Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01554/2017
Első irat érkezett: 07/25/2017
.
Az ügy tárgya: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 170. §-a és a Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (véleménynyilvánítás szabadsága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
01/30/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványzók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. § alapján - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 170. §-a, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 8.Sze.8736/2017/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozókkal szemben a hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a bíróság társtettesként elkövetett garázdaság szabálysértésért pénzbírságot szabott ki, mivel az indítványozók azzal, hogy narancssárga festékkel dobálták meg a Szovjet Hősi Emlékművet, a társadalmi együttélési szabályokkal nyíltan szembehelyezkedtek, és ekként kihívóan közösségellenes magatartást tanúsítottak, amely alkalmas volt arra, hogy az észlelőkben megbotránkozást keltsen.
Az indítványozók álláspontja szerint sérült a véleménnyilvánításhoz való joguk. Ezzel összefüggsében kifejtették, hogy az ügy azt az alkotmányos jelentőségű kérdést veti fel, hogy létezik-e olyan, a megszokottól eltérő, látványos vagy éppen sokkoló politikai véleménynyilvánítás, amely nem élvezi a közéleti véleménynyilvánításnak járó kitüntetett védelmet, és amely így a szabálysértési jog eszközeivel szankcionálható. A támadott jogszabályi rendelkezéssel kapcsolatban kifejtették, hogy a szabálysértési tényállás túlságosan általános és a tiltott magatartásokat pontosan meg nem határozó szövege megnyitja az utat az önkényes jogértelmezés előtt, amely végső soron a véleményszabadság alkotmányos jogának sérelméhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    a szabálysértésekről
    a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 170. §

    Pesti Központi Kerületi Bíróság 8.Sze.8736/2017/2. számú végzése
    Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1554_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_1554_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az alkotmányjogi panasz indítványozói a budapesti Szabadság téren található
szovjet katonai emlékművet több alkalommal narancssárga színű festéket
tartalmazó luftballonnal dobálták meg. Tettüket elmondásuk szerint
figyelemfelkeltésnek szánták, amellyel politikai véleményüket, méghozzá a
kormányzat oroszbarát politikájával szembeni nemtetszésüket nyilvánították ki.
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozók tettükkel elkövették
a garázdaság szabálysértési alakzatát. Az indokolás szerint az indítványozók
cselekményének kihívóan közösségellenes jellege egyúttal alkalmas volt arra is,
hogy megbotránkozást és riadalmat váltson ki. Az indítványozók fellebbezést
nyújtottak be a Fővárosi Törvényszékhez, amely az elsőfokú végzést hatályában
fenntartotta. A bíróság egyetértett azzal, hogy a politikai vélemény nem csupán
verbális eszközökkel fejezhető ki, ugyanakkor feltétlenül szükségesnek
tartotta, hogy az azt észlelők számára egyértelmű legyen, mire irányul a
cselekmény, ami jelen ügyben nem valósult meg.
Az Alkotmánybíróság megerősítette: a közügyekről folytatott vitában a polgárok
változatosabb módokon vesznek részt, nem csupán írott vagy szóbeli formában. Az
Alaptörvény a politikai vélemény másokhoz való eljuttatását védi, annak
megjelenési formájára tekintet nélkül. Fontos azonban annak megítélése, hogy az
adott cselekmény valóban a szólásszabadság körébe tartozik-e. Az
Alkotmánybíróság – az Amerikai Egyesült Államok Legfelső Bírósága és az Emberi
Jogok Európai Bírósága esetjogára is figyelemmel - rámutatott arra, hogy egy
tett véleménynyilvánításként kezelésének szükséges, de nem elégséges feltétele,
hogy a cselekményt elkövető a véleménye kifejezésének céljából cselekedjen.
Emellett a vizsgált cselekménynek a nyilvánosság által értelmezhető közlésnek
kell lennie.
Az emlékművek különlegessége, hogy közösségnek szóló üzenetüket fizikai formát
öltve fejezik ki. Az emlékmű letakarható, leleplezhető, megkoszorúzható stb. Az
emlékművet érintő ellenérzéseket, tiltakozásokat is lehetséges fizikai formába
önteni. Egy emlékmű megcsúfítása, például eltávolítható festékkel leöntése
bizonyos körülmények között a közéleti véleménynyilvánítás körébe tartozhat, de
csak akkor, ha a cselekmény mind a „véleménynyilvánító” személy szubjektív
szándéka, mind az objektív értékelés szerint a nyilvánosság által értelmezhető
közlés. Ilyenkor is vizsgálni kell, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának
vagy a közrend védelmének kell-e teret engedni a konkrét esetben.
Az Alkotmánybíróság jelen ügyben kiemelte: a másodfokú bíróságnak az a
jogértelmezése, amely egy szobor festékkel való leöntésének esetére csak
bizonyos feltételekkel tartja alkalmazhatónak a véleményszabadság szempontjait,
összhangban áll az Alaptörvénnyel. A bíróság az alkotmányossági szempontokat
nem sértette meg akkor, amikor a konkrét cselekményt nem vonta a
szólásszabadság hatálya alá, ezért a testület az alkotmányjogi panaszt
elutasította.
A döntéshez különvéleményt fűzött dr. Czine Ágnes, dr. Juhász Imre, dr. Pokol
Béla és dr. Szívós Mária alkotmánybíró, párhuzamos indokolást csatolt dr.
Dienes-Oehm Egon, dr. Salamon László, dr. Stumpf István, dr. Szabó Marcel és
dr. Varga Zs. András alkotmánybíró. A határozat teljes szövege és adatlapja az
Alkotmánybíróság honlapján megtekinthető.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.01.30 14:00:00 2. öttagú tanács
2018.11.27 10:00:00 Teljes ülés
2019.01.22 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Examination of the admissibility of the constitutional complaint against Section 170 of the Act II of 2012 on Offences, the Procedure in Relation to Offences and the Offence Record System and the ruling No. 23.Szef.27/2017/3 of the Budapest-Capital Regional Court (freedom of expression)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.