdés, 51. § (1) bekezdés, 52. § (1b) bekezdés]. Az indítványozó megjelölte
  a) azt a törvényi rendelkezést [Abtv. 26. § (2) bekezdés], amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, és amely az indítványozó jogosultságát megalapozza;
  b) az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét;
  c) az Alkotmánybíróság által vizsgálandó jogszabályt [Ör.];
  d) az Alaptörvény általa megsértettnek vélt rendelkezéseit [az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés, a P) cikk, a XX. cikk (1)–(2) bekezdés és a XXI. cikk (1) bekezdés];
  e) az indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály (Ör.) miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel.
  [5] Az indítványozó sem a panaszában, sem a a papíralapon és CD-lemezen elektronikus formátumban benyújtott indítvány-kiegészítésében – a hiánypótlásban szereplő felhívás ellenére – érdemben nem igazolta közvetlen személyes érintettségét a panasz tárgyát képező ingatlan vonatkozásában.
  [6] Az indítványozó panaszában az Ör. egészének megsemmisítését kérte, de sem indítványában, sem indítvány-kiegészítésében egyértelműen nem jelölte meg, hogy az Ör. mely rendelkezései ellentétesek az Alaptörvény panaszban felhívott rendelkezéseivel a panasz tárgyát képező ingatlan vonatkozásában és nem fejtette ki konkrétan, mi a sérelem, az Ör. miben sérti a panaszost. Ezért a panasz nem tesz eleget az Abtv. 52. § (1) bekezdése és (1b) bekezdés c) pontja rendelkezésének, amely szerint az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia.
  [7] A fentiekben kifejtettekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz nem felel meg a befogadhatóság fent említett tartalmi feltételeinek.
  [8] Az Alkotmánybíróság az indítvány befogadhatósága tartalmi feltételeinek hiányosságai miatt az Ör. alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Czine Ágnes s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    10/19/2015
    .
    Number of the Decision:
    .
    3032/2016. (II. 23.)
    Date of the decision:
    .
    02/16/2016
    .
    .