Hungarian
Ügyszám:
.
V/01657/2019
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): V/01665/2019,
.
Első irat érkezett: 10/15/2019
.
Az ügy tárgya: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása)
.
Eljárás típusa: Nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata (bírói kezdeményezés)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a és 32. § (1)-(2) bekezdése alapján - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását, a rendelkezés megsemmisítését és alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az előtte folyamatban levő ügy felperese megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet terjesztett elő, amelyet az elsőfokú társadalombiztosítási szerv elutasított, mivel megállapította, hogy a felperes egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, rehabilitációja azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei alapján nem javasolt. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyta, rögzítve, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának felperes ügyében hozott, Magyarországot elmarasztaló korábbi ítélete nem változtat azon a tényen, hogy a kért ellátás megállapításához valamennyi feltételnek teljesülnie kell, azok betartásától méltányosságból eltekinteni nem lehet.
A felperes az egészségi állapota kismértékű és átmeneti javulása után, az időközben bevezetett új, az ellátás iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 5-15 évben megkívánt biztosítási időre vonatkozó feltétel folytán, az egészségi állapota szignifikáns változása nélkül esik el a korábbi járulékfizetéssel megalapozott ellátás igénybevételének lehetőségétől. Mindezek miatt a jogosultságot kizáró szabály - az indítványozó megítélése szerint - ellentétes az Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkében foglaltakkal. Az Egyezménnyel összhangban nem lévő jogszabály alkalmazása pedig az Egyezmény megsértésére, azon keresztül az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdésének megsértésére vezet..
.
Támadott jogi aktus:
    A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
V_1657_0_2019_inditvany_anonim.pdfV_1657_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
V_1657_3_2019_amicusEMMI_anonim.pdfV_1657_3_2019_amicusEMMI_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján alkotmányos követelményként
megállapította, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló
törvényben az ellátásra vonatkozó kérelem feltételeként meghatározott
biztosítási időtartam meghatározása során az, ha az Emberi Jogok Európai
Bírósága (EJEB) azért állapítja meg a tulajdonhoz való jog sérelmét, mert a
kérelmező számára valamely ellátást nem folyósítottak, akkor a nem folyósított
ellátás által keletkező biztosítási időt is figyelembe kell venni. A bírói
kezdeményezésben a Kúria tanácsa társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata iránt indított peres eljárásban indítványozta, hogy az
Alkotmánybíróság állapítsa meg a nemzetközi szerződésbe ütközését a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló törvénynek azon rendelkezésének, amely az ellátás
folyósításának feltételeként azt követeli meg, hogy a kérelem benyújtását
megelőző időszak kétharmadára vonatkozóan a kérelmező tudjon biztosítási időt
igazolni. Az indítványozó szerint a támadott rendelkezés ellentétes az Emberi
Jogok Európai Egyezményébe foglalt tulajdon védelméhez való joggal, és ezen
keresztül sérti az Alaptörvénynek a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját
biztosító rendelkezését. Az Alkotmánybíróság elutasította a bírói
kezdeményezést, és megállapította, hogy a szabályozás nem tekinthető
észszerűtlen előírásnak, már csak azért sem, mert az egészségbiztosítási
pénzbeli ellátásokat egyebek között éppen a korábbi biztosítási idő
igazolásának megkövetelése különbözteti meg az alanyi jogon járó ellátásoktól.
Az Alkotmánybíróság megállapította azonban, hogy miközben a támadott
rendelkezés önmagában nem ütközik nemzetközi szerződésbe, az adott rendelkezés
egyes konkrét, egyedi ügyben történő alkalmazása az adott ügy egyedi
körülményeire tekintettel kivételesen mégis az Egyezménnyel mint nemzetközi
szerződéssel ellentétes eredményre vezethet. Az Alkotmánybíróság ezért
alkotmányos követelményként állapította meg, hogy a vitatott rendelkezés
szerinti időtartam meghatározása során a nem folyósított ellátás által
keletkező biztosítási időt is figyelembe kell venni, amennyiben az EJEB
konkrét, egyedi ügyben Magyarországra kötelező jogerős döntésében ezzel
kapcsolatban megállapította az Egyezmény sérelmét. Az alkotmányos követelmény
szerinti feltételek vizsgálata minden esetben az ügyben eljáró hatóságok,
illetőleg bíróságok feladata.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.04.21 10:00:00 Teljes ülés
2020.04.28 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Conflict with an international treaty, a conflict with the Fundamental Law and annulling the Section 2 (1) a) aa) to ac) of the Act CXCI of 2011 on the Benefits for Persons of Altered Working Ability and on the Amendment of Certain Acts
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.