English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02406/2022
Első irat érkezett: 10/27/2022
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.131/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2023
.
Előadó alkotmánybíró: Juhász Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 9.G.40.166/2022/26. számú ítélete és a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.131/2022/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló eljárás a NAV keresetével indult, amelyben az adóhatóság (perbeli felperes) annak megállapítását kérte, hogy az indítványozó (perbeli alperes) mint a felszámolás alatt álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője a társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének bekövetkezte után vezető feladatait nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látta el, ezáltal a hitelezők követelésének teljes mértékben történő kielégítése meghiúsulhat. Az elsőfokú bíróság a felperesi keresetnek helyt adott, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Debreceni Törvényszék 9.G.40.166/2022/26. számú ítélete és a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.131/2022/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2406_4_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_2406_4_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3186/2023. (IV. 12.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/28/2023
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.03.28 9:00:00 1. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3186_2023 AB végzés.pdf3186_2023 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.131/2022/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Szlávnits László ügyvéd) útján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. § (1) bekezdése alapján – a Debreceni Törvényszék 9.G.40.166/2020/26. számú ítéletére is kiterjedően – a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.131/2022/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt.
   [2] Az Alkotmánybíróság főtitkára 2022. november 21-én kelt levelével felhívta az indítványozó jogi képviselőjét az Abtv. 52. § (1) és (1b) bekezdésben írt feltételek teljesülése érdekében az indítvány hiányosságainak pótlására. Egyben tájékoztatta őt arról, hogy az Abtv. 27. § (1) bekezdésére alapított alkotmányjogi panasz be­nyújtására a sérelmezett döntés kézhezvételétől számított hatvan napon belül van mód, ehhez képest az indítványozó panaszát elkésetten – a 99. napon – nyújtotta be. Az indítványozó jogi képviselője ugyanis a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.131/2022/4. számú ítéletét 2022. július 13-án vette kézhez, míg alkotmányjogi panaszát 2022. október 20-án terjesztette elő. A felhívás utalt az igazolás lehetőségére is.
   [3] A főtitkári tájékoztatás nyomán határidőben benyújtott indítványkiegészítésben a jogi képviselő igazolási kérelmet nem terjesztett elő, ehelyett az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti panaszeljárásban irányadó száznyolcvan napos határidőre hivatkozva állította, hogy indítványát határidőben nyújtotta be.

   [4] 2. Az indítványozó az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján terjesztett elő alkotmányjogi panaszt, amit az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet meg­tenni. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó panaszát a fent írtak szerint az előzőekben említett határidőn túl nyújtotta be, a késedelemmel kapcsolatban igazolási kérelmet nem terjesztett elő.

   [5] 3. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálá­sára az Abtv. 55. § (4) bekezdése alapján nincs mód, ezért azt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja alapján visszautasította.
     Dr. Sulyok Tamás s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Czine Ágnes s. k.
     alkotmánybíró

     Dr. Juhász Miklós s. k.
     előadó alkotmánybíró
     .
     Dr. Horváth Attila s. k.
     alkotmánybíró

     Dr. Szalay Péter s. k.
     alkotmánybíró
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     10/27/2022
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the judgement No. Gf.III.30.131/2022/4 of the Debrecen Regional Court of Appeal (establishing the liability of a senior official)
     Number of the Decision:
     .
     3186/2023. (IV. 12.)
     Date of the decision:
     .
     03/28/2023
     .
     .