Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01107/2022
Első irat érkezett: 05/05/2022
.
Az ügy tárgya: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, kötelező jogi képviselet)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/06/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a Ve. 233. § alapján - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kifogást nyújtott be az OEVB részére, amelyben egy önkényuralmi jelképpel megrongált plakátot kifogásolt. Előadta, hogy a plakát megrongálása a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelvi rendelkezések sérelmét idézi elő, továbbá a Btk. rendelkezéseibe is ütközik. Az OEVB a 20/2022. (IV. 21.) számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott és megállapította a jogszabálysértés tényét, azonban a kifogást a jogsértő eltiltása vonatkozásában elutasította, mert annak személye ismeretlen. Az NVB az indítványozó fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozat ellen a Kúrián fellebbezést terjesztett elő az indítványozó. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Kvk.III.39.448/2022/3. számú végzésével (https://kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvkiii3944820223-szamu-hatarozat) érdemi vizsgálat nélkül elutasította azzal az indokolással, hogy a Ve. 224. § (5) bekezdése kógens módon előírja a kötelező ügyvédi képviseletet a választási ügyben indított bírósági felülvizsgálati eljárásban.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogovoslathoz való jogát sérti a rendelkezés és a diszkrimináció tilalmába ütközik azzal, hogy az állam lényegében magánszolgáltatás igénybevételét teszi kötelezővé a bírósági eljárásban, az egyszerű magánszemélyek részére a határidők és a jogi képviselet vonatkozásában lehetetlen feltételeket támaszt. Továbbá a szükségesség-arányosság követelményének sem felel meg a kötelező jogi képviselet, ugyanis a választási ügyek megítélése egyszerű, ennél bonyolultabb ügyekben is lehet jogi képviselő nélkül perelni..
.
Támadott jogi aktus:
    a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1107_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1107_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.05.10 10:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1107_2022.pdfSz_IV_1107_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint submitted against section 224 (5) of Act XXXVI of 2013 on Electoral Procedure (election case, mandatory legal representation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.