Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01698/2019
Első irat érkezett: 10/22/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 21.Bpkf.9518/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/30/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 21.Bpkf.9518/2019/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 25.Bv.3815/2018/16. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A fogvatartott indítványozó az alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártérítési kérelmet terjesztett elő egyfelől az Emberi Jogok Európai Bírósága felé, másfelől a Szegedi Fegyház és Börtön útján a bírósághoz, a jogszabályban előírt élettér hiányára és ehhez kapocsolódó más, kínzás és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körülményeire hivatkozva.
Az elsőfokú bíróság a végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasította a 2009. június 16. és 2013. szeptember 13. közötti időszak tekintetében a kártalanítási kérelmet arra való hivatkozással, hogy számára a 2013. augusztus 1. és 2013. szeptember 12. napja közötti időtartamban 30 napot meghaladóan a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt, amelyre tekintettel megállapítható az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűnése.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírósági döntések nem felelnek meg a kártalanítás jogintézményéhez kötődő céloknak, s miután a jogszabályok szövegét a bíróságok nem azok céljaival és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezték a jogbiztonságot veszélyeztetik, megsérteve ezzel az Alaptörvény B) cikkébe foglalt jogállamiság követelményét. Szerinte a fogvatartás alapvető jogokat sértő körülményei a rabkórházban is fennálltak és az ennek ellentételezésekénti kártalanítás megtagadása az Alaptörvény embertelen bánásmód tilalmáról szóló III. cikkébe, az I. cikkébe foglalt alapjogok korlátozhatóságának követelményébe és az E) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogbiztonság követelményébe ütközik.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok döntéseikkel közvetlenül megsértették a II. cikkben foglalt emberi méltósághoz való alapjogát is.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 21.Bpkf.9518/2019/2. számú végzés, Fővárosi Törvényszék 25.Bv.3815/2018/16. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (1) bekezdés
I. cikk
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1698_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1698_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
  Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
  fogvatartás körülményei miatti kártalanítás tárgyában hozott végzéseit. Az
  eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó az alapvető jogokat sértő
  fogvatartási körülmények miatt kártalanítási kérelmet terjesztett elő 2017-ben.
  Az elsőfokú bíróság végzésével, amelyet a másodfokú bíróság is helybenhagyott,
  érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kártalanítási kérelmet a fogvatartás
  2009–2013 közötti időszaka tekintetében, arra való hivatkozással, hogy az
  indítványozó számára 2013-ban 30 napot meghaladóan biztosítva voltak a
  jogszabályban előírt fogvatartási körülmények. Ezzel, mivel akkor megszűntek az
  alapjogsértő fogvatartási körülmények, a 2017-ben beadott kérelme nem felelt
  meg a büntetés-végrehajtási törvényben foglalt, utóbb előírt beadási
  határidővel kapcsolatos követelményeknek. Az indítványozó alkotmányjogi
  panaszában kifejtette, hogy az igényérvényesítésre előírt 30 napos törvényi
  jogvesztő határidő (amelyet az alapjogsértő fogvatartási körülmények
  megszűnésétől kell számítani) 2013-ban, amikor egy időre megszűntek az
  alapjogsértő elhelyezési körülményei, még nem volt hatályban, az ezzel
  kapcsolatosan beiktatott átmeneti rendelkezéseket ugyanis 2017. január 1.
  napjától kellett alkalmazni. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította,
  hogy az eljáró bíróságok a büntetés-végrehajtási törvény átmeneti
  rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva olyan körülményt értékeltek az
  indítványozó terhére, amelyet 2017. január 1. napját megelőzően nem
  ismerhetett, azt teljesíteni nem tudta. Az eljáró bíróságok tehát a vizsgált
  időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével döntöttek
  az indítványozó számára hátrányosan a kártalanítási igényről, ami a visszaható
  hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, így az Alkotmánybíróság a támadott
  végzéseket megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.06.01 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1698_2019.pdfSz_IV_1698_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 21.Bpkf.9518/2019/2 of the Budapest-Capital Regional Court (compensation due to detention conditions)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .