Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00838/2014
Első irat érkezett: 04/18/2014
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.635/2013/3. számú ítéletével kapcsolatos alkotmányjogi panasz (névviselés történészként)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/21/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.635/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenessége megállapítását és megsemmisítését indítványozza.
Előadja, hogy egy internetes oldalon az ő nevével azonos név alatt jelentek meg történelmi tárgyú cikkek, ezek szerzője vonatkozásában azonban a szerkesztőség részére semmilyen információt nem adott ki, valamint a sérelmezett cselekmény tovább folytatódott, ezért bírósághoz fordult.
Véleménye szerint a keresetét elutasító bírósági döntés sérti emberi méltósághoz való jogát, illetve a névviseléshez és a jó hírnévhez fűződő jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.635/2013/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
II. cikk
VI. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
838_2014_inditvany_anonim.pdf838_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3230/2014. (IX. 22.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2475
  .
  A határozat kelte: Budapest, 09/15/2014
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  VI. cikk (1) bekezdés
  IX. cikk (1) bekezdés
  IX. cikk (4) bekezdés
  24. cikk (1) bekezdés
  24. cikk (2) bekezdés d) pont
  28. cikk

  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.09.15 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.635/2013/3. ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz tárgyában az eljárást megszünteti, egyebekben az indítványt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője útján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
   [2] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.635/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Az ügyében megállapított tényállás szerint vele azonos névaláírással aláírt cikket jelentetett meg az alperes által üzemeltetett honlap, amely tartalmát tekintve azonban a felperes indítványozó történelmi nézeteit, hivatásos történészi álláspontját nem tükrözte, azzal nem volt összeférhető. Az indítványozó pert indított a cikket közzétevő honlapot üzemeltető cég ellen azért, hogy állapítsa meg névviselési joga sérelmét, és ezzel összefüggésben egyes személyiségi jogi jogsértéshez kapcsolódó további jogkövetkezményeket. A bíróság elsőfokon kereseti kérelmét elutasította, mivel nem látta bizonyítottnak, hogy a felperes nevével azonos nevű vagy álnéven publikáló személy tollából született a cikk. A felperes fellebbezésére a másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla a keresetet elutasító rendelkezést helyben hagyta, az ítélet indokolását viszont megváltoztatta és az elutasítás okát abban jelölte meg, hogy a felperes nem a megfelelő személlyel szemben indította meg keresetét: névviselési jogának sérelmét nem a honlapot üzemeltető céggel szemben, hanem kizárólag a cikk tényleges (kilétét tekintve homályban maradt) szerzőjével szemben tudja érvényesíteni.
   [3] A felperes indítványozó alkotmányjogi panasszal élt a jogerős ítélet ellen, s egyidejűleg annak felülvizsgálatát is kérte a Kúriától. Alkotmányjogi panaszában az Alaptörvény B) cikkének, II. cikkének és VI. cikk (1) bekezdésének sérelmére hivatkozott.

   [4] 2. Az Alkotmánybíróság az eljárás folyamán megkereste a párhuzamosan felülvizsgálati eljárást folytató Kúriát, amelytől azt a tájékoztatást kapta, hogy a felperes felülvizsgálati kérelmére a Kúria a Pfv.IV.20.673/2014/4. szám alatt hozott ítéletével a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét pedig megváltoztatta és jelentős részében a felperes keresetének helyt adott. Tekintettel az alkotmányjogi panasszal támadott ítélet hatályon kívül helyezésére, az Alkotmánybíróság az Ügyrend 46. § (6) bekezdése alapján felhívta az indítványozót, hogy nyilatkozzon: indítványát fenntartja-e, s figyelmeztette: a nyilatkozattétel elmaradása esetén az indítványt okafogyottnak tekinti.
   [5] Az indítványozó nyilatkozatában a Kúria ítéletére tekintettel a támadott ítélet megsemmisítésére irányuló kérelmét visszavonta, de továbbra is kérte annak elvi megállapítását, hogy az eljárás tárgyát képező ítélet sértette az alapjogait.

   [6] 3. Az Abtv. 59. §-ában foglaltak értelmében az Alkotmánybíróság az Ügyrendjében meghatározottak szerint, a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 63. § (2) bekezdése az okafogyottság esetei között sorolja fel, ha az indítványozó indítványát visszavonja [c) pont]; továbbá ha rendkívüli jogorvoslat folytán a bíróság a megtámadott bírói döntést hatályon kívül helyezte [d) pont]. Az Alkotmánybíróság ezért az Abtv. 59. §-a alapján, figyelemmel az Ügyrend 67. § (2) bekezdésének c) és d) pontjára az alkotmányjogi panasz tekintetében az eljárást megszüntette.

   [7] Az indítványozó továbbra is kérte alapjogsérelmének elvi megállapítását, ilyen kérelem teljesítésére azonban az Alkotmánybíróságnak a már megszűnt alkotmányjogi panasz tekintetében nincsen hatásköre [Ügyrend 30. § (2) bekezdés f) pont], ezért e tekintetben az indítványt az Alkotmánybíróság visszautasította.

    Dr. Kiss László s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kovács Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    04/18/2014
    .
    Number of the Decision:
    .
    3230/2014. (IX. 22.)
    Date of the decision:
    .
    09/15/2014
    .
    .