Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00520/2018
Első irat érkezett: 03/22/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.VI.37.340/2018/2. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, jogi képviselő)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/22/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Szalay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Kúria Kvk.VI.37.340/2018/2. számú végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó A Haza Pártja elnevezésű jelölő szervezet képviselőjeként eljáró jogtanácsos. A Haza Pártja jelöltje nyilvántartásba vételét az illetékes választási bizottság határozatával visszautasította. A határozat ellen benyújtott fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az nem tartalmazta a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapot, a tételes jogszabálysértésre hivatkozást. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. § (2) bekezdését alkalmazva érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Az indítványozó szerint a Kúria döntésével korlátozza az indítványozó párt jogérvényesítését..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kvk.VI.37.340/2018/2. számú végzése
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_520_2018_indítvány_anonimizáltz.pdfIV_520_2018_indítvány_anonimizáltz.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3122/2018. (IV. 9.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/27/2018
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.03.27 16:00:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3122_2018 AB végzés.pdf3122_2018 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.VI.37.340/2018/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó a Kúria Kvk.VI.37.340/2018/2. számú végzése ellen alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, mely 2018. március 22. napján érkezett meg az Alkotmánybírósághoz.
  [2] Az alkotmányjogi panasz előzménye, hogy a Nógrád megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 58/2018. (III. 08.) OEVB sz. határozatával Schuller Mária A Haza Pártja jelöltjének a ­Nógrád megyei 01. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselő-jelöltjeként való nyilvántartásba vételét visszautasította. Megállapításra került a határozatban, hogy az átadott 100 db ajánlóíven 461 elfogadható és 108 nem elfogadható ajánlás szerepel, így nem teljesül az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában meghatározott kritérium, mely szerint a jelöléshez legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges. A Schuller Mária által előterjesztett fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 485/2018. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az NVB rögzítette, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapot, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást. Az NVB – fél tucat kúriai döntés egyidejű megjelölésével – megállapította, hogy jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. Továbbá a jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő.
  [3] Az NVB fentiekben ismertetett, 485/2018. számú határozatával szemben A Haza Pártja jogtanácsosaként eljáró indítványozó terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet.
  [4] A felülvizsgálati kérelmet a Kúria Kvk.VI.37.340/2018/2. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasította és megállapította, hogy az érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan. Rámutatott a Kúria, hogy a Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, míg a jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Kiemelte a Kúria, hogy a kérelmező és képviselője (az alkotmányjogi panaszos) által benyújtott dokumentumokból nem állapítható meg, hogy az indítványozó kamarai jogtanácsosként való felvétele iránti kérelmét mely napon terjesztette elő. Ennek hiányában nem bizonyított, hogy a kérelmező képviselője (az alkotmányjogi panaszos) a kamarai jogtanácsosként való felvétel iránti kérelmét 2017. október 31. napjáig előterjesztette, vagyis a képviseleti jogosultsága nem igazolt. Ennek következtében a kérelmező nem tartotta be a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglaltakat. A Kúria rámutatott, hogy a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. Mindezek alapján a Kúria 2018. március 21-i keltezésű,
  Kvk.VI.37.340/2018/2. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül utasította el a felülvizsgálati kérelmét.

  [5] Ilyen előzmények után terjesztett elő alkotmányjogi panaszt az indítványozó a Kúria Kvk.VI.37.340/2018/2. számú végzésével szemben. Alkotmányjogi panaszában előadta, hogy az „új ügyvédi törvény bevezetése kapcsán előállott abszurd helyzetben egyoldalúan a kérelmező képviselőjének nyakába varrta a jogszabályalkotási látszólagos ellentmondást”.

  [6] 2. Az Alkotmánybíróság eljárása során elsőként az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról dönt, mely során megvizsgálja, hogy az indítvány megfelel-e az alkotmányjogi panasszal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek. Az Abtv. 56. §-a szerinti befogadási eljárás során az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz nem fogadható be és érdemi elbírálásra nem alkalmas az alábbiak miatt.
  [7] Az Abtv. 52. § (1b) bekezdése értelmében az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. A kérelem akkor határozott, ha egyértelműen megjelöli – többek között – azt az alaptörvényi, illetve törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza [Abtv. 52. § (1b) a) pont]; az eljárás megindításának indokait, alkotmányjogi panasz esetén az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét [Abtv. 52. § (1b) b) pont]; az Alaptörvény megsértett rendelkezéseit [Abtv. 52. § (1b) d) pont]; az indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével [Abtv. 52. § (1b) e) pont]; valamint kifejezett kérelmet a bírói döntés megsemmisítésére, illetve az Alkotmánybíróság döntésének tartalmára [Abtv. 52. § (1b) f) pont].
  [8] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a vizsgált alkotmányjogi panasz a fent felsorolt alapvető követelmények egyikét sem teljesíti.
  [9] Az Abtv. 55. § (4) bekezdés d) pontja értelmében az indítvány nem kerül érdemi elbírálásra, ha a beadvány nem minősül indítványnak. Továbbá hangsúlyozandó az is, hogy az Abtv. 52. § (2) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság által lefolytatott vizsgálat a megjelölt alkotmányossági kérelemre korlátozódik, míg a (4) bekezdés szerint az alkotmánybírósági eljárás feltételeinek fennállását az indítványozónak kell igazolnia.
  [10] Jelen eljárása kapcsán utal arra az Alkotmánybíróság, hogy hiánypótlási eljárás lefolytatására sem az Alkotmánybíróság főtitkárának, sem az előadó alkotmánybírónak nincsen törvényi lehetősége, mivel azt a Ve. 233. § (3) bekezdése kifejezetten kizárja. Ugyanakkor az indítványozó beadványának fentiekben részletezett hiányosságai lehetetlenné tették az alkotmányjogi panasz befogadását és érdemi elbírálását.

  [11] 3. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során az Abtv. 47. § (1) bekezdése, 50. §-a és az Ügyrend 5. § (1)–(2) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság tanácsa járt el, és az Abtv. 56. § (3) bekezdése szerinti rövidített indokolással ellátott végzést hozott.
  [12] Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.

   Dr. Salamon László s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szabó Marcel s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szalay Péter s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   03/22/2018
   Subject of the case:
   .
   constitutional complaint against the ruling No. Kvk.VI.37.340/2018/2 of the Curia (election case, legal representative
   Number of the Decision:
   .
   3122/2018. (IV. 9.)
   Date of the decision:
   .
   03/27/2018
   .
   .