Hungarian
Ügyszám:
.
II/01214/2019
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01399/2019,
.
Első irat érkezett: 07/18/2019
.
Az ügy tárgya: A kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány (MTA szabályozása)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/24/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az országgyűlési képviselők több mint egynegyede, 61 képviselő, - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja és az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - a kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozók szerint a támadott rendelkezések alaptörvény-ellenesek, mert sértik az MTA tulajdonhoz való jogát (XIII. cikk), az MTA Alaptörvényben foglalt biztosítékait [X. cikk (3) bekezdése], és a tudomány autonómiáját [X. cikk (1) és (3) bekezdései]. A jogszabályi módosításnak köszönhetően az MTA sem rendelkezési, sem használati, sem a hasznok húzásának jogát nem gyakorolhatja. A tulajdonjog korlátozásához szükséges alkotmányos feltételek nem állnak fenn, így a kivételes és a közérdekből kitételeknek nem felel meg a szabályozás. A tulajdonjog korlátozása csak azonnali és feltétlen kártalanítás mellett megengedett, a támadott szabályozással azonban az indítványozók szerint a kártalanítás elmaradt. A szabályozás továbbá korlátozza az egyes kutatók tudományos szabadságát is, akik egyik napról a másikra elvesztik vagy elveszthetik kutatási területüket, kutatásuk eszközeit..
.
Támadott jogi aktus:
  a kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
X. cikk
XIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1214_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfII_1214_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság nyilvánosan kihirdetett határozatában megállapította, hogy
  az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő
  a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény, valamint
  a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény módosításakor azzal, hogy nem
  szabályozta a jogbiztonság és a tulajdonhoz való jog érvényesülésének
  megfelelően az Eötvös Loránd Kutatóhálózat és a kutatóintézeti hálózat korábbi
  működtetője, a Magyar Tudományos Akadémia közötti vagyoni viszonyokat. Az
  Alkotmánybíróság ezért felhívta az Országgyűlést, hogy ezzel kapcsolatos
  jogalkotói feladatának 2023. június 30-ig tegyen eleget. Az Alkotmánybíróság a
  2019. évi LXVIII. törvénnyel módosított, a tudományos kutatásról, fejlesztésről
  és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 45–46. §-aiban és a Magyar
  Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1a) bekezdésben
  hivatalból eljárva megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban
  megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a 2019. évi
  LXVIII. törvénnyel módosított, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és
  innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 45–46. §-aiban és a Magyar
  Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1a) bekezdésben nem
  szabályozta a jogbiztonság és a tulajdonhoz való jog érvényesülésének
  megfelelően az Eötvös Loránd Kutatóhálózat és a kutatóintézeti hálózat korábbi
  működtetője, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közötti vagyoni viszonyokat. A
  határozatban az Alkotmánybíróság továbbá azt is kimondta, hogy a tudományos
  kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 42/C.
  § (3) bekezdésének alkalmazásával összefüggésben alkotmányos követelmény, hogy
  a tudományos kérdéseket illető döntések meghozatalakor a tudomány szabadsága
  érvényesüljön, és a döntéshozatal módja, szabályozása megfeleljen a tudományos
  szabadság alkotmányos értékének. Az Alkotmánybíróság eljárása alapjául az
  országgyűlési képviselők több mint egynegyedének utólagos normakontroll
  indítványa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia alkotmányjogi panasza
  szolgált, amelyben az indítványozók a kutatás, fejlesztés és innovációs
  rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges
  egyes törvények módosításáról szóló törvény több szakasza megsemmisítését
  indítványozták. A korábban az MTA irányítása alatt álló, részben az MTA
  tulajdonából, részben költségvetési forrásból működtetett kutatóközpontokat és
  kutatóintézeteket a jogalkotó egy új irányítási struktúra alá helyezte. A
  támadott szabályozás szerint a többi között az MTA feladata a tulajdonában és a
  kutatóhelyek használatában lévő vagyonelemek használati jogának biztosítása. Az
  indítványozók álláspontja szerint ez az MTA rendelkezési jogának elvonása volt,
  a szabályozás az MTA alkotmányosan védett tulajdonát mint célhoz kötött
  közvagyont alaptörvény-ellenesen korlátozza. Az Alkotmánybíróság határozatában
  kifejtette, hogy nincs hatásköre arra, hogy egy szabályozás kapcsán a
  közfeladatok ellátásának hatékonyságát felülvizsgálja, és önmagában az a
  körülmény, hogy egy közfeladatot az állam más szerven keresztül kíván a
  továbbiakban ellátni, még nem alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróságnak
  azonban feladata, hogy az intézményrendszer jellegéhez kapcsolódó
  követelményeket (jelen esetben a tudományos szabadság és a tulajdonhoz való jog
  érvényesülését) számon kérje a jogalkotón. Az Alkotmánybíróság egyebek mellett
  megállapította, hogy az MTA célhoz kötött vagyonának más szervhez rendelése
  akkor alkotmányos, ha a vagyon köre pontosan meghatározott, szükséges mértékű,
  és a döntés ellen bírói felülvizsgálatra van lehetőség. A vagyont ténylegesen
  használó új szerv nemcsak a vagyon jogait szerzi meg, de annak terheit is
  viseli. A közfeladathoz tartozó vagyon használati jogának az átadására továbbá
  csak határozott időre kerülhet sor. A határozat szerint a vizsgált törvényi
  szabályozás ezeket az alkotmányos követelményeket nem tartalmazza, de azok
  megalkotására az Alkotmánybíróság nem rendel
  kezik hatáskörrel. Ezért a testület megállapította, hogy az Országgyűlés
  mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy
  nem szabályozta megfelelően a korábban az MTA által közfeladatként működtetett
  és irányított kutatóintézetek új irányítási struktúrába szervezésekor a
  fennálló és jövőbeli vagyonjogi viszonyokat. Az MTA vagyona célhoz kötött nem
  állami vagyon, amelyen belül az MTA által megszerzett tulajdon (pl. ingatlanok,
  immateriális javak) az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti
  tulajdonvédelem tárgya. Az államnak olyan szabályozást kell megteremtenie,
  amely a közfeladatok ellátásához szükséges feltéteket és garanciákat
  biztosítja. Az Alkotmánybíróság egyebekben a támadott törvényi rendelkezések
  alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére vonatkozó
  indítványokat elutasította, illetve visszautasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.10.25 10:00:00 Teljes ülés
  2022.11.08 10:00:00 Teljes ülés
  2022.11.15 10:00:00 Teljes ülés

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_II_1214_2019.pdfSz_II_1214_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Petition for posterior norm control aimed at establishing a conflict with the Fundamental Law and the annulling of sections 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 33, 35, 36, 37, 39 of the Act LXVIII of 2019 on the amendment of certain Acts necessary for the reform of the institutional structure and the financing of the system for research, development and innovation (regulation of the Hungarian Academy of Sciences)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .